ngựaReo 2014

 

 

Nguyễn Th�y Song Thanh

 

 

thể dục ảo

 

b�i tập 1. m�y ấm

 

Sớm nay vẫn c�n mảnh trăng t�i

Thoi th�p tr�n bầu trời s�ng s�nh gi�

Ng�y đủng đỉnh rạng

 

Hai tay thẳng cao. Mặt ngửa, mắt mở

Chạm những đ�m m�y l�p x�p chạy về phương Nam

Trận gi� Bắc b�n g�t đuổi n�.

 

Tự khiển thị lực. Nhắm mắt trưởng tượng

Ph�ng tầm l�n cao, v�t qua c�c tầng m�y hỗn độn nh�n gian

C�c tầng xanh thăm thẳm hoang mang

C�c tầng s�ng ch�i l�a th�ch thức.

L�n cao ... cao nữa

L�m sao cảm nhận v� c�ng

Con nhỏ nhoi thấp mọn v� năng

Chưa thể gặp Ng�i

Nhưng con trong thấy ch�ng tr�n m�y đỉnh đạc

B�n tay vẫn trổ năm nh�nh thuyền độc mộc

Nhấp nh� s�ng �m dương

Năm mủi rẻ hướng tới năm ch�u lục hồng hoang

Hẹn sẽ chở về hạnh ph�c sơ nguy�n khẳm

 

Hiệu ứng lướt s�ng trời lay rụng xuống t�i

bao nhi�u l� m�y ấm.

 

6.2013

 

 

b�i tập 2 � hạnh ph�c t�i

 

L� chị

Nụ hoa mười giờ nở bung kho�i cảm

C�ng mặt trời x�e c�nh lửa tồn sinh

�i hạnh ph�c rờ rỡ

�i nỗi lụi t�n bi thương

B�n vầng dương ảm đạm

 

L� t�i ��������

T�nh ấp ki�n t�m trong chiếc tổ bất trắc

Như c�i trứng dẫu thi�n thu chờ khảy mỏ

Hạnh ph�c sẽ bước ra.

 

Dang rộng tay cựa quậy để cảm nhận bao la

Vũ trụ v� bi�n c�n c�i t�i b� nhỏ ch�ng ch�nh

Như c�i trứng �con thằn lằn chọn nghiệp� * m� t�i rất đổi hoan ngh�nh.

 

Dang rộng tay cựa quậy. C�n c� chiều thứ tư thứ năm ... c�i t�m linh

Dẫn đến nơi, ng�y nọ, đ�nh dấu t�i gieo hạt ngọc hạnh ph�c

Tr�n đường xa s�ng đ�i.

 

B�y giờ một m�nh d� khi mặt trời ủ rũ,

Hạt ngọc t�i vẫn quạnh hiu lấp l�nh b�n đời

Bằng thi�n h� nỗi nhớ

 

6.7.2013

 

* �Con thằn lằn chon nghiệp� � T�n một truyện ngắn

của Hồ Hữu Trường

 

 

b�i tập 3: tạ ơn

 

Bằng sinh kh� Thượng Đế h� một hơi

Hạt đất mang linh hồn

Linh hồn t�i khởi bỏ từ đấng Alpha

M� mịt c�i về Omega

 

T�i được ban cho một hạn kỳ

T�y theo c�ch sống

Tập h�t thở để đo đạc tuổi thọ ri�ng

H�t đau khổ triền mi�n

V� h�n hoan bất chợt

Thở ra những thương t�m bất lực.

Tư bề dội tới.

T�i năng tập

Buổi n�o cũng n�i xin th�m một gi�y đời

Đầy th�m một ph�t để viết trọn một c�u thơ

Đầy th�m một ng�y cho xong một b�i dang dở

H�t thở h�t thở.

 

Tạ ơn Thượng Đế đ� sắm sẵn cho lo�i người

Kh�ng kh� vạn vật sống bể

Ng�y hằng đủ d�ng *

Tr�i tim hồng h�o v� bộ n�o tinh sạch tự do cảm nghĩ.

C�m ơn đời v�y t�i bao la địa ngục v� một �t

bụi thi�n đ�ng tr�n đất

T�i phải bảo vệ hạn kỳ sống của t�i.

Phải tồn tại trong lộng lẫy cảm x�c

 

8.2013

* Trong b�i Cầu Nguyện Chung của Cơ Đốc Nh�n c� c�u : � ... xin cho ch�ng con h�m nay đồ ăn đủ ng�y...�

 

 

Nguyễn Th�y Song Thanh

 

Thể Dục Ảo, viết v�o những ng�y trở lại H�c M�n � B� Điểm

 

 

� gio-o.com 2014