Nguyễn thị Hải H�

 

đọc

C�i � V�ng

của

Nguyễn thị Thanh S�m

 

 

Mười năm nước chảy qua cầu,

Chuyện về đất nước l� c�u chuyện buồn

(Thơ Phạm Cao Ho�ng)

 

 

C�i Đ� V�ng l� quyển s�ch c� số phận kỳ lạ. Ra đời năm 1971, quyển s�ch như h�n đ� nhỏ rơi xuống mặt hồ bao la, kh�ng đủ khuấy th�nh s�ng, kh�ng g�y một tiếng vang. Trong giới nh� văn nữ, người ta biết đến Nh� Ca, Tr�ng Dương, Nguyễn thị T�y Hồng, Trần thị Ngh., Lệ Hằng, v� c�n nhiều nh� văn nữa nhưng kh�ng mấy người nghe tiếng nh� văn Nguyễn thị Thanh S�m cũng như kh�ng nhiều người được đọc quyển C�i Đ� V�ng. Nh� văn Trần Ho�i Thư cũng th� nhận l� chưa hề được nghe nhắc đến t�c phẩm n�y. Thời ấy s�ch b�o rất nhiều, s�ch ngoại quốc được dịch tr�n lan, người đọc b�nh thường kh�ng thể ch� � đến t�c phẩm đầu tay của một người kh�ng t�n trong giới văn học. Điều m� nh� văn Khuất Đẩu v� nh� văn Trần Ho�i Thư tỏ � kinh ngạc l� những bạn b� của b� nổi tiếng trong giới văn học nghệ thuật như Ho�ng Ngọc Tuấn, Nguyễn Xu�n Thiệp, Đinh Cường, v� Bửu � đ� kh�ng ai mang quyển C�i Đ� V�ng ra �nh s�ng. Nếu bảo rằng đ�y l� quyển tiểu thuyết c� lập trường chống Cộng th� tại sao nh� văn V� Phiến v� Nguyễn Mộng Gi�c lại kh�ng nhận thấy sức thu h�t của t�c phẩm n�y?

 

V�o thập ni�n 80 c� một số người đ� truyền miệng v� chuyền tay nhau đọc quyển C�i Đ� V�ng. Xin đừng xem thường những lời truyền miệng về một quyển s�ch hay. Quyển The Kite Runner, t�c phẩm đầu tay của Khaled Hosseini, t�c giả v� danh tr�n thị trường văn học Hoa Kỳ, một sớm một chiều trở th�nh quyển s�ch b�n chạy nhất trong năm 2005 chỉ nhờ những lời giới thiệu của độc giả. Một blogger lấy t�n Di�n Ho�ng nh�n thấy người th�n say m� đọc quyển n�y từ thập ni�n t�m mươi. Anh bảo rằng h�nh ảnh người t� ngồi viết bản tự kiểm giữa rừng �m ảnh anh kh�n ngu�i. Sang Mỹ anh cố � đi t�m, suốt hai mươi s�u năm, v�o tiệm s�ch Việt n�o ở Mỹ anh cũng hỏi nhưng kh�ng ai c�. Rồi qua giới blogger, người n�y người kia giới thiệu, một nh�m người đ� c�ng nhau g�p c�ng g�p sức, mượn từ thư viện địa phương qua trung gian đại học Cornell, nh�m blogger n�y đ�nh m�y lại, sửa chữa lỗi ch�nh tả trong một thời gian rất ngắn, v� Thư Ấn Qu�n đ� t�i bản năm nay 2012. Sau th�ng Tư năm 1975 đọc hay giữ quyển s�ch n�y c� thể bị l�m kh� dễ nhưng t�i đo�n độc giả y�u th�ch quyển s�ch qu� n�n giữ v� đọc l�n.

  

Tiểu sử của b� Nguyễn thị Thanh S�m chỉ c� mấy d�ng in ở b�a sau của quyển s�ch. B� sinh ng�y 06 th�ng 01 năm 1933 tại x� Hải Ch�u, th�nh phố Đ� Nẵng, tỉnh Quảng Nam. Qu� qu�n của b� ở l�ng Thế Ch� T�y, huyện Phong Điền, Huế. Quyển s�ch C�i Đ� V�ng được đề tặng chồng b�, �ng Phan văn Tốn, trước kia l� Trung T�, Ph� Tỉnh trưởng Nội An, Đ� Lạt. �ng tử trận ở đồn Kim Thạch. Quyển s�ch mang t�n C�i Đ� V�ng cốt � lấy từ chữ Kim Thạch để b� tưởng nhớ chồng. 

