BS NGUYỄN HY VỌNG

� Con M�o Con Mẽo, Con Meo�

�� Con Rồng Con Rỗng Con R�ng

 

sưu tầm & tản mạn

 

365 ng�y con m�o qua rồi 365 ng�y con rồng tới ...

Một tin tưởng kỳ quặc m� ai đ� cứ cho l� văn hoa văn h�a văn h�a.

T�i cho đ� l� một thứ văn họa !

Bằng chứng đ�u?� C� ngay!

H�y xem c�i bảng so s�nh dưới đ�y.

Đ�u c� mắc mớ g� đến T�u đ�u, khi th� thỏ khi th� m�o m� đi c�i nhau ỏm tỏi, h�a ra chuyện t�o lao.

N�n biết l� bảy triệu người Miao [Hmong] b�n T�u cũng chỉ biết l� năm M�o, M�o m� th�i, l�m g� c� thỏ?

C�n người Nhật th� l�m g� c� năm cọp, họ chỉ biết l� năm con gấu!

Đầu năm ngo�i 2011, BBC cũng c� một b�i đưa ra � kiến của ba �ng T�y v� ba �ng Việt, m� chả �ng n�o biết giải th�ch c�u hỏi 2000 năm tại sao Việt lại M�o m� T�u lại Thỏ.

Chỉ n�i lơ mơ lờ mờ lớ mớ ... sao vậy?

V� c�i vụ t� sữu dần m�o ... l� do từ gốc B�ch Việt đ� kh�ng phải gốc T�u đ�u [theo nghi�n cứu của �ng Jerry Norman nh� Đ�ng Phương học].

�T�u đ� mượn rồi đọc trẹ v� viết trẹ đi.

GS Ngữ Học Nguyễn Cung Th�ng b�n �c Ch�u đ� về VN cố tr�nh b�y cho ch�ng hiểu nhưng văn n� VC cứ lờ đi.

C�i năm tuổi T�u cũng bắt chước theo zodiac của c�c d�n tộc Ba Tư, Ấn Độ xưa rồi x�o qua nấu lại.

Lịch T�u xưa bắt chước theo lịch Ba Tư xưa m� c� chu kỳ 12 năm v� chu kỳ 60 năm rồi m�i đến nh� Chu / Ch�u mới bắt đầu chuyển qua bắt chước �m lịch của Ả Rập với một �t thay đổi.

��� Lại nữa, ngọ chỉ l� trẹ �m với ngựa [VN] v� với Ngor [tiếng của thổ d�n Li ở đảo Hải Nam b�y giờ] v� cũng tương đương với �m NGO-d của tiếng Hindi cũng gần 1000 triệu người b�n Ấn Độ, đều l� t�n gọi con ngựa l� NGO-d.

��� C� thể n�i những t� sữu dần m�o th�n tị ngọ m�i th�n dậu tuất hợi... đều c� �m hưởng của gi�ng ng�n ngữ Đ�ng Nam � xưa qua tận b�n Ấn Độ xưa chứ kh�ng phải gốc T�u xưa đ�u.

 

 

Th�n l� trẹ �m của ch�n, # chằn [con rắn thần của Việt với chuyện Thạch Sanh ch�m chằn, chằn ăn trăn quấn, chằn tinh gấu ngựa, chằn lửa, dữ như b� chằn lửa] v� c� nghĩa l� con rắn lớn của người L�o Th�i [con rắn nhỏ th� họ gọi l� ng�].�

H�n Việt đọc theo T�u l� Ch�n m� viết l� Th�n... to�n l� bắt chước nhau kh�ng �!

Ngay cả Long, Rồng cũng l� trẹ �m �m ngắn của thuồng luồng [Việt] m� người N�NG ở Bắc Việt chỉ gọi l� con Luồng [dragon, marine monster serpent] th� ta biết ngay l�:

Rồng, Long, Thuồng Luồng, Luồng đều l� t�n gọi chung một con vật ấy th�i, chẳng qua l� c�i lưỡi con người tr�o qua trẹo lại.

