photo: Nguyễn Thị Hải H�

 

Nguyễn thị Hải H�

Gi�ng Sinh Kh� Qu�n


chuyện ngắn

 

Mới giữa th�ng Mười Hai nơi t�i l�m việc đ� trang tr� mừng lễ Gi�ng Sinh. D�y kim tuyến trắng bạc giăng khắp nơi. Ở g�c tường chiếc xe lửa c� nhiều toa m�u đỏ chạy v�ng quanh c�y Noel gắn đ�n chớp tắt m�u trắng l�m kh�ng kh� c� vẻ tưng bừng hẳn l�n. Viền quanh ph�ng l�m việc của b� Jean Đi Bộ l� mấy chiếc vớ to m�u đỏ v� c�c nốt nhạc m�u trắng cắt bằng những miếng nhựa xốp. Ban C�ng ch�nh ăn tiệc sớm v� đa số nh�n vi�n nghỉ hai tuần cuối năm mừng lễ, m�i đến sau Tết Dương Lịch mới trở lại. T�i vẫn chưa mua qu� cho con t�i. H�m nay thứ Năm l� ng�y lĩnh lương. Cuối tuần n�y t�i sẽ đưa con g�i đi mua qu�. T�i đến gặp Natasha.

�T�i cần chị đi với t�i đến cầu Moor.�

�Tại sao phải đi h�m nay? Trưa nay l� tiệc Gi�ng sinh m�. Để tuần sau đi.� Natasha v�ng vằng.

�Nếu kh�ng cần gấp th� t�i đ� kh�ng l�m phiền chị. Đi h�m nay trời rất ấm v� c� Indian summer. T�i hứa sẽ đưa chị về trước giờ ăn trưa để dự tiệc Gi�ng sinh.�

 

T�i l�i xe đưa Natasha đến cầu Moor. Đ�y l� loại cầu quay, giống như một c�i b�n ch�n, khi mở, những �ng�n ch�n� ng�c l�n, c�n c�i �g�t ch�n� s� xuống gần mặt nước. Trong l�c l�i xe t�i giải th�ch, cần phải đi ng�y h�m nay v� lệnh tr�n đưa xuống. Tổng Gi�m đốc của c�ng ty muốn �p dụng c�ch kh�a cầu của một c�ng ty ở tiểu bang kh�c v�o cầu Moor. Đường hỏa xa chạy tr�n cầu n�y băng qua eo biển c� nhiều thuyền qua lại. Cầu mở cho đường thủy giao th�ng. Khi hạ cầu xuống đường rầy tr�n cầu phải nối liền với đường rầy tr�n đất như kh�ng hề bị cắt l�m đ�i. Để đề ph�ng cầu bị t�ch rời khi xe hỏa đang đến, giữa hai mối cắt n�y l� một thanh kh�a rất to được điều khiển bằng m�y. M�y kh�a cầu của cầu Moor vẫn c�n tốt nhưng thuộc loại m�y cũ. Tổng Gi�m đốc muốn d�ng m�y mới điều khiển bằng điện tử. Lệnh của Tổng Gi�m Đốc đưa xuống, sếp t�i muốn được l�ng thượng cấp, ra lệnh phải thi h�nh ngay trong ng�y h�m nay.

�Chị biết. T�i chỉ l� l�nh, phải tu�n lệnh cấp tr�n. Sếp bảo nhảy l� nhảy th�i!�

�Chẳng những thế, chị phải hỏi lại l� cần nhảy cao đến mức n�o.� Natasha tr�u t�i.