 

C�u chuyện quay chung quanh một nh�m thanh ni�n trẻ tuổi tham gia kh�ng chiến chống Ph�p từ những năm cuối thập ni�n bốn mươi sang đầu thập ni�n năm mươi. Hai nh�n vật ch�nh l� Trần v� Huỳnh. C�c nh�n vật kh�c l� những người c� li�n hệ với Trần v� Huỳnh như Hiếu l� người y�u của Trần, Lan l� người Huỳnh y�u, Lương l� bạn đồng ngũ với Trần v� Huỳnh. Trần l� đảng vi�n của đảng Cộng Sản, nh� văn chủ bi�n b�o Qu�n Đội Nh�n D�n, hai mươi ba tuổi. Huỳnh kh�ng l� đảng vi�n, bạn th�n với Trần lớn hơn Trần v�i tuổi. Cả hai đều y�u văn học, y�u c�ch mạng, gia đ�nh thuộc th�nh phần tiểu tư sản, th�ch nếp sống tự do, c� c� t�nh nghệ sĩ l�ng mạn, v� đ� l� những l� do đưa hai người bạn trẻ n�y v�o chỗ c�ng đường. Nh�n thấy cuộc xử tử t�n �c một c� g�i đẹp bị gh�p tội Việt gian v� lấy chồng T�y, c� g�i bị bắn bằng t�n tẩm thuốc độc, c�i chết k�o d�i thật khủng khiếp, Trần phản đối h�nh động t�n �c n�y. Anh lập luận với Đảng: �Ch�ng ta kh�ng chiến đấu hăng say trong khi những vấn đề nh�n bản kh�ng được t�n trọng. Tổ quốc cũng chỉ h�nh th�nh bởi con người m� th�i.� Trần bị nghi ngờ, c� lập v� thất sủng. Y�u một người phụ nữ lớn hơn anh mười tuổi, c� hai con, mắt l�c, kh�ng l� đảng vi�n, Trần bị cấp tr�n khiển tr�ch v� kh�ng chấp thuận cuộc h�n nh�n. Anh xin ly khai Đảng rồi l� do nọ xọ đến l� do kia anh bị đưa v�o t�.

 

Huỳnh nh�n thấy nhiều thảm cảnh v� sai tr�i của Đảng n�n để lộ vẻ bất m�n v� v� thế kh�ng c�n được l�ng tin của l�nh đạo nữa. Huỳnh phản đối chế độ Cải C�ch Ruộng Đất, bị cầm t� v� tội phản C�ch Mạng. Bạn của Trần v� Huỳnh, t�n Lương, tuy l� con của địa chủ nhưng v� y�u kh�ng chiến đ� xin ở lại qu� nh� dạy học. Hai đứa con, đứa nhỏ bị ốm, vợ của Lương l� H� mang con ra Huế trị bệnh. T�y c�n qu�t n�ng th�n v�ng Khu Tư (Quảng B�nh, Quảng Trị, Thừa Thi�n � Huế) Lương bị nghi ngờ l� Việt gian mang T�y về l�ng n�n bị xử tử.

 

Quyển s�ch c� sức l�i cuốn lạ l�ng. T�i đọc ngấu nghiến li�n tiếp hai ng�y l� xong. Kh� m� tưởng tượng t�c giả của C�i Đ� V�ng l� một phụ nữ v� đ�y l� quyển s�ch đầu tay. Bố cục thật chặt chẽ, kỹ thuật đi�u luyện như đ� từng x�ng pha trong trường văn trận b�t, văn phong trong s�ng giản dị m� kh�ng k�m phần mượt m�. T�c giả c� những đoạn văn tuyệt đẹp với những chi tiết thật linh động. Người viết phải am hiểu cuộc sống của những người kh�ng chiến ở Li�n khu Tư v� Năm cũng như ho�n to�n nắm vững địa h�nh địa thế. Những chi tiết như khoai lang nấu nước dưa cải phải l� người địa phương mới biết, t�c giả tả nh�n vật Ho�ng H� l�m t�i li�n tưởng đến �ng Hiển trong một truyện ngắn của Duy�n Anh, khi xin lửa mồi thuốc c�c c�n bộ bảo rằng xin ủng hộ cho t�i t� lửa, chuyện anh ch�ng người d�n tộc c�ng một b� c�ch mạng chạy trong rừng đ� k�u �kh� qu� c� ơi� l� những chi tiết hấp dẫn, sống động v� đầy thuyết phục. Đ� c� l�c t�i kh�ng tin người viết l� phụ nữ bởi v� b� chọn nh�n vật ch�nh l� ph�i nam, diễn tả c�ch suy nghĩ, đ�a cợt của ph�i nam thật t�i t�nh, nhưng t�i đổi �, v� khi b� Thanh S�m viết về t�m hồn của nh�n vật nữ th� nh�n vật của b� cũng dịu d�ng, nh� nhảnh, đ�ng y�u. B� kể về c�c m�n ăn như thịt c� kho măng, canh măng chua c� ngạnh nguồn, g� b�p rau răm� l�m t�i tin t�c giả l� phụ nữ; nhưng khi b� viết về kh�ng chiến v� những thủ đoạn ch�nh trị t�i lại tưởng đ�y l� một nh� c�ch mạng cao cấp. T�c giả c� những ph�n v�n về cuộc đời với nh�n sinh quan thật l� s�u sắc v� tế nhị. T�i m� say đọc đi đọc lại c�ch b� so s�nh về những điều giống nhau của cuộc sống v� c�i chết, thầm phục b� giỏi quan s�t v� ghi nhận.

