đọc trong ma Tết

 

đặng phùng qun


x́p ngửa mặt đời

prome

 

X́p. Ngửa.

X́p mặt trong vùng phì nhiu lòng chảo

X́p mặt. X́p mặt xúng

 

Tháng Năm Đen

Người con gái giữa trùng vy

Ging t́ đại bác ḍi đm qua

Lửa ngút ngàn ph́ thị

Qu nhà phương nao ?

Nàng theo gã đàn ng già bằng tủi mẹ - vượt bỉn

Tŕn cơn h̀ng thủy

 

Tháng Năm Đen

C trinh nữ ngủ trong đài hoang đại nạn

Bủi sớm tìm người th̀y như gíc ṃng - đi,

B́t cứ nơi đu

Giặc cát cứ - tíc gì xun thì

 

Tháng Năm Đen

n giáo sĩ chợt b̀ng cơn ác mị -

Thoát - đời ảo tưởng

Giải phóng n được śng mái gia đình đã ṃt vợ hai con

ex pumice aquam ?

 

Tháng Năm Đen

X́p mặt. X́p mặt xúng

Ngửa

Ngửa cửa mình ln ch̉ng trời

Làm thn đàn bà ḥ lý mười phương

 

Ngửa. Ngửa ln

trong canh bạc exul

 

Trịu cá ch́t phơi thy trắng xóa

bằng ś xác người sinh bắc tử nam

 

Pḥn Khuỷn Ưng ghi c̣t đ̀ng

ṃt ch̃ đứng trong Lăng

hào lịch sử ?

 

X́p/ngửa-mặt/đời

 

tháng ging, 2017

đặng phùng qun

 

 

gio-o.com 2017