 

Những khi cần ra ngo�i c�ng trường t�i thường y�u cầu Natasha đi với t�i. Một để giữ an to�n, trường hợp c� tai nạn th� c� người gọi cấp cứu. Hai, v� c�ng l� đ�n b� với nhau. T�i ph�n c�ng. �Chị v�o trạm g�c cầu b�o l� t�i sẽ l�m việc tr�n gi�n m�y quay cầu chừng hai giờ đồng hồ. Chị c� thể ở trong trạm g�c cho ấm, khi n�o t�i cần chị gi�p trong việc đo đạc t�i sẽ gọi. Nhắc người g�c cầu mở c�i hụ b�o cho t�i biết khi phải mở cầu cho thuyền đi qua.�

Hồ sơ của m�y quay cầu đều c� ở văn ph�ng. H�m nay t�i đi chỉ để kiểm chứng, so s�nh hiện trường với t�i liệu ở văn ph�ng. T�i cũng muốn xem c� chỗ trống đủ để gắn bộ m�y mới hay kh�ng. Đo một khoảng rộng t�i cần c� người giữ một đầu của c�i thước d�y nhưng Natasha ở trong trạm g�c cầu n�n c�ng việc hơi kh� khăn hơn. Một tay t�i cầm thước đo. Một tay t�i cầm c�i bảng nh�m c� kẹp sắt để giữ tập giấy t�i d�ng để ghi ch�p. Đ�y l� loại thước bằng kim loại mỏng. Ở đầu thước c� c�i m�c nhỏ t�i c� thể m�c v�o những thứ t�i muốn đo. Thước c� n�t bấm để r�t thước d�y lại cuộn v�o b�n trong c�i vỏ kim loại. V� thước mỏng v� mềm n�n t�i kh�ng thể đo c�i g� cao qu� đầu t�i. Tuy thế t�i c� thể thả thước xuống để đo một khoảng c�ch ph�a dưới ch�n t�i.

 

Ước t�nh khoảng c�ch từ dưới mặt đất đến chỗ đặt m�y để c� thể mang dụng cụ v� đồ phụ t�ng để lắp r�p bộ m�y điều khiển c�i kh�a cầu, t�i nh�n xuống b�n dưới s�n chứa m�y l�t bằng fiberglass m�u v�ng. C� một sợi d�y chạy song song theo đường rầy xe lửa m� lần trước ra cầu n�y t�i kh�ng để �. Đường d�y n�y cản trở c�ng việc của t�i. Tr�n cầu thường c� những d�y chạy t�n hiệu kh�ng c�n d�ng nữa nhưng c�ng nh�n kh�ng muốn mất th� giờ th�o bỏ ch�ng. Những d�y n�y gọi l� d�y chết, v� kh�ng c� điện. T�i nghĩ sợi d�y n�y l� d�y chết v� t�i sẽ đề nghị th�o bỏ n�. Muốn biết khoảng c�ch từ đường d�y điện đến s�n chứa m�y bao xa t�i k�o thước d�y bằng th�p nghi�ng người thả thước d�y xuống. Đo c�i n�y xong l� t�i c� thể đưa Natasha về. C�ng việc nhanh hơn t�i dự t�nh. Ăn tiệc Gi�ng sinh xong t�i sẽ về sớm. C� lẽ t�i sẽ nh�n dịp n�y đi mua qu� cho con t�i. Con b� muốn Santa cho một con b�p b� bằng vải đội hoa hướng dương.

 

- ��! Chị kia� A! STOP! Ngừng lại! Đụng�chết! Tiếng la h�t x�n xao hỗn loạn ph�a dưới đất vọng l�n, mỗi l�c một cấp b�ch hơn. T�i nghe nhưng kh�ng mấy ch� � cứ cố gắng giữ c�y thước thả xuống ph�a dưới cho thẳng để đo khoảng c�ch của sợ d�y đến s�n của gi�n m�y nơi t�i đang đứng. Gi� thổi c�y thước của t�i n�n t�i cố gắng mấy lần m� kh�ng được. Cho d� Natasha c� ở tr�n gi�n m�y n�y cũng chẳng gi�p t�i được.

