photo: Nguyễn Thị Hải

 

 

 

Nguyễn Thị Hải

 

 

bóng lá

 

 

Soi vào ḷng giếng nhỏ

Tàu lá chuối vườn bên

Phiến lục ngọc vẹn tuyền

Trang t́nh thơ vừa mở

 

Lũ cá nhỏ mặt nước

Lượn thành đàn lao xao

Nh́n mà không ngắm được

Nhớ người muôn năm nào

 

Giả Bảo Ngọc chàng đâu

Để hỏi vay chữ lục

Bài hài chờ ráo mực

Nơi am nghèo basho

 

Nguyễn Ức Trai nhà thơ

Viết bài thơ vịnh chuối

Ngọn xuân phong thừa lại

Thổi mát lành tâm tư

 

 

Nguyễn Thị Hải

 

 

http://www.gio-o.com/NguyenThiHai.html

 

 

© gio-o.com 2017