nguyễn xu�n thiệp

 

t�i đi dưới trời mưa thưa

 

 

�o mỏng

đầu trần. t�c phơi cho m�a gi�

t�i đi dưới trời mưa thưa

 

�i em

c� nh�n thấy t�i

v� những con vịt ng�y n�o

b�n bờ nước

ch�ng nhớ những vụn b�nh m� của em rải cho ch�ng.

������������������������ khi những b�ng hoa m�u t�m lấm tấm

������������������������ nở muộn. trong chiều

con bướm monarch ng�y n�o cũng trở về. đậu tr�n cọng

����������������������� lau kh�

a. ch� b� da đen ra đứng ngửa cổ l�n trời. hứng những giọt mưa

chợt thấy lại cậu b� con l� t�i. ng�y n�o ở vương

����������������������� phủ. cũng �o mỏng. đầu trần đi dưới trời

����������������������� mưa thưa. ngước mắt t�m ngọn c�y. v�

����������������������� m�i t�c. trăng

 

chiều nay

t�i đi

những c�y myrtle vật v�. trong mưa

b�n kia con lạch. d�ng xe cộ vẫn nối đu�i nhau

một chiếc xe bu�t vừa dừng lại

dường như chiếc bu�t đ� chạy kh�ng ngừng. từ thanh xu�n

����������������������������������������������������� t�i ở ng� tư ph� nhuận

cho tới b�y giờ

một tiếng c�i vừa vang l�n

trong mưa

người con g�i mặc �o v�ng xuống xe. đi về trong ng� x�m

�������������������������������������������������������������� sau hồ rau muống

em c� về với t�i chiều nay

 

t�i đi dưới trời mưa thưa

đi m�i đi ho�i. kh�ng về tới nh� m�nh

 

NXT

 

http://www.gio-o.com/NguyenXuanThiep.html

 

� gio-o.com 2012