 

Tiếng la h�t r� rệt hơn v� người la h�t kh�ng ai kh�c hơn l� Natasha v� người g�c cầu. Cả hai hối hả rời trạm g�c chạy về hướng t�i. Natasha vẫy tay lia lịa, t�i chẳng hiểu chuyện g�. Người g�c cầu ở ph�a sau Natasha dường như rượt n�ng. T�i ngơ ng�c nh�n, tay vẫn cầm c�y thước một đầu thả đong đưa ph�a dưới. Người g�c cầu thổi c�i. Tiếng c�i x� r�ch kh�ng kh�. Đ�u c� chuyến xe lửa n�o. Phải c�n �t ra hai mươi ph�t mới c� chuyến xe lửa kế tiếp. T�i nh�n người g�c cầu. Anh ta tr�o hai c�nh tay trước mặt như h�nh chữ X rồi dang tay ra, ba lần li�n tiếp. T�i chợt nhận ra những tiếng la h�t ấy d�nh cho t�i với dụng � bảo t�i ngừng tức khắc c�ng việc t�i đang l�m.

 

Khi người g�c cầu v� Natasha đến gần, ngước mặt l�n qu�t mắng t�i.

�Sao chị ngu thế. Chị thả thước d�y l�ng th�ng xuống nhỡ chạm v�o d�y điện cao thế l� chết đấy.�

�D�y điện cao thế n�o?� T�i hỏi ngớ ngẩn, kh�ng tin sợi d�y điện m�u n�u tầm thường n�y d�y điện cao thế.

�T�i kh�ng chạm v�o d�y điện. D�y điện th� phải c� bọc chất c�ch điện b�n ngo�i c�y thước của t�i nhỡ c� chạm v�o th� cũng chẳng hề g�.� T�i cố c�i.

Người g�c cầu vừa qu�t, vừa kho�c tay ra hiệu bảo t�i phải xuống ngay lập tức. C�ng việc coi như đ� xong, t�i v�ng lời. Anh ta v� Natasha quay trở lại trạm g�c cầu. T�i xốc t�i đồ nghề l�n lưng. C�y thước d�y bằng th�p bất ngờ rơi xuống đụng v�o sợi d�y điện. Một �nh chớp l�e l�n, một tiếng nổ lớn, t�i ng� v�o h�ng r�o cản tr�n s�n chứa m�y. H�nh ảnh đ�i mắt đen l�y, m�i t�c pompei, x�ng x�nh trong bộ �o ngủ trắng c� h�nh tr�i d�u t�y m�u đỏ của con t�i l� điều cuối c�ng m� t�i nhớ.

 

C� một dạo t�i kh�ng ưa Natasha v� Natasha c�ng phe với Sue White. Nghĩ cũng lạ. Lẽ ra ch�ng t�i phải th�n với nhau thay v� xem nhau như kẻ th�. Cả ba ch�ng t�i đều l� di d�n. Natasha l� người Nga, đến Mỹ trước t�i v� Sue. T�i v� Sue đều l� d�n da v�ng, c�ng l� kỹ sư cơ kh�. Trong ban C�ng ch�nh c� mấy chục kỹ sư to�n l� đ�n �ng, nhưng chỉ c� hai ch�ng t�i l� phụ nữ. Natasha l� họa vi�n chuy�n vẽ kỹ thuật. Sue gốc Hoa sinh ra ở Costa Rica, mười lăm tuổi di d�n sang Hoa Kỳ. Lấy chồng Mỹ, Sue đổi họ Wang lấy họ White của chồng. C� ta bảo rằng muốn bứt cho sạch c�i gốc người Hoa. Sue c� đ�i mắt xếch, rất đẹp. Khu�n mặt tr�i xoan dễ nh�n tuy nhi�n h�m răng khấp khểnh v� kh�ng đeo niền chỉnh răng như người Mỹ từ l�c nhỏ. Th�m v�o đ� Sue thuộc tạng người b�o ph� v� bị chứng h�i. Phụ nữ m� bị h�i như đ�n �ng, đầu Sue đ� mang m�ng lộ chỗ h�i h�nh tr�n giống như c�i b�nh donut.

