photo: nguyễn thị hải h�Nguyễn Thị Hải H�

Bijoux Về Hưu

truyện ngắn

 

Mang hộp cơm v�o trong nh� bếp để h�m n�ng t�i thấy Jean Đi Bộ đứng giữa c�i microwave v� c�i vending machine. C�i bếp b�nh thường hai ba người đứng tr� chuyện vẫn đủ chỗ thế nhưng h�m nay v� b� m� c�i bếp dường như b� lại. T�i định r�t lui v� sẽ l�n tầng tr�n d�ng c�i bếp tr�n ấy hay l� v�o căng tin để hấp n�ng phần ăn trưa của t�i. Ch�n tầng lầu, mỗi tầng đều c� một c�i bếp ri�ng với đồ d�ng giống hệt nhau. Jean ngăn t�i:

- B� đi đ�u thế? T�i sắp xong rồi chỉ c�n bốn mươi lăm gi�y nữa th�i.

- Thế �? T�i đứng ở cửa bếp. Trong khi chờ đợi t�i hỏi:

- B� sẽ đi dự tiệc về hưu của Bijoux chứ?

- No way. Ain�t give him no shit! (Kh�ng bao giờ. T�i kh�ng cho thằng cha ấy c�i qu�i g� cả!)

T�i giật m�nh v� giọng điệu hằn học của b�.

- Sao thế? B� kh�ng ưa �ng ta �?

- Ai m� ưa cho được c�i g� mặt chuột ấy chứ.

Giọng b� chua như giấm. Bijoux gốc Ấn Độ, l�m việc b�n ban Điện. Cao chừng thước rưỡi, bụng bự, răng cửa vừa vẩu vừa xếu x�o, bộ ria m�p lơ thơ, đ�i mắt lấm l�t thường nh�n xuống đất, mặt nhọn, quả thật tr�ng Bijoux giống một con chuột buồn ngủ.

- Hắn chẳng bao giờ n�i một lời ch�c mừng hay tặng t�i một tấm thiệp trong ng�y Thư K� lại thường hay l�n giọng h�ch dịch sai bảo t�i mỗi khi nhờ t�i đ�nh m�y t�i liệu. Jean Đi Bộ hỏi ngược lại t�i.

- C�n b� th� sao? B� l�m chung nhiều đồ �n với hắn, thế c� đi dự kh�ng?

- Dunno. Chưa biết, để xem.

Microwave k�u b�p b�p. Jean bưng thức ăn ra, nh�n t�i d� hỏi. T�i n�i tiếp.

- Bijoux c� lần n�m thức ăn trưa của t�i v�o th�ng r�c.

-Hử? Hắn d�m l�m như thế �? Evil man! Nhưng m� đầu đu�i ra l�m sao? Jean Đi bộ nh�n t�i, đ�i mắt dường như lồi ra trắng hơn v� chờ đợi. T�i nhỏ giọng.

- Để l�c kh�c t�i kể b� nghe đầu đu�i. N�i ở đ�y sợ người kh�c nghe được.

- Ai nghe? C�i microwave v� c�i vending machine? Hay c�i tủ lạnh v� c�i m�y b�n s� đa?

***

Hai người đ�n b� đi ra khỏi bếp. Microwave n�i nhỏ với vending machine đang đứng đối diện với n�.

- Lo�i người kh�ng biết l� ch�ng ta chứng kiến nhiều điều b� mật về họ. C�i b� người Việt Nam ăn nhiều m� kh�ng cao đ�, c� lần bị sếp mắng chạy v�o đ�y kh�c rấm rứt.

- B� Hai-h�-t� đ�. Ng� khờ khờ vậy chứ hổng phải vậy đ�u. Cũng m�ng vuốt đ� đ�t th�c c�i chỏ tranh gi�nh kh�ng thua g� b� kia. Ng� bộ th�n mật nhưng thật ra hai b� n�y chẳng ưa nhau. Vending machine n�i.

