nguyễn xu�n thiệp

 

 

chiu,

tr�n bin destin

 

 

1.

chiều

destin

nghe chim biển k�u

v� mưa rơi

mưa. rơi

tr�n ngọn tr�c đ�o

 

ảo ảnh. �i c�nh buồm lermontov

ngo�i khơi xa

t�m b�nh y�n trong b�o tố

 

v� đ�m

đ�m th�ng bảy

anh nh�n ph�o b�ng. rực s�ng. đầy trời

thấy vạn l� trường th�nh trong m�y

thấy con đường tơ lụa

thấy thi�n an m�n. gạch v� m�u

thấy em l� c�nh chim. bay ngang�

 

 

2.

chiều rơi

chiều tr�n qu�n l�

nhạc mễ t�y cơ bập b�ng

la bamba

maria bonita

người mặc �o c�nh sen

đống lửa c�n ch�y tr�n đồi twelve oaks

v� sao anh đến xứ n�y

những c�y b�ng. tỏa b�ng. tr�n đầu

v� h�ng phượng ch�y. đỏ

trong hồn

c�u ca. rỏ m�u

 

anh ngồi đ�y

tr�n bờ biển mễ t�y cơ

cozumel

uống ly bia del sol. nh�n chiều rơi

như chiều rơi tr�n qu�n l�

nha trang

m�i đỏ

l� b�ng

v� hải �u bay đảo. k�u x�. tr�n nhũng cột buồm

b�o tố chờ ngo�i khơi xa

 

v�

cũng như lermontov

anh đi t�m. b�nh y�n. trong b�o tố

 

em

�i em

l� cơn b�o

l�c ho�ng h�n

 

Th�ng 7. 2010

 

 

nguyễn xu�n thiệp

 

http://www.gio-o.com/NguyenXuanThiep.html

 

 

� gio-o.com 2012