 

Sue nhiều tham vọng, muốn trở th�nh kỹ sư trưởng n�n l�c n�o cũng nhắc nhở v� ph�ng đại năng khiếu chỉ huy của m�nh. Chuyện n�y đ�ng lẽ chẳng phiền l�ng t�i nếu Sue kh�ng d�ng t�i l�m đối tượng cho khả năng tự thổi phồng của Sue. Gặp ai Sue cũng giới thiệu t�i l� nh�n vi�n của Sue. Sue v�o l�m trước t�i hai năm, chức vụ cao hơn t�i một bậc, nhưng kh�ng phải l� sếp của t�i. Tất cả ch�ng t�i l�c ấy đều l�m việc dưới quyền một �ng gi� Mỹ, người da trắng t�n Weber.

 

Đ�i khi t�i tự hỏi t�i kh�ng phục t�ng Sue, kh�ng xem Sue l� cấp tr�n của t�i v� bản t�nh t�i bướng bỉnh, bất trị bởi thời thơ ấu kh�ng ai dạy dỗ, suốt ng�y chạy rong tr�n đồng cỏ, hay v� Sue trẻ tuổi v� l� đ�n b�. Đ�n b� thường kh�ng phục t�ng đ�n b�. T�i đ� nghe rất nhiều phụ nữ n�i rằng họ kh�ng th�ch l�m việc dưới quyền đ�n b� v� đ�n b� thiển cận, đ�i kh�t quyền lực, thiếu � ch�, kh�ng biết quyết định, v� c�n hằng chục l� do kh�c nữa. Đ�n b� thường sợ người kh�c giỏi hơn m�nh v� thế hay d�m t�i người kh�c. Phụ nữ kh�ng biết l�m việc chung với nhau, kh�ng biết l�m �teamplayer.� Kẻ th� của phụ nữ l� một người phụ nữ kh�c. Phải chăng đ�n b�, kể cả t�i, qu� quen thuộc với nền văn h�a phụ hệ chỉ muốn tu�n lệnh đ�n �ng? Hay v� Sue kh�ng c� t�i chỉ huy? T�i gh�t Sue l�m t�i lanh dạy dỗ t�i những chuyện chẳng li�n quan g� đến c�ng việc, th� dụ như �chị phải dạy �ng chồng Việt Nam của chị cho biết c�ch đối xử với đ�n b�.� Sue quan niệm đ�n �ng � ch�u n�o cũng chồng ch�a vợ t�i, giống như bố Sue. C� n�ng hay n�i lớn giọng với t�i về việc phụ nữ bị trả lương �t hơn nam giới d� c�ng việc họ l�m giống nhau. Tuy n�i với t�i nhưng dụng � của Sue l� muốn �ng Weber nghe. Dường như Sue muốn chứng minh Sue xứng đ�ng l� sếp của t�i bởi v� c�i g� c� cũng giỏi hơn t�i. Khi t�i khoe một m�n học t�i được điểm cao. Sue bảo �t�i gh�t phải van xin nịnh nọt mấy �ng thầy để được điểm cao.� Biết chồng t�i l� người Việt, Sue bảo phải lấy chồng Mỹ th� mới thấm nhập văn h�a Mỹ để c� thể được tiếp nhận v�o x� hội Mỹ. Những chuyện như thế tuy nhỏ nhặt nhưng dần dần t�i đ�m ra gh�t Sue. Gh�t đủ đến mức thầm nguyền rủa cho c� n�ng t� xuống s�ng chết ch�m khi ra c�ng trường. Nếu hai ch�ng t�i c� � tưởng kh�c biệt trong c�ng việc Sue thường bắt t�i phải ch�u � Sue v� c� n�ng l�c n�o cũng nghĩ l� m�nh đ�ng. Để được l�ng sếp c� lần Sue sai t�i mang xe sếp ra tiệm rửa xe. T�i chống đối yếu ớt, thường l�m lơ hơn l� c�i lại. Kh�ng vừa � t�i kh�ng phản đối m� ngấm ngầm uất ức rồi trở n�n cau c� hay lạnh nhạt. Tuy nhi�n Sue chỉ lắng nhắng với t�i chứ kh�ng l�m thế với Natasha. T�i tự hỏi c� phải v� t�i nh�t nh�t hay v� t�i kh�ng giỏi c�i nhau bằng tiếng Anh. Hay v� Natasha l� người da trắng v� được l�ng của cấp tr�n? Hay tại Natasha biết c�ch b�y tỏ � nghĩ mỗi khi bất đồng � kiến với Sue?