- Oy oy, office politics m�. Chuyện tranh gi�nh đấu đ� nhau trong chỗ l�m việc ở đ�u cũng vậy.

***

L�c ấy, t�i l�m việc dưới quyền �n S�n. Cha n�y l� kỹ sư trưởng của ban C�ng Ch�nh, hai mươi năm kinh nghiệm trong Hải qu�n, cai trị nh�n vi�n d�n sự như cai trị l�nh của thằng chả, khắc nghiệt chịu kh�ng nổi. Chả mắng nh�n vi�n chan ch�t, bắt phục t�ng v� điều kiện, v� c� c�ch l�m nhục nh�n vi�n rất tinh vi. C�i mặt của chả vừa hẹp vừa d�i, tr�ng giống như g� ph� thủy Jafar trong Aladin v� c�y đ�n thần. Nhiều lần t�i muốn bỏ việc nhưng �job� l� nguồn sống l�m sao d�m bỏ. T�i t�m c�ch đổi sang c�c ban kh�c nhưng mỗi ban đ�i hỏi chuy�n m�n đặc biệt n�n việc n�y kh�ng dễ d�ng. T�i lại c� tham vọng muốn vừa chuyển ban vừa tăng chức để kh�ng c� vẻ chạy trốn hay đốt cầu sau khi vượt s�ng.

Một h�m t�i gặp �ng Xao trong bếp, �ng nh�n v�o cửa k�nh tủ b�n thức ăn vặt, chọn lựa. T�i ch�o v� �ng hỏi:

- B� l�m g� trong ban C�ng ch�nh?

- T�i quản l� đồ �n. T�i chịu tr�ch nhiệm chọn v� thu� c�c h�ng kỹ thuật thiết kế x�y cất v� sửa chữa cầu.

- Thế c�ng việc của b� chỉ l� một h�nh thức cạo giấy th�i. �ng Xao cười chế nhạo t�i.

- V�ng, tuy nhi�n phải hiểu biết ch�t �t về kỹ thuật th� mới cạo giấy được. T�i trả lời.

Xao bảo:

- T�i đang t�m người thế chỗ của Pat Patel nhưng chưa c�ng bố. C�ng việc của b� tương tự c�ng việc của Pat, chỉ kh�c ở chỗ thay v� sửa chữa cầu th� ch�ng t�i x�y cất sửa chữa những cơ cấu d�ng điện để phục vụ cầu. B� h�y mang l� lịch đến gặp Pravin. Pravin l� kỹ sư trưởng của �ng Xao.

T�i mừng rơn. Chuyển qua l�m c�ng việc tương tự được tăng chức tăng lương, lại tho�t khỏi gọng kềm của �n S�n thật l� l� tưởng qu�. Chắc l� kiếp trước t�i tu h�nh chăm chỉ. Pravin kh�ng muốn thu nhận t�i.

- B� kh�ng c� kinh nghiệm chuy�n m�n về Điện. Nếu b� kh�ng c�ng đ�ng được c�ng việc th� kẹt cho t�i lắm v� ch�ng t�i bị giới hạn số nh�n vi�n n�n kh�ng thể thu� th�m ai kh�c. T�i sẽ b�n lại với �ng Xao.

T�i thất vọng v� giận lắm, nhưng kh�ng thể để lộ cơn giận của m�nh. �ng Xao thật l� một �ng sếp nhu nhược. Nh�n vi�n của �ng ta c� thể từ chối lệnh của sếp chứ với �n S�n th� chuyện n�y hầu như kh�ng bao giờ c� thể xảy ra. T�i dấu nhẹm chuyện xin việc với ban Điện v� nếu �n S�n biết th� l�o sẽ h�nh hạ t�i nhiều hơn. Coi như chỉ c� ba người, Xao, Pravin v� t�i biết.

Độ một tuần sau khi t�i đưa l� lịch cho Pravin, �n S�n gọi t�i l�n văn ph�ng giao cho t�i một đồ �n mới.