 

Ở ngay phần đầu của quyển s�ch t�c giả đ� d�ng một c�u chuyện của Andr� Gide, Symphonie Pastorale, l�m ẩn dụ. Symphonie Pastorale n�i về một mục sư c� vợ hai con. �ng gi�p đỡ một c� g�i m� v� cố truyền đạt cho c� g�i vẻ đẹp của cuộc sống v� �m nhạc. C� g�i bảo h�y tả vẻ đẹp v� m�u sắc của �nh trăng v� gi�ng s�ng cho c� nghe. L�ng y�u c�i đẹp đưa đến chỗ �ng mục sư v� c� g�i c�ng nghĩ l� họ y�u nhau. Khi c� g�i được s�ng mắt c� nhận ra vẻ đẹp m� �ng mục sư cố truyền cho n�ng kh�ng phải vẻ đẹp m� n�ng tưởng tượng, cũng như người c� thầm y�u kh�ng phải l� �ng mục sư m� l� cậu con trai của �ng. Từ đ� t�c giả khai mở số phận của hai thanh ni�n th�ng minh, y�u đời, y�u tổ quốc, y�u kh�ng chiến một c�ch m� l�a. Sự s�ng mắt đưa đến chỗ vỡ mộng v� c� g�i chết v� tr�i tim tan vỡ của n�ng. C�n số phận của Trần v� Huỳnh th� t�i để d�nh cho độc giả t�m lấy trong C�i Đ� V�ng.

 

Nếu t�i đọc quyển s�ch n�y những năm t�m mươi rất c� thể t�i kh�ng đủ sức nhận ra c�i hay của n�. C�i Đ� V�ng n�i về những người thanh ni�n y�u nước trong bối cảnh lịch sử đảng Cộng sản đang triệt hạ c�c đảng ph�i kh�c. Nếu kh�ng ch� � đến gi� trị văn chương v� nh�n bản của quyển s�ch, người ta c� thể ngộ nhận đ�y l� s�ch tuy�n truyền chống Cộng. C�i Đ� V�ng ra đời năm 1971 n�i về cảnh t� đ�y của những người đ� từng l� con cưng của chế độ c� những n�t tương tự với phần đầu của Chuyện Kể Năm 2000 của nh� văn B�i Ngọc Tấn. V�o năm 2000 người ta dễ nh�n thấy quyển Chuyện Kể Năm 2000 mang d�ng dấp tự truyện v� những điều �ng kể l� dựa v�o sự thật. Nhưng v�o năm 1971, khi chồng của t�c giả l� một Đại T� của qu�n đội Việt Nam Cộng H�a, người đọc miền Nam thời ấy, c� lẽ đ� nh�n quyển s�ch một c�ch nửa tin nửa ngờ như đ� từng nghĩ về phim Ch�ng T�i Muốn Sống.

 

V� t� m� với đ�i ch�t nghi ngờ l�m thế n�o một phụ nữ tốt nghiệp trường Đồng Kh�nh, c� chồng năm con, lại hiểu biết rất chi tiết về cuộc sống của những người kh�ng chiến ở li�n khu Tư v� Năm; t�i t�m kiếm th�m tiểu sử của b�. T�i được biết b� Thanh S�m đ� từng tho�t ly gia đ�nh theo kh�ng chiến với dự định sang Trung hoa học Y khoa. Khi so s�nh số tuổi của c�c nh�n vật t�i thấy d�ng dấp của b� qua nh�n vật Huy�n một thiếu nữ theo kh�ng chiến năm 16 tuổi nhưng sau đ� phải quay về th�nh. T�i cũng được biết b� từng được giải nhất văn học Huỳnh Th�c Kh�ng v� đ� từng đi chung với ph�i đo�n văn nghệ kh�ng chiến của Ho�ng Thi Thơ, Trần Ho�n, v� T� Vũ.

