������ ��

BS NGUYỄN HY VỌNG

CHỖ ĐỨNG

CỦA TIẾNG VIỆT TRONG THẾ GIỚI

sưu tầm & tản mạn

���

��� Tiếng n�i l� �lịch sử n�i ra�, lịch sử chỉ l� �tiếng n�i để lại�

��� Tiếng Việt hiện nay l� thứ tiếng c� đ�ng người n�i đứng h�ng thứ 14 tr�n thế giới trong khi đất đai Việt nhỏ b� chỉ l� thứ 60.nay vừa đem d�ng vừa b�n dạo, chỉ c�n đứng thứ 65���

��� Với 85 triệu người n�i, n� chỉ đứng sau T�u, Ấn độ, Anh Mỹ, Nga, Nhật, Pakistan, Indonesia Malaysia, Bresil, t�y Đức, �, Mexico, Ả rập v� Nigeria.

��� Năm 1939 Ph�p c� 36 triệu người nay cũng chỉ� # 61 triệu, trong khi Việt hồi đ� chỉ l� 21 triệu nay đ� 85 !� Ngầu qu� ta !

��� Từ l�u tiếng Việt kh�ng ra khỏi nước Việt [zero diffusion] trừ một v�i nh�m nhỏ ở b�n L�o, Th�i lan, Cam bốt v� Ph�p, nay sau biến cố kinh ho�ng th�ng tư 75, đ� c� gần ba triệu người Việt sống khắp nơi, những nơi kh�ng ngờ đến, như Do th�i, Brasil, Puerto Rico, Nhật bản, Thụy điển. V�i nh�m người thiểu số như Chăm, Mường, Kha mu cũng sống lẻ tẻ tại Mỹ, Ph�p, Na uy v. v..

��� Một điểm son của tiếng Việt l� kh� thuần r�ng� ai người Việt n�i th� hiểu d� c� đ�i ch�t kh�c giọng hay ph�t �m nhưng chỉ một c�ch n�i [ngữ ph�p] giống nhau, kh�ng ai n�i l� nhỏ nh�, d� c� cho 1000 đ� la đi nữa, trong khi cả 1000 triệu người T�u d� c� cho v�ng cũng kh�ng n�i l� ốc tiểu !

��� Những nước kh�c ao ước như thế m� kh�ng được, T�u c� 8 ng�n ngữ kh�c nhau, kh�ng hiểu nhau, Thụy sĩ n�i 4 thứ tiếng m� kh�ng hề c� tiếng Thụy sĩ, Ph�p cũng c� đến 73 thứ tiếng n�i kh�c nhau, d� l� ai người Ph�p cũng biết n�i tiếng Ph�p !

��� Ấn độ, Nga, Phi luật t�n, Nam dương th� �i th�i, cả trăm tiếng n�i kh�c nhau m� đều l� ch�nh thức nghĩa l� ngang h�ng nhau theo luật lệ của nh� băng ! [c� ghi những tuồng chữ ấy xem như bắt buộc� tr�n giấy bạc của họ]

���� Gần đ�y, T�ch lan, loạn c�o c�o v� giết nhau v� ng�n ngữ một phần, c�n tiếng Tagalog� ở Phi luật t�n vẫn l� Tagalog �� kh�ng lớn l�n được v� d�n Phi chỉ muốn n�i tiếng Mỹ cho n� tiện !

���� M� tiếng Anh Mỹ n� tiện lợi thật, n� đứng đầu thế giới, n� l� tiếng n�i của tự do, the language of freedom, ở đ�u c� n� th� độc t�i kh�ng c�.

��� C�c b� lũ ch�nh phủ đ�n �p, rất gh�t n� m� cũng� phải bắt chước học theo n�.

��� C� đi qua T�u mới biết ch�ng n� học tiếng Anh Mỹ như đi�n m� vẫn dốt v� trưng ra những bảng hiệu tiếng Anh ng� ngh� buồn cười v� viết tiếng Anh Mỹ theo kiểu Mao xếnh x�ng �

��� C�n Việt ta th� trong nước d�nh nhau loạn c�o c�o khoe tiếng Anh bồi, Mỹ bồi trong c�c s�ch vở của ch�ng n� l� childish garden [vườn trẻ] trong c�ng vi�n Phan Thiết! Trời đất !

��� Ai kh�ng tin, xem quyển s�ch du lịch ch�nh thức của họ in ra cho cả thế giới xem � cười chơi muốn nứt bọng đ�i lu�n, v� một t�n y si VC năm 1976 đ� viết toa l� unicef, uống ng�y ba lần mỗi lần một vi�n

���� Nếu theo ti�u chuẩn �quốc ngữ� th� tiếng Việt đứng thứ 10 v� chỉ c� 9 nước kh�c l� tr�n ch�n về ti�u chuẩn đ� [t�i liệu Li�n hiệp quốc năm 1982 của �ng Carl Haub] đủ biết �ng b� Giao chỉ của ta đ� để lại cho con ch�u một tiếng n�i qu� b�u l�m sao.