 

V� n�i tiếng Anh kh�ng giỏi n�n t�i tr�nh tranh luận với Sue. T�i trả đũa bằng c�ch kh�c. Sue thường v� von:

�Ban C�ng ch�nh giống như l� một c�i sở th�. Richard l� con cọp. James l� con gấu. Natasha l� một con thi�n nga đỏm d�ng. Nh�n chị ấy xem l�c n�o cũng yểu điệu mượt m�. Bob l� con ch� sủa to m� kh�ng cắn.�

�Chị c� biết chị giống con g� kh�ng?� Nh�n thẳng v�o mắt t�i, Sue hỏi.

�T�i kh�ng nghĩ l� t�i giống bất cứ con vật n�o.� T�i nh�n thẳng v�o mắt Sue. C� lẽ vẻ hằn học hiện r� n�n c� n�ng nh�n lảng sang chỗ kh�c. T�i thầm nghĩ t�i giống như con hummingbird, chăm chỉ, v� c� c�i mỏ nhọn sẵn s�ng rỉa r�i tấn c�ng. �C�n chị giống con g�?� T�i hỏi.

�Con heo!� Sue tự chế nhạo n�ng.

T�i mỉm cười kh�ng n�i g�. V� c� lẽ c�i cười mỉm n�y l�m Sue kh�ng vừa �.

�Heo l� con vật kh�n ngoan v� rất sạch sẽ.� C� n�ng n�i tiếp.

T�i lại cười.

�M� t�i nu�i nhiều heo. Chị d�u t�i chịu kh�ng nổi m�i heo, c�m heo, v� ph�n heo đ� bỏ nh� chồng chạy về nh� mẹ ruột ba ng�y sau khi kết h�n.�

Buổi trưa h�m ấy Sue rủ t�i đi ăn buffet. Sau c�u chuyện tự v� von với heo, t�i biết Sue mặc cảm v� c�i d�ng b�o của n�ng. T�i ngo�y v�o vết thương của Sue.

��i, t�i b�o lắm rồi. Đi ăn kiểu n�y th� t�i sẽ như con lợn mất. T�i đang cố gắng mất v�i pound đ�y.�

�Chị m� diet th� trước ti�n l� mất cả bộ �c.� Sue trả đũa giọng chua như giấm.

�Nếu nhịn ăn m� mất bộ �c th� sao c� ăn nhiều m� �c kh�ng lớn l�n.� T�i n�i thầm; muốn n�i thẳng với Sue nhưng e sẽ c�i nhau lớn chuyện n�n t�i l�m thinh, nhưng tức tối. V� gh�t.