 

Cuộc chiến đấu v� số phận của Trần, Huỳnh, Hiếu, Lương l�m t�i so s�nh với Robert Jordan v� những người du k�ch trong t�c phẩm For Whom the Bell Tolls (Chu�ng Gọi Hồn Ai) của Ernest Hemingway. Họ biết c�i chết sẽ đến với họ. Họ nh�n thấy thực tế t�n bạo của chiến tranh, sự nghi ngờ độc �c trong nội bộ, cuộc đời của họ v� những người d�n v� tội chung quanh l� những mảng đời r�ch n�t, kh�ng chỉ v� chiến tranh m� c�n v� sự sai lầm của giới chỉ huy.

 

Sau đ�y xin mời độc giả thưởng thức chương Ba Mươi Lăm của C�i Đ� V�ng. Dĩ nhi�n một đoạn tr�ch th� kh�ng thể n�o n�i hết c�i hay của t�c phẩm. B� Thanh S�m c� t�i đưa độc giả qua những trạng th�i tr�i ngược nhau trong t�m hồn nh�n vật. T�c giả cho một nh�n vật nam th�ng minh đẹp trai y�u một người phụ nữ mắt l�c thật nhẹ nh�ng dễ d�ng độc giả kh�ng thấy chỗ n�o gượng �p cả. Chương n�y l� chương trữ t�nh nhất v� hạnh ph�c nhất của Huỳnh, một thanh ni�n c� số phận nghiệt ng�. Độc giả c� thể đọc th�m chương Hai Mươi Bảy cũng l� một chương tuyệt đẹp khi Trần v� Huỳnh l�n đồi trong �nh trăng t�m sự với nhau về cuộc đời, lẽ sống v� c�i chết.

 

 

Nguyễn thị Hải H�

 

 

 

Tiểu sử
Nguyễn Thị Thanh S�m
Cựu học sinh Đồng Kh�nh
Sinh ng�y 06 th�ng 01 năm 1933 tại x� Hải Ch�u, th�nh phố Đ� Nẵng, tỉnh Quảng Nam.
Qu� qu�n: L�ng Thế Ch� T�y, Huyện Phong Điền, Huế.

Chồng của nh� văn Thanh S�m l� �ng Phan văn Tốn � sĩ quan Qu�n lực Việt Nam Cộng H�a.
�ng nguy�n l� Quận trưởng quận Khi�m Đức, Ph� Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đức, sau đổi qua l�m
Chỉ huy trưởng bộ Chỉ huy Qu�n sự Đ� Lạt, ki�m Qu�n Trấn Trưởng, ki�m Ph� Tỉnh Trưởng
�Nội An Đ� Lạt. Trung T� sau được vinh thăng Đại T�. Tử trận v� một quả m�n ở đồn �Kim Thạch�. 
V� vậy, quyển s�ch n�y c� t�n l� �C�i Đ� V�ng�.


C�i � V�ng
truyện d�i
của Nguyễn thị Thanh S�m
S�ch d�y 414 trang.

An Ti�m xuất bản tại Saigon năm 1971
Thư Ấn Qu�n t�i bản tại Hoa Kỳ th�ng 1 năm 2012

S�ch chỉ tặng biếu, kh�ng b�n

CHƯƠNG XXXV

tr�ch từ t�c phẩm

C�i � V�ng

của

Nguyễn thị Thanh S�m

 

 

Đang chạy theo c�c bạn tr�nh cơn mưa, Huỳnh bỗng đứng dừng lại, tim Huỳnh đập th�nh th�nh th�nh nhức nhối kh� chịu, tiếng đập của tim vang l�n tận đầu ch�ng th�nh những tiếng b�nh b�nh �t cả tiếng gi�ng tố v� mưa rơi �o ạt.

 

Huỳnh bước chậm lại, đi thong thả như một người nh�n rỗi b�ch bộ ngắm cảnh.  Huỳnh quay ngược lại con đường m�n c�c bạn ch�ng vừa chạy qua, đi về hướng bờ suối.

Nước từ trời cao giội xuống người Huỳnh, chảy xối xả tr�n m�nh trần của ch�ng, ch�ng cảm thấy th�nh thang, nhịp tim ch�ng dần dần dịu lại, Huỳnh thấy dễ chịu sảng kho�i một c�ch lạ l�ng.

