NGUYỄN THỊ KH�NH MINH

 

TIN TỨC MỘT NG�Y TRONG TH�NG MƯỜI

 

 

Buổi s�ng bắt đầu.

Bằng tin b�o số 11 đổ v�o miền trung Việt Nam. Cả trăm ng�n người d�n di tản tr�nh lũ đổ về. Hạ lưu s�ng Hương nước đ� tr�n. Nước s�ng Ho�i đ� d�ng. Những chiếc cầu mấp m� nước. Mưa vẫn kh�ng ngớt. Thuỷ triều ở biển vẫn đang s�i sục.

Động đất tr�n 5 độ richter ở miền Nam Phi Luật T�n. Rồi tr�n một phố đ�ng một con c�i tự s�t đồng l�c l� một t�n s�t nh�n tập thể.

Hai b� g�i bị bức tử để thoả m�n cơn r�ng m�nh của những con người-th� trong bầu kh�ng kh� ph�ng t�ng tự do. Trong xứ sở của niềm tin, một b� g�i bị đốt sau khi những con đực no n� th� t�nh. Đ� rất nhiều những b� g�i, những phần số bi thương thuộc một nửa nh�n loại, bị l�i đi trong đ�m tối, tr�n xe bu�t, trong ng� ng�ch phố phường, trong những m�i tranh ngh�o, v� bị trả về l� những linh hồn tả tơi m�u, lệ, l� chiếc l� kh� treo cổ tr�n c�y�

Một nghệ sĩ, Ranato. Vẽ tranh bằng nước mắt. Nước mắt anh c� rất nhiều mầu. Mầu n�o anh vẽ những c�i chết thi�n tai? Mầu n�o d�nh cho c�i chết thảm của những em b� g�i? Mầu n�o anh d�ng để vẽ lửa chiến tranh?

V� m�u n�o cho giấc mơ thanh b�nh?

 

Oct 10 2013

 

 

 

NHỮNG NỐT ĐỎ X�C XẮC

 

Vi�n x�c xắc vừa gieo

Một nốt tr�n xoe đỏ

Đỏ buồn một mặt trời

 

Hai nốt tr�n xoe đỏ

Như hai mắt nh�n ta

Đ�i mắt c�ng đổ lửa

 

S�u nốt tr�n xoe đỏ

Những hạt m�u chảy d�i

Đỏ loang tr�n th�nh phố�

 

Vi�n x�c xắc vừa gieo

Sao thấy to�n chấm đỏ

Mắc x�ch v� d�y treo

 

11. �2014

 

 

NGUYỄN THỊ KH�NH MINH

 

http://www.gio-o.com/NguyenThiKhanhMinh.html

 

 

� gio-o.com 2014