09.2012
thư của nh� thơ Thi Vũ
�về tập thơ B�i Gi�ng
�do Con Đu�ng xuất bản 1974 *

 

Huệ ơi,

Đọc tập thơ B�i Gi�ng do Con Đu�ng xuất bản năm 1974 v� Chu Ngạn Thư c�ng Gi� O c�ng bố, thấy c� 2 b�i bị mối ăn thiếu mất chữ. Anh th�m v�o những chữ thiếu đ� bằng mực đỏ cho độc giả dễ nhận. Hai c�u cuối b�i Nhật k� �Mười hai con mắt� l� đ�ng kh�ng thiếu chữ n�o, v� sau đ� l� �nhu m� mở ra�.

Rất tốt Gi� O phục hồi những t�c phẩm q�y hiếm Việt Nam trong thời địa ngục chiến tranh để mai hậu đất nước thanh b�nh, tự do, người l�m văn học c� th�m tư liệu. Nh�n thể anh gửi lu�n bản scan 2 b�i n�y trong tập B�i Gi�ng ấy l�m t�i liệu.

C�ng tr�nh xuất b�n n�y của Nguyễn Cao Uy�n thật đ�ng ca ngợi. Tiếc thay bị ch�m lỉm trong thời chiến thuở ấy.

Ch�c Huệ phơi phới vui.

tv

18.09.2012

 

 

TRONG VƯỜN

 

Trong vườn em c� nhớ trăng xuống h�m n�o

hai hai đứa bốn ch�n đi b�n ch�n em g�t

nhỏ ng�n mềm bước như nhịp thở phật phồng

l�n xuống phổi b�n tim

Trong vườn em em kh�c gục đầu vai t�c x�a

nước mắt chảy ướt nhiều ướt cả �o nhau.

Kh�ng c� rượu rơi quần hồng em hoen ố. Y�u

nhau khổ sở như trời sụp đổ cuộc đời tuổi

dại tr�i gi�ng nước chảy cuốn đi. M�a thu

lạnh. Trang đời em xanh đ�.Trăng chảy

đầm đ�a nước mắt ng�y thơ sương rủ rỉ như

c�i xa bờ rộng nghe chiều h�m than thở

gi� khe về tiếng vọng bay theo. Em ở b�n

n�o chừ Tr� Linh xưa non nước Phường Rạch

Khe Rinh buồn Trung Phước C� Tang D�i

Chi�ng T� S� m�y chiều thổi xuống Duy

Xuy�n

�i buổi chợ miền Thượng Du trời mai

sương lận đận non xanh đất đỏ hồn em lạc

mất đường về phương m� biển cạn b�n ch�n

từ thuở tản cư. Ở trong vườn ng�y nọ đ�m

khuya chừ đ�y phố thị một m�nh đếm bước

lung lay

Tim em m�u đỏ anh nắm ng�n tay buồn m�n

mỏi trong xương. Tr�i tim em như tr�i (. . .mất một chữ ) c�y

rừng chưa đợi nắng ửng v�ng đ� ch�n (. . . mất một chữ ) ngọt

cắn v�o s�u h�m răng nghe lạnh niềm (  . . . mất một chữ ) vui

lạnh tr�n v�o tới dạ �i em ngực n�ng ( . . .mất một chữ ) kh�t

v�o ấm �p qu� hương

 Ở trong vườn ng�y nọ trăng khuya chừ đ�y phố thị

 

 

NHẬT K�

Tặng ch� Hạnh

 

L�c n�o trong t�i kh�ng c�n một xu

Th� đ�m ra th�m phở t�i

Một c�ch bất khả tư nghị

B�nh thường tao c� cảm tưởng kỳ dị

Rằng khắp Lục Tỉnh

Chỉ duy Hủ Tiếu Cần Thơ S�c Trăng

L� ngon hơn Phở T�i S�i G�n

Tao sẽ chi�m bao ăn Phở T�i H� Nội

L� Đệ Nhất Phở T�i Năm Ch�u

( mất ba chữ ) Tao chi�m bao ngồi bơ vơ

( mất bốn chữ ) Ở một g�c biển Xi�m La

( mất hai chữ ) Để thong dong đang ăn T� Phở T�i Ấy

C� v�i con c� biển

Th� đầu l�n mặt nước

Tao thả xuống v�i sợi mỳ

Cho n� đớp lấy

Mang hương vị Phở T�i đi khắp Đại dương ( mất hai chữ )

Vang lừng ca

B�i Ca Quần Đảo

Đại Dương Phở T�i Ca

Rất mực m� rằng

Gh�p về hai mặt đạp thanh

Một tuần lễ hội xu�n xanh đ�o b�ng ( mất chữ )

Thuận m�a non biển đi rong ( mất chữ )

Gấu v�ng beo lục đu�i cong trụ tr� ( mất chữ )

H�m thi�ng ba cặp từ bi ( mất chữ )

Mười hai con mắt ( mất chữ )

Nhu mỳ mở ra

 tập thơ Ch�n Trời Văn Nghệ do Con Đu�ng xuất bản năm 1974

 

* tựa do gio-o.com đặt

 

 

� gio-o.com 2012