BS NGUYỄN HY VỌNG

  Đồng Nguy�n N�ng � Việt �

sưu tầm & tản mạn

 

 

 

 

slậu��������������������������� bộ sậu�������� ��������� group of columns

khưn khứt����������������� hừng hực������������� blazing

nưng hồi���������� ��������� một hồi���������������� a while

nồng������������������������� mặn�������������������� salty

nua���������������������������� gi� nua���������������� senile

nặc������������������� ��������� nồng nặc������������� strong smelling

đi-�n������������������������� n�n���������������������� should

sl�ng������������������������� s�ng�������������������� gun

thưng nổi��������� ��������� đến nỗi������� ��������� to such an extent that

nuớc nảy ����������� ������ nuớc n�y������������� this country

chang� slim���������������� trong l�ng������������ in the heart

việc hươn������������������ việc nhࠠ������������� home chores

 

nhận x�t : tiếng N�ng l� 50/50 Th�i Việt nhưng đặc biệt l� người N�ng n�i kh� nhiều từ h�n việt chung với tiếng Việt

chứ kh�ng n�i những tiếng gốc Pali Sanskrit như người Th�i.

 

 

 

Từ Điển Nguồn Gốc Tiếng Việt

 

BS Nguyễn Hy Vọng

 

http://www.gio-o.com/NguyenHyVong.html

 

� gio-o.com 2012