- Đ�y l� đồ �n b�n ban điện lực B� sẽ gi�p Bijoux chạy d�y c�p fiber optics băng qua cửa biển. T�i nghĩ b� sẽ rất th�ch c�ng việc n�y.

�n S�n giải th�ch đồ �n n�y đang cần l�m cấp tốc v� �ng Xao thiếu nh�n vi�n n�n �n S�n cho mượn t�i. Đ�y l� dịp may cho t�i. T�i sẽ hết l�ng với c�ng việc v� c� thể Pravin sẽ thu� t�i. T�i chẳng từ chối c�ng việc g�, ra c�ng trường, l�i xe tải, vẽ đồ �n, đ�nh m�y văn thư. T�i muốn chứng minh l� t�i c� thể l�m c�ng việc giỏi hơn những người như Bijoux.

Tưởng tượng khi t�i được l�n chức l�n lương, ra v�o gặp t�i chắc �n S�n sẽ lộn tiết.

Được v�i th�ng c�ng việc chưa mấy tr�i chảy th� �n S�n đột ngột ra lệnh t�i bỏ c�i đồ �n đ� v� l�m c�ng việc kh�c. Tất cả mọi giấy tờ, sổ s�ch, bản vẽ t�i phải giao cho Bijoux. Bijoux l�c n�o cũng c� vẻ buồn ngủ c� vẻ chẳng để � g� đến c�ng việc. �n S�n quấy nhiễu t�i suốt ng�y với những chuyện linh tinh. L�o bắt t�i đi t�m số điện thoại của một người l�m việc ở nh�m kh�c thay v� gọi b� thư k�. Ch�nh Jean Đi Bộ m�ch cho t�i biết l� l�o ta cười h� hửng khi đ� t�i l�m những chuyện b� từ chối kh�ng l�m. L�o mắng t�i chan ch�t trước mặt những nh� thầu v� l�o biết những nh� thầu n�y bao giờ cũng về phe của l�o. Những lần như thế t�i lại nghẹn ng�o nhịn nhục.

�n S�n gọi t�i l�n văn ph�ng chưa kịp n�i g� th� Bijoux x�ng v�o. Khi hắn nổi giận bộ r�u v� những c�i răng vẩu c�ng l�m mặt hắn giống mặt chuột hơn. Bijoux mắng t�i:

- B� kh�ng l�m xong đồ �n d�y c�p. B� v� dụng, v� kh�ng c� đạo đức của người l�m việc.

�ng S�n l�m thinh. T�i ngỡ ng�ng. Bijoux mắng cả �n S�n:

- C�n �ng l� chỉ huy tồi, kh�ng biết điều h�nh c�ng việc, kh�ng biết kềm chế nh�n vi�n.

Mắng xong Bijoux qu�y quả bỏ đi t�i kh�ng kịp n�i lời n�o.

Trước đ�, Bijoux đ�i những văn thư quan trọng t�i đ� đưa cho hắn từ trước nhưng Bijoux kh�ng giữ văn thư, hắn quan niệm t�i l� người gi�p việc cho hắn như một thứ thư k� chuy�n về kỹ thuật. T�i vẫn c�n giữ bản ch�nh, vẫn nu�i hy vọng được chuyển ban, vẫn muốn mọi người nh�n thấy Bijoux l� người lười biếng bất t�i, t�i l� người biết c�ng việc từ A đến Z, v� t�i kh�ng phải l� thư k� của Bijoux, n�n kh�ng đưa ra.

T�i nhận c�ng việc v� bỏ c�ng việc đều theo lệnh của �n S�n thế m� khi Bijoux mắng t�i �n S�n kh�ng n�i một lời n�o để b�o chữa.

Sau đ� Bijoux t�m t�i giả lả hỏi th�m về c�ng việc v� những văn thư t�i cất giữ nhưng t�i vốn đ� lạnh l�ng với hắn nay c�ng lạnh l�ng hơn. T�i trở th�nh người ba kh�ng, kh�ng c�, kh�ng biết, v� kh�ng cất giữ.

