photo: NAT @gio-o.com

 

 

 

NGUYỄN THỊ KH�NH MINH

 

 

TR�CH

Con thuyền neo ho�i bến cũ
Tr�ch d�ng lu�n tr�i đi

Con nước ao t�
Tr�ch s�ng theo đời biển rộng
Giấc mơ
Tr�ch ng�y đ� thổi tắt b�ng đ�m

 Ở GIỮA

Nghĩ kh�ng ra chuyện đất trời
Lửng lơ ở giữa- con người- buồn thiu
Tr�ng l�n ng� xuống hai chiều
Gi� ở đ�u để con diều bay l�n� 

TIẾNG VỠ

Rơi xuống
Rơi xuống
Những hạt nước mắt mầu trời
Vỡ t�i đ�m m�y tan

Tung l�n
Tung l�n
Những hạt nước mắt mầu biển
N�m t�i con s�ng tuột bờ

Rơi xuống
Rơi xuống m�i
Hạt nước mắt mầu mưa
Thềm t�i đau ran tiếng vỡ

 

Nh�n xuống
Th�i h�y nh�n xuống
�m u c�t gọi phận người

 

N�i đi
La l�n
La to th�nh nước vỡ bờ
Vỡ trắng đen,
Những niềm tin đ�nh lận

 

Kh�c đi
H�y kh�c đến khi n�o c�n c� thể
Bức tường lệ
K�u sương đ�m đ�m
Hồn c� đơn kể lể

Vỡ đi
Vỡ tan khắp ch�u th�n
Những nhịp tim th�c thủ đau thương

Santa Ana, 2011

 

 

NGUYỄN THỊ KH�NH MINH

 

http://www.gio-o.com/NguyenThiKhanhMinh.html

 

 

 

� gio-o.com 2011