rắnhường2013Vũ Ho�ng Thư

 

Ta l� ai

 

Ta l� ai ?

nắng, m�y, m�i, gi�...

tuế nguyệt ph�i pha

gọi th�ng ng�y

nắng,

đậu t�c thơm người buổi nọ

m�y,

chồn ch�n dừng hải đảo buồn

m�i,

mấp m�y lời thơ vụng dại

gi�,

c�ng ta gh� m� m�i ai

 

Ta l� ai ?

đất, nước, gi�, lửa�

một ng�y

về c�t bụi xa xưa

đất,

t�m lại mầm em cổ t�ch

nước,

�m em lưu lượng hằng h�

gi�,

l�a g�y em tr�n ngọc b�ch

lửa,

ấm t�nh em v� ch�t ta

 

 

 

buổi s�ng đọc e-mail

 

buổi s�ng

mail tới lai rai

lửng lơ chốn ảo

hai b�i ngẫu nhi�n

một thơ t�nh, một b�i thiền

nhặt tinh mơ sớm

gợi phiền lụy xa

gọi b�nh minh

lạc dương t�

lượm thanh t�n giữa xương hoa nhọc nhằn

mở c�nh sen

nhớ thường hằng

nghe sương rụng nỗi khăng khăng v� thường

tự nhi�n th�i

ở cuối đường

hoa cười mở nụ

mười phương nguyệt rằm

 

Vũ Ho�ng Thư

 

http://www.gio-o.com/VuHoangThu.html

 

 

� gio-o.com 2013