 

Nếu Sue như một con lợn th�ng minh lắm mồm th� Natasha như một con thi�n nga sang trọng, đ�i c�c v� yểu điệu. Sue kh�ng bao giờ nặng lời với Natasha như với t�i, d� chức vụ của Natasha thấp hơn của t�i. C� g� kh�ng đồng � về đồ �n v� bản vẽ Natasha kh�ng n�i với t�i m� đi n�i với Sue. Kh�ng chỉ được l�ng Sue, Natasha được l�ng tất cả mọi người cấp tr�n. Mỗi khi v�o họp to�n ban, người đ�ng thiếu ghế, Natasha lu�n được sếp mời ngồi trong khi đ�m kỹ sư, kể cả phụ nữ như t�i v� Sue, phải đứng. B�nh đẳng m�. Khi c�ng ty c� một cuộc chấn chỉnh nội bộ Sue rời khỏi ban c�ng ch�nh. Trong c�ng việc mới tuy Sue kh�ng được tăng lương nhưng được quyền chỉ huy chừng hai t� c�ng nh�n, thế l� thỏa l�ng mơ ước. Được một thời gian, c� lẽ kh�ng vừa � n�n c� n�ng lại chuyển qua ban kh�c. Vốn đ� bị h�i đầu, t�c của c� n�ng c�ng rụng nhiều hơn. Thỉnh thoảng gặp Sue White trong c�ng ty, ch�ng t�i giả vờ kh�ng nh�n thấy nhau.

 

Tho�t khỏi sự kềm kẹp của Sue, t�i im lặng l�m việc. T�i tu�n lệnh cấp tr�n tuyệt đối v� t�i biết trong c�i x� hội nho nhỏ n�y, n� rập khu�n x� hội lớn ngo�i kia, đ�n �ng l� ch�a tể.� Rất �t phụ nữ c� quyền thế trong c�ng ty n�y, v� những người phụ nữ quyền thế n�y chẳng đo�i ho�i g� đến t�i. T�i đo�n trước � muốn của cấp tr�n lu�n ho�n th�nh nhiệm vụ, v� vượt qua những dự đo�n của sếp. T�i được giao nhiều đồ �n c� gi� trị t�i ch�nh rất cao, l�n chức hai ba lần v� Natasha trở th�nh nh�n vi�n dưới quyền t�i. Vẫn c�n căm gh�t Natasha đ� về phe với Sue, t�i muốn trả đũa tận t�nh nhưng chỉ c� thể dở tr� x�o xắt. T�i kh�ng thể đối xử tệ với Natasha v� chị được cấp tr�n mến chuộng d� chị kh�ng chăm chỉ l�m việc như t�i. T�i vẫn thường nghe n�i, nhưng kh�ng tin, l� x� hội Hoa Kỳ c� một thứ tự, kh�ng n�i th�nh lời cũng kh�ng viết th�nh văn bản. Đ� l� đ�n �ng da trắng được xếp ở địa vị cao nhất, kế đến l� đ�n �ng da đen, rồi phụ nữ da trắng, phụ nữ da đen, đ�n �ng � ch�u v� cuối c�ng mới đến đ�n b� � ch�u. Cho d� t�i c� học cao hơn, l�m việc si�ng hơn, nhưng Natasha vẫn được y�u mến hơn v� k�nh trọng hơn.

 

