hình ảnh buổi sinh hoạt "GIÓ O 20 NĂM NẮN NET"

 

University of California @ Berkeley - 19.12.2021photo: Andy Nguyen, Đỗ Danh Đôn, Ỷ Lan,
Vũ Hoàng Thư, Bùi Văn Phú, Vy Trân


 


 


 


 


 


 


 


 


 


photo:Bùi Văn Phú


 


photo:Bùi Văn Phú


 


 


 


 


 


 


 


 


 


photo:Bùi Văn Phú


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


photo: Ỷ Lan


 


 


  


  


 


 


 


 


 


 


 


photo:Vũ Hoàng Thư


 


 


photob: Vy Trân


 


photob: Vy Trân


 


photob: Vy Trân


 


photob: Vy Trân


 


photo:Ỷ Lan


 


photo: Ỷ Lan


 


photo: Ỷ Lan


 


photo: Ỷ Lan


 


photo: Ỷ Lan


 


photo:Vũ Hoàng Thư


 


photo:Vũ Hoàng Thư


   


 
http://www.gio-o.com/

 

© gio-o.com 2022