 

Huỳnh bước đi chậm r�i giữa cơn gi�ng tố gầm th�t x� toang rừng thẳm, Huỳnh cảm thấy bằng l�ng lắm với th�i độ y�n h�n v� sự của m�nh như chế ngự được sấm s�t mưa ng�n.  Huỳnh kh�ng c� g� phải vội v�ng cả, tại sao phải vội v�ng chạy trốn cơn gi�ng tố nhỉ.  Chẳng phải cuộc đời vẫn lu�n lu�n c� những gi�ng tố m� c�ng cố tr�nh bao nhi�u lại c�ng thảm hại bấy nhi�u.  Tại sao kh�ng chấp nhận như đ� l� nguồn cội của gi� trị đời sống.  Cơn gi� v�n vụt quất những hạt mưa tr�n đầu Huỳnh để trần, tr�n vai, tr�n ngực, l�n lưng, l�n hai c�nh tay v� hai ch�n trần trụi của ch�ng khiến ch�ng c� một cảm gi�c tự h�o lực lượng, bước ch�n ch�ng đi vững chắc tr�n đường đất n�i trơn trợt như mỗi bước ch�n đều l�n s�u v�o đất. Huỳnh nh�n quanh, khu rừng trong cơn gi� mưa sấm s�t vụt trở n�n đẹp đẽ dị thường.  Sự đẹp đẽ đ� x�m nhập v�o da thịt để trần mỏng manh của ch�ng, thấm s�u v�o từng thớ thịt khiến tim ch�ng ng�y ngất rung động, t�m n�o ch�ng gi�n ra trong một tiếp nhận kho�i cảm dị kỳ.

 

Khu rừng như được tắm gội mới mẻ trẻ trung hẳn ra, tinh khiết, thanh t�n như một trinh nữ trong cuộc d�ng hiến trọn vẹn đang quằn quại vật v� kho�i tr� trong đ�i c�nh tay m� cuồng đi�n loạn của g� t�nh nh�n b�o tố.

 

Huỳnh chậm r�i đi, giữa cơn giao hoan của Trời Đất, tr�n m�i ch�ng nở một nụ cười vu vơ say đắm, những hạt mưa quất v�o mặt ch�ng, ngực ch�ng r�t bỏng, Huỳnh c�ng th�m vui th�, ch�ng đi dần xuống bờ suối.

 

Huỳnh lội xuống suối, gi�ng nước d�ng cao chảy cuồn cuộn gầm r�o l�n dữ tợn khi vấp phải một tảng đ� chận đường.  Trận mưa ồ ạt tr�n cao tr�t xuống gặp phải sự hung h�n m�nh liệt của gi�ng suối chảy xiết x� dồn tới trước, gầm r�o như đi�n, đ�nh phải nhượng bộ, những hạt mưa tự để m�nh tan biến kh�ng để lại dấu vết n�o tr�n gi�ng nước lồng lộn như một con qu�i vật bất kham.

 

Gi�ng suối n�y thường ng�y vẫn l� nơi l� tưởng cho những giờ nghỉ ngơi tắm rửa của t� nh�n T�y Hạ.  Xu�i gi�ng độ một phần tư dặm rẽ khuất b�n tr�i c� một l�ng trũng tỏa rộng như một c�i hồ, giữa hồ rải r�c nổi l�n v�i phiến đ� phẳng nhẵn th�n, nước mưa nhỏ giọt tr�n những t�n c�y rũ xuống che k�n mặt hồ xoi th�nh những vết rỗ thi�n thu tr�n mặt những phiến đ�.  Gi�ng suối cuồng nộ gầm th�t hỗn độn từ ph�a tr�n đổ xuống gặp mặt hồ tức th� biến dạng như c� một ph�p lạ hiển nhi�n n�o đ�, l�n s�ng đột nhi�n uốn cao l�n uyển chuyển m�a lượn nhịp nh�ng trước khi nghi�ng xuống d�n trải ra mặt hồ, h�i h�a đằm thắm như một bạo ch�a hung hăng say m�u, bất chợt để l�ng m�nh ng�y ngất trước một h�nh b�ng giai nh�n, đ� tự biến m�nh th�nh t�n n� lệ hiền l�nh v� hại dưới g�t ngọc ki�u sa của n�ng.