Kh�ng hiểu tại sao t�i v� Sue lại c� thể gh�t nhau như m�o với ch�, thật ra ch�ng t�i rất giống nhau. Gi�u tham vọng, v� th�ch quyền h�nh. Sue th�ch chỉ huy nhưng t�i th� th�ch được ở vị tr� của người chỉ huy m� kh�ng cần phải chỉ huy. Thỉnh thoảng họp với c�c h�ng kỹ sư tư vấn phụ tr�ch c�ng việc sửa chữa cầu gi�p t�i, t�i được l�m chủ tọa. T�i ngồi ở đầu b�n v� hai b�n l� những kỹ sư sẽ l�m c�ng việc gi�p t�i. T�i c� cảm tưởng t�i l� l�nh đạo của những người ăn mặc nghi�m chỉnh sang trọng, ăn n�i lưu lo�t, hiểu biết, v� nhiều kinh nghiệm n�y. Say sưa với giấc mơ th�nh c�ng, t�i l�m việc tận lực. C� con đầu l�ng, t�i chỉ nghỉ s�u tuần trong khi đa số phụ nữ nghỉ s�u th�ng. Trời m�a đ�ng, lạnh đến độ tất cả c�c bắp thịt tr�n mặt dường như đ�ng cứng lại t�i vẫn ra c�ng trường tr�ng coi những c�ng tr�nh sửa chữa cầu. Trong khi t�i đang cố gắng đuổi theo một chức vị cao hơn th� m� t�i qua đời. T�i kh�ng về Việt Nam dự đ�m tang v� nếu người kh�c l�m thế c�ng việc t�i, mọi cố gắng của t�i c� thể sẽ tan như bọt s�ng. Chức vụ, c�i biểu tượng của sự th�nh c�ng, lủng lẳng trước mắt t�i, chỉ cần r�ng ch�t nữa, vươn ch�t nữa, tay t�i sẽ chạm đến. Nhưng t�i kh�ng đạt được chức vụ t�i muốn. Chị t�i l�m đ�m tang cho mẹ vắng mặt t�i. T�i nghĩ, nếu t�i th�nh c�ng m� t�i sẽ vui v� c� lẽ b� tha tội bất hiếu cho t�i.

 

Khi tỉnh dậy t�i thấy đầu t�i đang g�c tr�n đ�i Natasha. Vẻ mặt Natasha đầy lo lắng.

�T�i l�m sao thế?�

�C�y thước d�y chị đ�nh rơi đụng v�o d�y điện. C�y thước bốc ch�y v� c�i biến điện gần đ� bị nổ. Chị bị ng� đụng đầu ngất đi. Xe cứu thương sắp đến để chở chị v�o nh� thương.� Natasha n�i. �Nếu chị c�n cầm c�y thước tr�n tay th� c� lẽ chị đ� biến th�nh tr�i banh lửa.��

�Nổ m�y biến điện �? Chắc t�i sẽ bị mất việc l�m th�i. T�i xin lỗi đ� kh�ng thể giữ lời hứa đưa chị về kịp giờ để ăn tiệc Gi�ng sinh.�

Natasha kho�c tay. Giọng Natasha ấm �p, dịu d�ng.

�Chị đ�ng l� đi�n. Su�t mất mạng kh�ng sợ m� lại lo mất việc. Chị b�nh an l� mừng rồi.�

 

Chuyện như mới h�m qua nhưng thật ra đ� xảy ra mười lăm năm về trước. Sau c�i tai nạn su�t chết đ� t�i nh�n Natasha bằng đ�i mắt kh�c. Ở chị c� vẻ điềm tĩnh vui vẻ với c�ng việc v� mọi người chung quanh. Chị l�m việc vừa phải tr�nh những tranh gi�nh ganh tị, kh�ng n�i những lời chua ngoa hay l�n mặt với người kh�c. D� t�i nhiều khi khắc nghiệt Natasha vẫn dịu d�ng với t�i. T�i nhận ra rằng sự ganh tị v� tranh gi�nh của t�i l� những chuyện v� bổ. �Người ta th�nh c�ng nhiều khi nhờ may mắn hơn l� t�i ba. Sự hung hăng v� hiếu thắng của t�i biết đ�u chừng lại cản trở mức độ tiến th�n, bớt hung hăng c� lẽ t�i c� nhiều bạn b� hơn v� được nhiều người hỗ trợ hơn. Th�nh c�ng v� sự nghiệp c� thể biến th�nh tr�i banh lửa trong nh�y mắt. Sau c�i Gi�ng sinh ấy t�i c� nhiều thay đổi. T�i nhận ra rằng cuộc đời rất mong manh. T�i c� thể vĩnh viễn kh�ng về sau một ng�y l�m việc. Su�t t� nữa con t�i đ� kh�ng c� qu�, m� cũng chẳng c�n mẹ.


Nguyễn Thị Hải H�

http://www.gio-o.com/NguyenThiHaiHa.html

� gio-o.com 2013