Nguyễn Man Nhi�n ,đồ họa nhiếp ảnh - photo-graphism

 

 

NGUYỄN THỊ KH�NH MINH

T�I ĐẾN Đ�Y

 

 

T�i đến đ�y

Bước b�nh minh

Đốt vong l�ng ma quỷ

Đ� ăn những giấc mộng hồn nhi�n

Của con c�i ch�ng ta

 

T�i đến với kiếm sắc. Lời

Ch�m những giả dối

Rạch n�t những ngụy trang

K�u đ�ng t�n tội �c

Những �c trược trần gian

B�ng tối

 

Tr�n c�nh đồng. Người. V� quỷ. V� mẹ m�n.

Rậm rạp những c�y ăn thịt người

L�c nh�c th� t�nh ch�ng dọn l�n, mời nhau

�-V� đổ v�o cổ họng kẻ kh�c- m�u v� ph�n

Cả những mảnh xương kh�, những- c�i- giống, rất b�

T�i sẽ đến c�ng chị

Gom tất cả nước mắt v� m�u của những b� mẹ

Ch�ng ta sẽ c�ng gieo hạt

Mọc l�n triệu triệu hoa tr�i tim của nh�n t�nh

T�i biết d�

Cổ ch�ng ta sẽ r�ch. M�u ch�ng ta sẽ cạn

Những con chim đỗ quy�n thổ huyết

Gọi. K�u. Đ�i

Một ch�n trời xanh. Cho con c�i ch�ng ta nguy�n vẹn. Lớn l�n

 

T�i biết d�ng m�u trong t�i. Trong chị

Ứ đau mầm n�i lửa

Nhưng ph�n xuất thạch ấy

Sẽ l�m tuyệt ch�ng hết những lo�i c�y quỷ

Hiến d�ng ph� sa m�u mỡ của hạt l�nh

Con c�i ch�ng ta được sống

B�nh y�n. Mạnh khoẻ

 

Nhịp đập tr�i tim t�i

Tr�i tim chị

Gi�ng l�n, từng ng�y từng ph�t từng gi�y

Đập tan những miểng thuỷ tinh

Đang găm v�o b�n ch�n đau đớn của con c�i ch�ng ta

Ch�ng ta sẽ kết lưới tấm khi�n chở che

Bằng hạt lệ nhỏ

Bằng d�ng m�u s�i

Bằng lời th�p n�ng

Cho dẫu bằng b�n tay yếu đuối

Ch�ng ta vẫn c� thể nắm được những b�n tay b� nhỏ tin cậy. Tr�ng chờ

D� cho c� thể ch�ng ta chỉ đủ sức

Che bằng c�i b�ng của m�nh

Che bằng chữ của m�nh

Che bằng lưỡi của m�nh

V� che bằng tr�i tim quyết liệt của m�nh

T�i đến đ�y

 

Nguyễn Thị Kh�nh Minh

10.2013

 

http://www.gio-o.com/NguyenThiKhanhMinh.html

 

� gio-o.com 2013