 

Những giờ nghỉ trưa t� nh�n được ph�p lội xu�i gi�ng suối xuống l�ng trũng n�y để tắm gội.  Nước từ tr�n mặt hồ đầy tr�n chảy xuống vực s�u b�n dưới l�m th�nh một gi�ng th�c như một dải lụa s�ng ngời vắt từ tr�n cao xuống đ�y vực ước chừng ba chục thước, tự đ� vẳng l�n những tiếng ầm ầm xa x�i man rợ, hơi nước tung t�e bốc l�n bao quanh ngọn th�c một lớp bụi mờ, những ng�y trời nắng, đứng tr�n tảng đ� tr�n cao n�y nh�n xuống, nắng chiếu qua lớp hơi nước th�nh một c�i cầu vồng ngũ sắc d�ng l�n cuốn quanh ch�n th�c.

 

Vực s�u n�y c�n l� tử lộ chận đứng những cuộc chạy trốn của t� nh�n T�y Hạ.  Tr�n mặt đất trong rừng khắp nơi đều chi ch�t những hầm ch�ng đủ loại, chỉ c�n một con đường dọc suối l� để trống m� th�i.  Những t� nh�n chạy trốn đều �m mộng b�m v�o th�nh đ� cheo leo từ tr�n mặt hồ trụt xuống đ�y vực, nhưng từ trước đến nay chưa c� ai tho�t cả.

 

Huỳnh lội xu�i xuống l�ng trũng, ch�ng để m�nh nằm đu đưa tr�n mặt hồ, một giọt nước rơi v�o mắt khiến Huỳnh phải nhắm mắt lại, mưa vẫn tiếp tục rơi tr�n m�nh ch�ng.

 

Một c�nh hoa t�y tử qu�t ngọn qua ngực Huỳnh, nhột nhạt khiến Huỳnh mở mắt nh�n những ch�m hoa xanh nhạt c� c�i nhụy v�ng giống h�nh vương miện rũ xuống tr�n người Huỳnh.  Mặt nước quanh ch�ng rải r�c những c�nh hoa t�y tử v� những chiếc l� xanh vừa bị cuốn rụng sau cơn cuồng phong vừa qua.  Gi� đ� dịu, nhưng những lằn chớp vẫn li�n tục với tiếng sấm s�t rền trời.  Mưa vẫn c�ng ng�y c�ng nặng hạt.  Huỳnh trở m�nh xuống, ch�ng bơi nhẹ nh�ng thong thả dưới những c�nh hoa t�y tử xanh biếc trong khi cơn mưa r�o rạt quanh hồ, ch�ng đưa tay rẽ một r�m l� rũ d�y trước mặt để bơi tới một ghềnh đ� gần đ�.  Thốt nhi�n, Huỳnh lặng người, sự kinh ngạc l�n đến tột độ.

 

Tr�n ghềnh đ� m� Huỳnh đang định bơi đến, một người con g�i kh�ng biết từ đ�u đến đang ngồi thẳng tắp như một pho tượng nữ thần trang nghi�m.  N�ng ngửa mặt l�n trời như để hứng những hạt mưa từ tr�n cao rơi xuống, n�t b�n diện của n�ng c� một vẻ đẹp nửa hư nửa thực, lẩn khuất trong mưa, mắt n�ng kh�p hờ, đ�i m�i mở h�, chiếc cổ vươn cao trong một tư thế kh�t khao kỳ dị, m�i t�c d�i đen bu�ng thả sau lưng, ướt lướt thướt d�n s�t từng lọn tr�n l�n da trắng muốt.

 

N�ng quấn một chiếc khăn m�u xanh ngang ngực, nếp khăn nh� cao tr�n bộ ngực như khi�u kh�ch đ�n mời, rũ xuống th�nh những nếp mềm mại quyến luyến bu�ng lơi tr�n cặp đ�i thon d�i vắt ch�o l�n nhau duỗi d�i tr�n ghềnh đ�.  Đ�i c�nh tay để trần trắng muốt của n�ng chống ra sau như để giữ cho tấm th�n mảnh dẻ của n�ng ưỡn về ph�a trước một vẻ ki�u sa.

Huỳnh b�ng ho�ng, ch�ng n�n thở, ch�ng sợ hơi thở c�ng tiếng tim đập mạnh của ch�ng sẽ dễ d�ng đ�nh thức cơn mơ mộng của nữ thần gi�ng suối hơn tất cả những tiếng gi� mưa sấm s�t của đất trời hiện tại.  Qu�i lạ, sao lại c� thể c� một người con g�i d�m một m�nh ngồi tr�n mặt hồ trong cơn gi�ng tố nơi chốn rừng s�u t� tội n�y được nhỉ.  V� lẽ ma qu�i hay thần suối hiện h�nh l�n tr�u ghẹo m�nh chăng.  Được lắm, muốn l� g� mặc l�ng, miễn l� n�ng vẫn c�n ở đ�, trước mặt Huỳnh, đẹp một c�ch phi ph�m, trong l�n chớp giật loang lo�ng tr�n đầu n�ng, trong cơn mưa v�y phủ người n�ng, vẻ đẹp của n�ng mang một định mệnh t�n khốc quyến rũ tuyệt vời. Nước mưa chảy xuống mắt Huỳnh nhưng Huỳnh vẫn mở to mắt kh�ng d�m chớp, Huỳnh sợ nếu chớp mắt ch�ng sẽ thấy lại ghềnh đ� trống kh�ng, � nghĩ đ� khiến Huỳnh hoảng hốt, kh�ng kịp nghĩ th�m ch�ng vội lao m�nh tới trước.

