BS NGUYỄN HY VỌNG

Đ�o S�u Tiếng Việt

sưu tầm & tản mạn

 

 

���� Uả, tiếng Việt ch�nh �nh nơi miệng của� # 83 triệu người Việt, mắc mớ g� m� phải đ�o bới s�u cạn g�?

���� Phải đ�o s�u v� c�i m� ta tưởng vậy, n� lại kh�ng như vậy v� c�i ta tưởng l� kh�ng phải� th� n� lại đ�ng.

���� Tiếng Việt, ngay cả với c�c nh� ngữ học, vẫn c�n l� một thứ "đất mới"# �terra incognito; v� vậy m� tha hồ "�ng n�i g� b� n�i vịt" về c�i � nghĩa của chừng 27,000 tiếng đ�.

TRỜI �� khắp thế giới gọi l� sun, sol, soleil / T�u th� thi�n, chỉ c� Việt l� trời th�i sao!

Đ�u c�, cả v�ng Nam � đều n�i vậy, chỉ� kh�c một ch�t th�i!

 

Mường gọi l� ����� �tlời

����������������������� ���� blời

�������������� ������������� meăt blời������������������������������� [mặt trời]

��������������������� ������ plời

��������������������� ������ lời

����������������������� ���� lời lẵn������������������������������������ [mặt trời lặn]

 

An Nam Dịch Ngữ�������� bột l�i*

Trần Cang Trung� �������� p� l�i

Chữ N�m����������������������� blời

Al de Rhodes���������������� blời

Khasi�������������� ��� ��������� bloi

Bahnar �������������� ��������� blon

Palaung�� ����������������������broi����������� ����������� weather [trời mưa, trời nắng]

Pali������������������������������ phloi� ����������������������� �ng trời / God, sky, heaven / holy being

����������������������������������������������� ������������������������divinity

����������������������������������������������������������������������� thi�ng li�ng, linh thi�ng, thần th�nh

Mon�������������������� brey, broy����������������������� �cloud, sky, weather, climate

����������������������� �������trey, troy������������������������ hallow, divine, holy, sacred

������������������������������ mat brey������������������������� mặt trời

Ch�m�������������������� �������proi������������������������� �ng thần mưa / rain god

 

���� Vậy l� đ�o s�u tiếng Việt, nếu ta đ�o s�u được cả� # 27,000 tiếng Việt th� ta sẽ c� một c�i nh�n mới mẻ, rất r� r�ng về nguồn gốc của tiếng Việt, trừ phi c� những người �vẫn cứ muốn cho l� trời do thi�n m� ra [sic] th�: �n�i người "kh�n" kh�ng lại, n�i người dại kh�ng c�ng

���� Phải kh�ng bạn?

 

tr�ch Từ Điển Nguồn Gốc Tiếng Việt

 

BS Nguyễn Hy Vọng

 

http://www.gio-o.com/NguyenHyVong.html

 

� gio-o.com 2012