***

Jean Đi Bộ chờ t�i kể tiếp.

- Trưa h�m ấy, t�i mang thức ăn v�o bếp, cho v�o microwave để hai ph�t. Bijoux bước v�o. T�i muốn tr�nh mặt hắn n�n bước ra khỏi bếp v�o nh� tắm rửa tay. Khi t�i trở ra th� l� đ� ngưng nhưng t�i kh�ng t�m thấy phần ăn trưa của t�i. Ng� quanh quất t�i thấy phần ăn của t�i nằm trong th�ng r�c. Chỉ c� Bijoux v�o bếp v� t�i đi rửa tay n�n nếu kh�ng phải hắn th� ai v�o đ�y.

Jean Đi Bộ cười khẩy.

- V� v� b� kh�ng bắt được tận tay n�n b� kh�ng thể n�i g� với hắn.

- Đ�ng vậy.

- Thế th� chắc b� chẳng ph� tiền v� th� giờ m� đi dự buổi tiệc về hưu của hắn.

- C� lẽ.

***

Khi hai người đ�n b� ra khỏi bếp, microwave n�i với vending machine.

- Lo�i người, họ chỉ n�i tốt cho bản th�n của họ chứ kh�ng bao giờ n�i hết sự thật. C�i b� Hai-h�-t� chỉ n�i c�i xấu của người ta m� kh�ng nhận c�i xấu của m�nh.

- Chỗ n�y mật �t ruồi nhiều n�n họ s�t phạt nhau chẳng nương tay. Vending machine n�i rề r� qua tiếng m�y rung nh� nhẹ.

- B� ấy khờ qu� n�n kh�ng biết. �n S�n biết b� ấy muốn chạy sang nh�m của Xao. L�o cho Xao mượn nh�n vi�n rồi bắt nh�n vi�n l�m c�ng việc kh�c để c�ng việc của Xao bị đ�nh trệ. V� c�ng việc kh�ng tiến triển kịp thời Xao bị mất ng�n s�ch. Phần ng�n s�ch ấy lọt v�o tay �n S�n. �ng Xao c� tiếng dễ d�i nhưng v� thế m� c�ng việc tr� trệ. Con trai lớn của Xao mới vừa tự tử chết, con trai thứ nh� bị bệnh ung thư. Xao đang dan d�u với c� phụ t� trẻ đẹp. Nếu người ta ph�t gi�c vụ t�nh �i n�y Xao mất chức như chơi. �n X�n chỉ một vi�n đ� đả thương hai con chim. Vừa trị tội nh�n vi�n của l�o vừa chơi khăm đồng nghiệp. Microwave thầm th� với vending machine.

- T�i nghĩ b� Hai-h�-t� n�n đi dự tiệc về hưu của Bijoux để chứng tỏ l� b� rộng lượng bỏ qua những điều nhỏ nhặt. Vending machine n�i.

- Rộng lượng g� c�i b� ấy. T�m địa b� hẹp h�i như bụng t�p. Sau khi bị Bijoux mắng b� ấy n�m thức ăn của Bijoux v�o th�ng r�c trước n�n Bijoux mới trả th� bằng c�ch n�m lại thức ăn. May cho Bijoux l� b� ta kh�ng phun nước miếng v�o thức ăn của hắn thay v� n�m n� đi. T�i th� đo�n l� b� ấy sẽ đi dự tiệc về hưu của Bijoux kh�ng phải v� hảo � m� v� ở tiệc n�y b� sẽ c� cơ hội m�c nối để t�m chỗ l�m kh�c v� b� cần phải tho�t gọng kềm của �n S�n.

N�i xong microwave lim dim ngủ.

 

Nguyễn Thị Hải H�

http://www.gio-o.com/NguyenThiHaiHa.html

 

� gio-o.com 2013