Nguyn Xu�n Thip

 

Trong khi ch m�a hoa bluebonnet

 

C�ch nay dễ cũng đ� mươi năm, giữa những cơn b�o tuyết thổi

m� mịt qua khắp nước Mỹ, thấy l�ng bỗng dưng ch�ng xuống,

nghĩ tới bao mảnh đời tan t�c, của m�nh v� bạn b�. N�n đ� c� thơ như sau...

 

 

1. B�i Đinh Cường

 

đ�u rồi. cụm hoa bluebonnet

của m�a xưa. giờ v�i trong tuyết

bạn nh�n phương đ�ng. c�y phong du

gi� lay. hồn c�n neo b�ng nguyệt

kiếp bạn vẽ tranh. t�i l�m thơ

dẫu th�n đ� kh�. đời đ� kiệt

hư ảo. lưng trời đ�n sếu qua

m�a đ�ng rồi. ch�ng đi trốn r�t

bạn trốn đ�u. a. t�i trốn đ�u

chui v�o tranh. v�o thơ. l�o hết

đốm lửa vẫn ch�y nơi qu� xa

những hồn kh�ng nh�. đau kể siết

th�i cứ co ro. h� phố người

bao giờ m�a hoa bluebonnet

bạn đến t�i. r�t rượu l�n trời

c� nắng v�ng. m�u nắng thơ t�i

 

 

2. B�i Mai Thảo

 

hồng nhạn. như trăng. bay đi khuất

đỉnh ngọn nam hoa. gi� tuyết m�

những trang b�o văn. nh�a n�t mực

phố xanh. qu�n ngủ. tiếng cười hư

căn g�c l�ng qu�n. đ�n t� nguyệt

c� thấy trong khuya. �o quỷ l�a

tưởng như một đ�a tường vi. rớt

trong chung tr�. động tho�ng hương dư

tịnh khẩu. b�nh c�m. pho tượng đất

ca sỹ. sao người dứt tiếng ca

b�i c�t s�ng hằng. cơn s�ng tuyệt

ho�ng h�n. ho�ng h�n. �o nghĩa thư

hốt nhi�n. đốm lửa từ sinh diệt

ch�y. t�n đ�ng. m�a tuyết sắp qua

th� cho cụm hoa bluebonnet

nở lại trong m�u nắng của thơ

sao kh�ng. cũng l� trang tuyệt b�t

một ngh�n trang c� lẻ một tờ

 

NXT

 

http://www.gio-o.com/NguyenXuanThiep.html

 

� gio-o.com 2011