Muốn biết c�c t�n con rồng từ đ�u m� ph�t sinh ra h�y xem bảng gia phả của tiếng RỒNG sau đ�y:

RỒNG# con vật thần thoại

# con rắn thần khổng lồ của thần thoại khắp thế giới chứ kh�ng ri�ng chi cho thần thoại của T�u� đ�u

[con -, vảy -, đầu -, đu�i -, đầu - đu�i phượng,� mắt -, mặt -, r�u -, m�nh - / ngai -, bệ - / - rắn, tuổi con -, năm con -, vuốt r�u - ]

/ rồng phun nước

/ rồng nằm biển cạn]

Xem th�m:� long [ph�t �m H�n Việt]

������������������� l�ng [ph�t �m T�u]

������������������� luồng, thuồng luồng

Eng:� dragon, fabled animal of the world mythologies

Fr :� dragon, animal fabuleux de la mythologie mondiale

Mường : jồng���������������������������� rồng

����� �� rồng����� ���������������������������������

����� �� hồng�������������������������������� ����

Th�i : m-rồng����������� ���������������� rồng

����������� mrồng����������� ���������������� rồng

������ pi� mrồng� ������������������������ năm con rồng

������������������������������������������������ tuổi� con rồng

Hmong : zồng����������� ���������������� rồng

����� �� �����zồng zắn���������������������� rồng rắn

L�o :���� �rồng������������������������������ rồng

����������� ��rồng� kin� nam ��������������rồng uống nước

Khm :�� rồng���������������������� �� �rồng

ch-năm� rồng������������� �������������năm tuổi con rồng

N�ng: lu-ồng������������������� ���con rồng �xem th�m:� thuồng luồng

��������� �lu-ồng� b�n�������������� ���� rồng bay

Teng : pr-giồng��������� ��� �������������� rồng

Bali :� b- rồng����������������������������� rồng

 

Nhận x�t: �C�c ng�n ngữ Đ�ng Nam � đều gọi l� rồng như tiếng Việt, ngay cả những ng�n ngữ v� những nền văn h�a m� kh�ng d�nh d�ng g� đến tiếng T�u v� văn h�a T�u.� Chỉ ri�ng T�u th� gọi l� l�ng. Để � l� cả ng�n triệu người T�u đều kh�ng tự nhi�n m� ph�t �m R được� họ n�i l�: Mr. Plesident, I eat fly lice!

���������������������������� [Mr. President, I eat fried rice]

v� thế L�ng l� đọc trẹ từ c�i �m gốc l� Rồng

Tr�i lại, c�i lưỡi của 90 triệu người Việt v� 500 triệu người Đ�ng Nam � đều ph�t �m ph�n biệt hai �m R v� L một c�ch dễ d�ng v� r� r�ng.� V� thế, chưa chắc đ� l� ai �mượn� của ai!���

Ta cần x�t lại quan niệm sai lầm rằng c�c tiếng H�n Việt l� gốc T�u.�

Thật ra, rải r�c trong bộ từ điển n�y c� rất nhiều bằng chứng ng�n ngữ cho biết từ mấy ng�n năm qua, 8 thứ tiếng T�u kh�c nhau đ� mượn rất nhiều từ, ngữ của c�c tiếng n�i Đ�ng Nam � m� n�i theo v� cho v�o trong ng�n ngữ của họ.� �

CH�� th� cả ba miền Việt đều n�i đều qu� biết n�,� m� gốc Ấn Độ Hindi cũng gọi l� cutr

nhưng gốc Nghệ Tĩnh th� gọi l� c�k, c�t !

v� d�n Bắc Việt� th� gọi l� C�n, ch� con [theo t�i liệu từ điển rất chỉnh của hai �ng học giả xứ Nghệ rất xứng đ�ng: Trần Hữu Thung v� Th�i Kim Đ�nh] trong s�ch Từ điển tiếng Nghệ.

M� tội nghiệp cho hai �ng n�y khi nhờ CS H� nội in s�ch th� bị ch� l� họ n�i tiếng ngoại quốc [sic] n�n ch�ng kh�ng chịu cho in. Họ đ�nh phải đem về in ngay tại Vinh.

Đ�ng ra, muốn t�m hiểu đ�ng đắn nguồn gốc gần của tiếng Việt ba miền hiện nay cần biết tiếng Nghệ Tĩnh cho vững v� sau đ� l� tiếng Mường, nếu kh�ng th� chỉ l� n�i b� l�p.

B�i n�y l� để trả lời rằng đừng c� tưởng c�i g� l� cũng xuất xứ từ T�u m� ra!

 

Từ Điển Nguồn Gốc Tiếng Việt

 

BS Nguyễn Hy Vọng

 

http://www.gio-o.com/NguyenHyVong.html

 

� gio-o.com 2012