 

Tiếng nước khua động l�m người con g�i quay lại, n�ng kh�ng tỏ vẻ ngạc nhi�n khi thấy Huỳnh rẽ nước tiến về ph�a n�ng, n�ng ngồi y�n, c� vẻ chờ đợi.

 

Huỳnh đến b�n cạnh n�ng, hai tay n�u v�o th�nh đ�, ngước nh�n n�ng bằng đ�i mắt chi�m ngưỡng si dại.  N�ng c�i nh�n Huỳnh lặng lẽ, đ�i mắt c� � hỏi han, nhưng vẫn kh�ng chịu l�n tiếng trước.  N�ng đẹp qu�, đẹp hơn cả ch�ng đang mong đợi khi nh�n n�ng từ xa.  Khu�n mặt n�ng c�i xuống diễm ảo lạ thường, khu�n mặt đẫm nước mưa tươi m�t đến rợn người.  Huỳnh ước g� m�nh chỉ l� giọt nước mưa đọng tr�n đ�i mi d�i rũ xuống của n�ng kia.  Miệng n�ng ngậm lại như cố giấu một nụ cười, v�nh m�i cong đều đặn nhếch l�n một n�t kỳ kh�i bướng bỉnh.

 

Huỳnh th� thầm như một lời khấn nguyện:

 

�    Xin đừng biến đi nh�.

 

N�ng nghi�ng người c�i xuống gần Huỳnh, lắc đầu chỉ v�o trời mưa, tỏ � kh�ng nghe r� c�u n�i của Huỳnh.

 

Huỳnh lập lại, la thật to, �t cả tiếng mưa:

 

�    Xin c� ngồi y�n đ�, đừng vội biến đi nh�.

 

Người con g�i đ� nghe ra, n�ng ngửa cổ cười ngất, tiếng cười của n�ng trong vắt như giọt mưa tr�n mặt, tr�n cổ, tr�n vai, tr�n một phần ngực để trần của n�ng, tr�n đ�i c�nh tay ng� trau chuốt của n�ng.  Nghe tiếng cười của n�ng, một l�n s�ng hạnh ph�c v� bờ v� bến tr�n ngập t�m hồn cằn cỗi của Huỳnh.  Ch�ng bấu v�o tay tự nhủ kh�ng biết hiện tại l� thực hay mơ, Huỳnh tự biết vẻ mặt của m�nh l�c n�y tr�ng lố bịch ngẩn ngơ như một ch� m�n rừng.  Đợi n�ng dứt tiếng cười, Huỳnh hỏi to:

 

�    Tại sao c� cười, t�i xấu x� lố bịch lắm hả?

 

N�ng nho�i người, nằm sấp tr�n phiến đ�, c�i hẳn xuống gần khu�n mặt đầy r�u ria bao phủ của Huỳnh đang ngẩng tr�ng l�n, mắt n�ng thoắt trở n�n nghi�m nghị trong một gi�y, n�ng cất tiếng hỏi, giọng miền Bắc kh�n đục đầy nhục cảm:

 

�    Anh l� t� hả?  Giờ n�y kh�ng ở trong rừng, sao lại ở đ�y?

 

�    T�i đang ở trong rừng, ch�nh c� gọi t�i đến đ�y.  C� l� ai m� d�m ngồi giữa hồ c� một m�nh giữa mưa gi� như thế n�y?  C� l� thần suối hay thần mưa, h�y n�i t�i nghe.

 

�    �, ra thế cho n�n anh sợ t�i biến đi đ� phải kh�ng?  Anh muốn t�i l� thần suối hay thần mưa n�o?

 

�    T�i muốn c� chỉ l� người th�i.

 

�    Ồ, thật sao, nếu vậy dễ qu�, � n�ng mở rộng đ�i mắt nh�n Huỳnh, c� vẻ h�i l�ng v� tự t�n � chắc chắn t�i l� người đ�y m�.

