tranh: Ho�ng Tường

 

 

 

Tuyết xung,

nghe dương cm lnh ca Dương Th

v� Dương Tường,

đi v ph�a b�nh minh trong chi�m bao

����

 

Nguyn Xu�n Thip

 

 

Tuyết xuống

nghe cầm dương. lạnh

hồn si�u thực

trăng

m�i phố

như chim

ca nh�n

v� nến ch�y. bập b�ng

lặng nghe

chờ em

đường cầm dương. mưa

những giọt l�. sầu

dạ kh�c*

t�m đời nhau. đ�u

tuyết xuống đầy trời

những c�y sage. v� bụi hồng. c�y lựu trong vườn

đầu đội những chiếc mũ tuyết

v�

đ�a quỳnh đi�n. đ�m n�o

giờ đ� t�n phai. rũ rượi

anh kh�ng trở về những năm th�ng đ� xa

để gặp lại cơn mưa

v� b�n lầy

trong trăng

th�i. h�y l�ng qu�n

l�ng qu�n

bản dạ kh�c

v� teresa

teresa. của cầm dương. v� những đ�m l� v�ng. khuya

trong thơ �joseph huỳnh văn

ng�y ấy

c�n g� đ�u. em

v�ng. giờ đ�y. anh đi về ph�a ch�n trời. nơi b�nh minh

���������������������������� c�n ẩn. trong chi�m bao

để gặp người

ng�i nh�. b�n đồi quạ

v� b�nh tr�. của s�i�

tuyết rơi

tuyết đang rơi

nơi anh ở. v� đ�u xa

tuyết rơi như trong dr. zhivago

v�ng. anh đi về ph�a đồi twelve oaks

để nghe

một tấu kh�c kh�c

của cầm dương. trong c�y

đ�a hồng. lệ biếc xanh. v� ngọn lửa

n�y em. n�y em

đứng l�n

như trong mơ. cầm c�y cọ. v� bảng m�u

vẽ một khoảng trời

cho thơ anh

để anh an tr�

�i. cầm dương

cầm dương. của anh. t�m

m�u hoa lilac

 

Dallas, ng�y của tuyết th�ng 2. 2010

NXT

http://www.gio-o.com/NguyenXuanThiep.html

 

� gio-o.com 2010