��� Tiếng Việt c�n th� ta c�n, n�i nhại theo người xưa, nhưng ta c� muốn c�n kh�ng ? hay cam t�m l�m n� lệ cho t�u khựa một lần nữa?/ �khựa� l� tiếng mỉa mai bọn T�u đang x�m chiếm Ho�ng Trường sa của ta, người Việt trong nước gọi c�i bọn T�u l� T�u khựa] khựa l� khứa, d�n kh�ch tr�, d�n l�m kh�ch, nhưng cho g� cũng ăn, ăn lu�n cả cứt chim ngo�i Ho�ng Trường sa

��� Tr�n v�ng đ�ng nam � th� VN quay lưng ong ra biển, uốn �o theo Trường sơn, đội đầu mu�n thuở đất Hoa nam l� đất xưa của m�nh, chẳng biết hướng đến ph�a mặt trời lặn bao la b� mật của Ấn độ bao giờ, nhưng đ� mới l� đất nguồn của tiếng n�i người Việt xưa.�

��� Việt nam như một con thằn lằn vắt vẻo với 3 ng�n c�y số biển m� chỉ rộng 30 c�y số noi c�i eo ếch của m�nh, nh�n v�o bản đồ m� xem, 55 d�n tộc thiểu số chiếm hết 8 phần mười chỗ sống m� 80 triệu Việt lại chen ch�c trong c� 2 phần 10 đất

��� T�nh mạo hiểm kể như kh�ng c�, t�nh cần c� chịu đựng quen th�i quần tụ n�u k�o v�o nhau đ� l�m thui chột những mở mang kinh tế v� x� hội ng�n năm

��� Văn ho� Ho� b�nh, theo Heine Geldorn v� Bernard Karlgren đ� từ # 30 ng�n năm lan ra khắp ĐN� theo một v�ng cung vĩ đại / Chambers Encyclopedia /.� Tại sao ? / Bể d�u� chỉ l� tưởng tượng, sự thật của đất dai c�n gh� hơn nhiều, c�ch đ�y chừng # 15 ng�n năm cả v�ng Đ�ng nam � chỉ l� một v�ng đất m�nh m�ng, hồi đ� nước biển chưa bao quanh Việt nam như b�y giờ.

��� Nềp sống con người Ho� b�nh� truyền xuống Đ�ng son [Madeleine Colani 1920] v� những kh�m ph� động trời gần đ�y của đại học Hawai� đ� k�ch th�ch nhiều t�m t�i kh�c khắp v�ng n�y v� để t�m vượt bực v�o n� như một đất mới terra incognito của khảo cổ v� ng�n ngữ, v� đ�y, họ, đaị học Hawai đ� kh�m ph� ra l�: �L�a gạo l� của con người Đ�ng nam � t�m ra c�ch trồng , kh�ng phải l� T�u, c�i bọn n�y chỉ biết nh�n lạm

���� Đ�c đồng cũng c� trước v� biết trước ở Đ�ng nam � chứ kh�ng phải từ T�u m� chuyền xuống cho ta như , v� nếu ta học nghề của ba t�u hồi đ� th� đ� đ�c rồng đ�c phượng hay đ�c ba c�i chữ t�u nguệch ngoạc hồi xưa chứ đ�u lại đi đ�c mấy trăm c�i trống đồng to�n những cảnh thụt ống bễ, đ�c trống, c�u c�, bắn chim, xay l�a gi� gạo, đ�i khi lại c� cảnh hai người nam nữ trần truồng giao cấu nhau khắp 4 g�c mặt trống như tr�n mấy c�i trống đồng ở H� nội, mus�e Finot, tới đ� m� xem biết ngay.

��� Qua 1000 năm, ta c� văn ho� cặp đ�i theo T�u nhưng �ng b� ta c� một nếp sống kh�c hẵn v� kh�ng hề dựa hơi T�u bao giờ.

�� Con ch�u thua xa �ng b�, đ� l� một niềm tủi nhục, trong qu� khứ, giờ đ�y bọn bắc cụ bắc bộ phủ lại b�n nước khơi khơi, h�n hạ v� c�ng,� về tương lai, nếu quả c�n một ch�t tương lai n�o chăng cho ch�ng n� ?

������

( tr�ch Từ Điển Nguồn Gốc Tiếng Việt, t�c giả BS Nguyễn Hy Vọng  sẽ ph�t h�nh tại Paris, m�a H� năm 2012)

 

BS Nguyễn Hy Vọng

 

http://www.gio-o.com/NguyenHyVong.html

 

� gio-o.com 2011