BS NGUYỄN HY VỌNG

Đồng nguyên Mường – Việt
Muong – Viet cognatics  

sưu tầm & tản mạn

 

 

Tiếng Muờng phát âm với / đ /

th́ Tiếng Việt phát âm là / d / gi

 

Mường       Việt             English

đa               da               skin

đải áo         dải áo          strip of a dress

đảm mua    dạm mua     to inquire about the price

đản             dán             to stick with glue

tốt đảng     tốt dáng      handsome

đáy             dạy             to teach

đẳm            dám            to dare

đẵn             dặn             to give instructions

đẵn đo        dặn ḍ        to give instructions

đân             dân             people

đần đần     dần dần       progressive

đẫn             dẫn             to lead

con đẩu      con dấu       seal

đẩu phấy    dấu phẩy    coma

đẩu vết       dấu vết        trace of

cơm đéo      cơm dẻo      sticky rice

đính vào     dính vào     to stick to

điu theo      d́u theo      to lead someone

đ̣           ḷ ḍ           to walk follow someone

đọc             dọc              vertical

đồi              nhồi thịt      to malax

lở đở           lở dở           half way done

đớ thay       dở tay         busy doing

đủm            giùm           to give a hand

đựa vào      dựa vào       to lean on to

 

Nhận xét : âm xưa là âm Đ  dần dần chuyển âm qua Gi rồi D.

Hiện nay th́ tiếng miền Bắc đă chuyển qua Z luôn !.

Hiện nay tiếng miền Trung vẫn c̣n giữ lại và nói khá nhiều các tiếng “mường” đó  :

ngá đa # ngứa da

ở đưới  #  ở dưới

con không ai đáy [!]  #  con không ai dạy

v..v...

Một ngoại lệ : tiếng Bắc lại nói theo cách xưa là cái đĩa !.. thay v́ cái dĩa

 

Trích Từ Điển Nguồn Gốc Tiếng Việt

 

BS Nguyễn Hy Vọng

 

http://www.gio-o.com/NguyenHyVong.html

 

© gio-o.com 2013