 

N�ng nh�n Huỳnh, c�i nh�n nghi�m nghị một c�ch trẻ thơ:

 

�    Anh kh�ng tin sao?

 

�    �, �, t�i tin chứ, nhưng sao c� d�m ngồi đ�y một m�nh như thế n�y?  C� từ đ�u đến, kh�ng sợ gi� mưa sấm s�t hay sao?

 

�    Sao kh�ng, t�i sợ lắm chứ, sao anh biết l� t�i kh�ng sợ?

 

Mắt n�ng bỗng l�e l�n một tia s�ng ranh m�nh tinh nghịch, c�ng l�c một tia chớp l�e s�ng rực tr�n đầu n�ng, tiếp theo một tiếng s�t rền vang như gi�ng xuống ngay trước mặt khiến Huỳnh tối tăm mặt mũi.  Ch�ng nghe một tiếng th�t thất thanh, vừa kịp thấy hai tay người con g�i đưa l�n cao chới với, cả th�n h�nh n�ng rơi t�m xuống nước ch�m lỉm mất dạng.  Huỳnh hoảng hốt, ph�ng m�nh lặn theo người con g�i, ch�ng c�ng lặn xuống s�u c�ng lấy l�m lạ kh�ng hiểu sao n�ng vừa rơi xuống ngay đ�y m� ch�ng lặn xuống m�i chẳng thấy tăm dạng đ�u cả.  Đ�y hồ thật s�u v� kh� rộng, tuy nhi�n l� một tay bơi lội giỏi c� t�i n�n thở thật l�u, ch�ng t�m c�ng khắp vẫn kh�ng hề thấy n�ng.  Huỳnh đ�nh trồi l�n mặt nước với nỗi đau đớn thất vọng trong � nghĩ người con g�i l�m nạn ngay trước mắt ch�ng m� ch�ng bất lực kh�ng cứu nổi n�ng.

 

Vừa ngoi l�n mặt nước, Huỳnh sững sờ một c�ch sung sướng thấy người con g�i đang ngồi tr�n một tảng đ�, mấp m� bờ nước, ngay trước mặt Huỳnh, khuất sau ch�m hoa t�y tử. Nh�n vẻ mặt Huỳnh hớt hải lo sợ, n�ng th�ch th� cười vang, nghịch ngợm.  Lần n�y tiếng cười ph� ph�ch của n�ng vỡ tan như những giọt mưa rơi tr�n mặt hồ, một vẻ nồng n�n say đắm tr�n đầu m�y cuối mắt thanh t�n.  Hạnh ph�c d�ng l�n trong người Huỳnh khiến ch�ng cho�ng ngợp.

 

Huỳnh trườn m�nh l�n mặt hồ uyển chuyển mềm mại như một con rắn, l�n nước tung t�e ra hai b�n cho Huỳnh lấy đ� ph�ng tới thật nhanh, trong ph�t chốc cả th�n h�nh trẻ trung n�ng hổi cuồng nhiệt của ch�ng phủ l�n cả người c� g�i.

 

Trước khi cả hai kịp biết việc g� xảy ra th� những đ�i m�i đ� gắn chặt lấy nhau, m� cuồng dữ dội.  Huỳnh vụt ngừng lại, nghi�ng m�nh giật tung chiếc khăn xanh quấn tr�n ngực thiếu nữ, th�n thể cẩm thạch của n�ng lồ lộ hiện ra, những hạt mưa rơi tới tấp tr�n mặt, tr�n cổ, tr�n ngực tr�n bụng n�ng, tr�n đ�i ch�n thon d�i của n�ng. Những hạt mưa cũng tham lam vội v�.  Huỳnh �p mặt v�o ngực thiếu nữ, nghe da thịt nồng ấm của n�ng run l�n m� sảng dưới đ�i m�i của ch�ng.

 

V� trong khi họ t�m lại m�i của nhau, trong khi th�n thể mảnh dẻ của n�ng mở ra dưới th�n thể phong ba b�o t�p của ch�ng, trong khi đ�i c�nh tay của họ quấn chặt lấy nhau, mưa từ tr�n cao vẫn �o ạt tr�t xuống, những ch�m hoa t�y tử rung rinh chiếc vương miện m�u v�ng nhụy hoa tr�n hai tấm th�n đẹp đẽ, những c�nh hoa tr�i tr�n mặt nước quanh m�nh họ.  Cả trời đất bềnh bồng đi�n đảo trong mu�n ng�n tiếng hỗn mang của gi�ng suối b�n tr�n đổ xuống, của ngọn th�c ph�a dưới vọng l�n ầm ầm lời xa x�i b� mật của vực s�u.

 

� gio-o.com 2012