nguyễn thị kh�nh minh

 

QUA M�A

 

 

Đứng rất buồn v� ng� đất xa

Nghe mưa ấm tiếp từng hạt nhỏ

Động trong m�nh những mạch nước �m u

 

Mắt từng con rơi dầy ngọn cỏ

Nh�n l�n ho�i trời vẫn rất cao

V�ng hết ng� m�a đi cũng �a

 

�a một ng�y ta buồn muốn kh�c

Kh�ng phải mưa của nguồn nu�i dưỡng

Cho c�y kia. M� x�m hết nguồn cơn

 

K�o ta tr�i v�o �nh nh�n rất x�m

Tường nh� b�n hắt chiều vọng �m

B�ng đi qua vệt sầu ảm đạm

 

Rơi đầy vai sương kh�i. Lạnh m�a đi ������

Kh�ng thấy lối. Mơ hồ con bướm gọi

Nhớ ra rồi. Xu�n đợi ở đằng kia

 

Sẽ ng�y chứ v� mở tung cửa sổ

Người về vui như nắng đậu b�n thềm

Hơi ấm cỏ kh� m�a chim kết tổ

 

Xanh mướt từng bầy l� đi kh�ng hết

Hồi vừa sang r�o rắt nhất. V�ng tay

�m con phố một m�u xanh mải miết

 

L� xanh trời. M�y tan trong gi� xanh

Ta tr�ng l�n gặp c�y ng� xuống

C�y đ� khoẻ qua rồi ng�y th�ng bệnh�

 

22.3.2014

 

nguyễn thị kh�nh minh

 

http://www.gio-o.com/NguyenThiKhanhMinh.html

 

 

� gio-o.com 2014