Tự Điển Nguồn Gốc Tiếng Việt

Vietnamese Cognatic Dictionary

Bác sĩ Nguyễn Hy Vọng. MD

http://www.gio-o.com/nguyenhyvong

Chữ A

tiếp Chữ Ă