Nguyễn Thị Lệ-Liễu

Đường Nét và Hình Thể


Đường nét kết thành hình thể
Hình thể ẩn giấu vẻ đẹp
Tôi tóm thâu hình ảnh và đường nét, vào ống kính
Mời người đồng cảm mở xem ...


 
http://www.gio-o.com/NguyenThiLeLieu

 

© 2012 gio-o.com