rắnhường2013

 

 

Thế Dũng

 

Kh�c chi l�m t�nh ?

������ ( Đọc � Gặp L� Bạch� của Xu�n Cường )

 

 

Gặp L� Bạch

 

K�a ! Trăng s�ng trắng

Đ�ng �ng đ�y rồi: L� Bạch!

D�ng ch�n mời

T�i biết m�nh hạnh ph�c

B�n �ng v� b�n� em

Ngập trong men

 

T�i th�nh thi ti�n

Ti�n h�nh khất

Xin ăn em rất tham lam

Rồi lại cho em h�o ph�ng�tất !

 

Ngất ngư, ngư ngất

Xỉu rồi lại bốc

Ta dốc thơ đi

�ng cứ mạch Đường thi

T�i� m� thơ đương th�

 

Trăng �ng trong ch�n nồng

Trăng t�i� nơi khe nhỏ

Trăng �ng thặt l� tr�n

Trăng t�i thật l� ngon

 

T�i mơ nằm chật trăng non

Th� ch�n vầy nước ở con Ng�n H�

Bắn l�n mu�n giọt sao sa

Tỉnh ra c�n thấy thịt da ướt đầm.

 

Chạy thử một l�o theo� mạch� thơ� ph� phang� ch�n th�nh hồ hởi� tới tận hai c�u cuối� c�ng,� t�i cứ ngỡ� m�nh vấp phải� một� pha mộng tinh hoặc di tinh.

 

Đọc lại, h�a ra chẳng thấy L� Bạch đ�u chỉ thấy một trận m�y mưa. Đọc kỹ, th� ra b�i thơ tr�n trề nhục cảm của� Xu�n Cường chỉ l� một giấc mộng trong giấc mộng. Giấc mộng c� ba nh�n vật: t�i, em v� �ng. Chỉ� b�n em l� c� vẻ thực;� c�n b�n �ng chỉ� l� mộng mị.� Cậy c� rượu v�o, c�i thằng t�i h�m hỉnh cứ n�i ph�ng l�n: b�n �ng v� b�n em cho o�ch;� cho c� vẻ tay chơi� H� th�nh v� g� tin� em sẽ rất� th� vị� khi� l�m t�nh trong� trăng rượu� thi ti�n. B�i thơ l� sự� thể hiện cả sinh� lực� cường tr�ng lẫn mồm miệng h�o hoa của c�i thằng t�i� tham lam� hoan lạc với một em trăng ngon� trong dục vọng đương th�.� Vừa ngất ngư, ngư ngất;� hết xỉu rồi lại bốc� với người t�nh kh�ng ch�n dung, c�i thằng t�i vừa th� thầm thi thố trăng với� �ng m� chẳng ki�ng nể g� bậc tiền bối. Đương nhi�n, chỉ v� h�nh b�ng �ng (L� Bạch)� chỉ phảng phất trong hơi rượu, trong �nh trăng. L� Bạch kh�ng hay biết sự khu biệt r�nh mạch trăng �ng �trăng t�i của kẻ hậu sinh. Chỉ� c� em l� sướng ngất ng�y v� em l� người duy nhất nghe được hết� lời thi thố thầm th� của c�i� thằng t�i với �ng: �ng cứ mạch Đường thi- T�i m� thơ đương th�. Trăng �ng trong� ch�n nồng - Trăng t�i nơi� khe nhỏ.� Trăng �ng thật l� tr�n- Trăng t�i thặt l� non.

 

Thảo n�o, họ đ� đạt tới cực kho�i :

Bắn l�n mu�n giọt sao sa

Tỉnh ra c�n thấy thịt da ướt đầm.

 

Vin v�o chữ tỉnh ra, th� thấy: Xu�n Cường kh�ng hề c� � cho em gặp� L� Bạch bằng xương bằng thịt m� chỉ cho em ngửi hơi� hướm của thi ti�n trong trăng, trong rượu v� trong thơ. Vả lại, Xu�n Cường� c� muốn cho em gặp thi ti�n thật cũng kh�. Ch�ng chỉ quen� gặp L� Bạch uống rượu một m�nh với c�i b�ng của m�nh dưới �nh trăng� ưu thời mẫn thế chứ �t thấy bậc thi ti�n tu� l�y trong cơn phồn thực xu�n th�. Lừa được độc giả trong cuộc chơi thơ gặp L� Bạch; nhưng c�i thằng� t�i trong b�i� thơ� phong t�nh n�y lại rất mực ch�n th�nh cuồng nhiệt trong cuộc giao hoan.

 

Mạch thơ tưởng như rất lộ nhưng lại� kh� k�n bởi c�i tựa đề v� bởi� việc đưa �nh trăng v� hơi� rượu Thi ti�n v�o m�i trường sinh th�i� khiến� cho cuộc t�nh tang bỗng tr�n trề sinh th�. L�m t�nh m� được thấm đẫm cả hơi trăng, hơi rượu như thế� th� c� kh�c g� l�m thơ ? L�m thơ� như thế c� kh�c chi l�m t�nh ?�

 

Thế Dũng -2006

 

http://www.gio-o.com/TheDung.html

 

� gio-o.com 2013