Xu�n D� 2016


Nguyễn-h�a-Trước

������������������������������������������������������������

3 b�i lục-b�t cho đ�-lạt

 

xu�n non�����������������


Kh�t m�i mới l�c nằm co

ra hi�n nhặt miếng đ�ng vo cuối vườn

 

đất lầy đỏ v�ng tr�n mương

treo ngồng cỏ l�c nẹp lươn gi� r�o

r�a thung th�ng cụm n�n nao

gậy ra bốn ph�a tr�i n�u mật dầy

sườn x� trống nhạc cầm r�y

ph�o loe nắng t�m nổ d�y qu� v�ng

nương ch�m bụi mỏng sương ngang

thủy ti�n thức sớm b�ng h�ng hột mưa

 

dốc thang mở ruộng c�y thưa

lưỡi căng muối cắt ngọt � mạ rền

m�y đ�o thắt gọn lưng y�n

lởn vờn đ� khảm nước n�m bọt m�u

 

rong khua khoắng bận rộn nhau

 

hẵng chơi vui đ� bỏ sau buổi về

 

Chừng như đ� biệt ng�n kh�

chon von ng� xuống bộn bề lạ dưng

 

da trời, hở, nuột, phơi hong

lạc chưa, thả tiếng ca lồng s�o ti�u

 

tr�u tr�n cởi �o theo diều

cổ đai đạt gỗ nhạc đeo lũng d�i

 

y�u kiều suối chải t�c mai

m� soi nũng nịu phấn c�i th�i hương

 

m�a tinh kh�i vuốt dạng chườm

�i �n con g�i mặt hường l�m quen

 

xoa tay dấu hết chỉ viền

v�n xa hớn hở xu�n đem kịp m�a

 

chim nhằn v� trở lưới đưa

thơm đ�o cắp động mực hồ thuyền đi

 

12-2015

 

 

khuya nghe đ�n tr�n đồi (1)

 

rừng qu�y bủa lưới s�ng hiền

mịn nghe theo giọt r�t �m r�ng đồi

ấm ru giũa đ� tr�n nồi

lạc ng�n s�ng s�nh v�t chồi sương đ�ng

 

t�c kim g�i bột trong ngần

m�ng khua v�n nhột cả phần xi�m y

ngực rung kh�nh lắc tứ bề

cởi then hoang mạc gi� tề tựu mưa

 

tung tăng kiếp mục du hờ

h�t ng� ngh� k�o lệch gờ cao nguy�n

kh�i sờn tr�i rọ n�i thi�n

n�m qua dặm nới mỏ chi�m chiếp ch�o

 

độ chừng mắt quắm mi cau

kẻ hoa son giấu mặt hao hắt v�ng

đen gay gắt lụa gi�n tan

x�m da m�i đỏ th�n s�ng l�a n�u

 

nh�n đi xương thịt l�n m�u

mỗi ch�n l�ng mỗi điểm trau chuốt vời

r�ng s�n v�y khỏng khan lời

xối cơn say khướt đ� đời phi�u linh

 

�m sang ngủ trọ b�ng m�nh

vuốt y�u nhỏ m�u vỗ t�nh tang d�y

 

01-2016

 

 

khuya nghe đ�n tr�n đồi (2)

 

cuộn v� tư �ng ả nằm

nhai răng rỗng ruột chiếc rằm trăng bơi

r�m r�m r�n rạn rơi rồi

m� l�n d�n mấy v�ch đời muội m�ng

 

rối ren vảy tả tơi bồng

bước lua sạn gỗ vụn đong lối về

nước nguồn vớt bọt pha l�

đun l�u bỏ nụ xanh r� v�o pha

 

chắt đ�u được mấy giọt ng�

tr�i si m� kết lăn qua nướng đều

gai đường bện thổ th�a r�u

đ�a t�m tư nhọ, th�i, chi�u t�ch n�y

 

kiếng g�i xắt lọn l�t m�y

lọc quanh quẩn vẫn lọt ngo�i lũng bao

sượng hầm cơn g� x�n xao

b�n con suối cạn chiếu sầu trải manh

 

v�i tay bẻ gập lau c�nh

ngọt men sữa ngậm cỏ tranh cũng ừ

lỡ phi�n x�t lại buồn ngơ

x�c xăm xốn mắt hồn phơ phất gi�

 

m�a lần m�y điệu t�nh a

nửa tim c�n lại bến ph� neo đ�m

 

 

01-2016

Nguyễn-h�a-Trước

 

www.gio-o.com/NguyenHoaTruoc.html

 

 

� gio-o.com 2016