Nguyn Xu�n Thip

 

Đi trong khu ch tri. vi m�a h�.

 

 

T�i đến thăm

m�a h�

đầu t�c m�u auburn

em đi dưới h�ng c�y

trong khu chợ trời

trưa chủ nhật

người b�n h�ng. treo dưới m�i lều. những

�������������� chiếc lồng kh�ng chim. mang t�nh

������������� �y�u của gi�

(em đi qua t�i. như m�a h�. như ngọn gi�. rực

�������������� rỡ. buồn)

n�o em c� biết. g� du ca. v� con ch� ốm của y.

����������� ngồi chờ c� g�i mặc quần hở rốn. b�n

����������� kia đường. như chờ vầng trăng kiếp trước�����

trong căn lều bụi. người ta b�y b�n những chai

����������� lọ, b�nh thủy tinh. đồ sứ v� tranh

(như t�i. đem rao b�n. những b�i thơ đ� viết.

������������ kh�ng ai mua)

m�a h�. ơi c� g�i mễ t�y cơ. với những chiếc �o

������������ m�u. rất rẻ. một đồng một chiếc

t�i treo ước mơ tr�n đu bay. thấy m�nh l� người

������������ tr�ng số. mua hết những chiếc �o. đem

������������ kho�c cho c�y cối c�ng vi�n. ph�ng khi

������������ m�a thu tới

như vậy đ�. m�a h� đi với t�i. trong khu chợ trời.

������������ ng�y chủ nhật buồn. sombre dimanche

������������ (nhưng kh�ng ai tự tử)

những chiếc v�ng quay

quay. em rộ cười

m�a h� bay l�n. như chim. mang theo tr�i tim t�i

về n�i xa

nơi gi� m�a santa ana thổi miết. khua k�u những

������������� chiếc b�nh đất nung. của thổ d�n da đỏ

như trưa nay, tiếng k�n của người gipsy. thổi qua

����������������������������������������������������������� sọ đầu t�i

một lời chia tay

chưa n�i

 

 

NXT

 

http://www.gio-o.com/NguyenXuanThiep.html

 

 

�gio-o.com 2010