BS NGUYỄN HY VỌNG

C�I ZỌNG, C�I GIỌNG, C�I YIỌNG

sưu tầm & tản mạn

 

Mắt v� mặt� biết rồi, khổ lắm, n�i m�i !

Ai cũng thấy kh�c nhau, m� �t ai thấy c�i giống nhau

Người Mường chỉ ph�t �m v� đọc kh�ng c� dấu l� MĂT

M� vẫn hiểu

 

Mắt��������������������� Mặt

- trời�������������������� - trời�������������������� mắt trời hợp l� hơn [trời c� con mắt]

�p - v�o�������������� �p - v�o

Ổ mắt������������������ 00

�nh mắt�������������� 00

Bầm -������������������ bầm -������������������� cũng được chứ sao

B�t -�������������������� 00

Bừng -����������������� bừng -

Bung -����������������� bung -

Bịt -��������������������� bịt -

Bốn - nh�n nhau�� id

Bắt - quᠠ����������� 00

S�ng bảnh -��������� 00

Cặp -������������������� 00

Cay -������������������� 00

C� -��������������������� c� -���������������������� cả hai đều c�

Bị cuờm -������������ 00

Coi -�������������������� coi -��������������������� coi cả hai c�ng tốt

Che -������������������� che -�������������������� cho chắc ăn

Ch�i -������������������ 00

Ch�a -����������������� 00

Chuớng -������������� 00

Chớp -����������������� 00

Chợp -����������������� 00

Chột -������������������ 00

Chọc v�o -����������� chọc v�o -

Ch�i -������������������ ch�i -

Chặm -���������������� 00

Chống mắt nh�n�� 00

Do -��������������������� do -

Dụi -�������������������� dụi -

Dim -������������������� 00

Đuoi -������������������ 00

�i -�������������������� 00

�y -������������������� 00

 

C�n nhiều nữa, bạn h�y tự t�m lấy để thấy rằng, a ha, tuy kh�c m� kh�ng kh�c v� :

Đối với nguời Muờng, chỉ c� măt [kh�ng dấu] cho cả hai � nghĩa : con mắt v� c�i mặt, cho mặt trời hay mắt trời, m�i sau n�y khoảng 1000 năm qua, tiếng Việt mới c� dấu sắc v� dấu nặng đ� [theo giả thuyết nổi tiếng của Haudricourt]

�� Lại nữa, trừ ra gi�ng giống Việt, 60 c�c ng�n ngữ kh�c ở miền nam � cũng đều n�i MăT nhu nguời Việt v� đều kh�ng c� dấu, d� l� sắc hay nặng, chỉ lấy th�m hai th� dụ trong số đ� : nguời Hawai thổ d�n cũng n�i l� MĂKa [face / eye]

Nguời Ch�m� cũng n�i MATa [face, oeil]

Dễ sợ chưa

��� Lại nữa, h�y để � rằng măt v� mắt giống nhau trong giọng Huế, kh�ng cần dấu sắc, v� nguời Huế� ph�t �m cũng giống� với mat / math của Anh Ph�p Mỹ��

��� Tr�i lại dấu sắc cho giọng Bắc v� Nam rất l� cần c� v� c�i giọng của họ qu� sắc v� kh�t, v� cao, v� thanh

��� V� lẽ ra phải c� một dấu sắc cho s�i, b�i, c�i, �i, ch�i, d�i, đ�i � [color] v� hai dấu sắc cho s�ch, �ch, b�ch, c�ch, d�ch, đ�ch, ch�ch, ng�ch, l�ch � [h�y đọc v� so s�nh hai �m hưởng ấy m� nghe xem ! Cả trăm �m như thế, trừ phi c� hai dấu sắc kh�c nhau mới diễn tả trọn vẹn hai c�i giọng sắc rất kh�c nhau, một gịọng th� nghe kh� �m tai, giọng kia th� nghe rất ch�i tai d� l� c�i lỗ tai của người n�o đi nữa � Bắc hay Trung hay Nam.

���� Cũng v� thế m� c�c c� cậu tr�n TV cứ l� o�t min to, o�t min to suốt ng�y nghe điếc con r�y.

��� Ch�ng nghe kh�c nhau rất nhiều, ngay cả với lỗ tai của 31 triệu người phương Bắc v� 35 triệu người miền Nam hiện nay, v� kh�c nhiều với c�i dấu giọng �sắc� m� kh�ng sắc� của 10 triệu người miền bắc Trung Việt

��� Lại nữa, dấu sắc Bắc kỳ mới thật l� sắc, dấu sắc Nam kỳ chỉ l� dấu cao, cao hơn dấu sắc miền Trung kỳ đ�ng một �octave� : �n�u co tiềng th� đong chi�c thuyềng Nếu c� tiền th� đ�ng chiếc thuyền đi yuợk bi�ng, co kho y� m� cu noi ho�i đi vượt bi�n, c� kh� g� m� cứ n�i ho�i�[ới cụ Rhodes ơi, l�m ơn l�m phuớc zuyệt lại ba c�i zấu zọng z�m cho ch�ng conn nhờ !

��� V� b�y zờ ch�ng conn ph�t zọng t�m num cạ zồi đấy !]� N�i nhỏ m� nghe, 10 đời cụ ấy sống lại cũng kh�ng duyệt lại nổi, từ 400 năm nay, c�i zọng, c�i giọng, c�i yiọng của ba miền đ�u c�n z� zống nhau đ�u m� đ�i chuẩn l�n chuẩn xuống, thống nhất thống nhị t�m lum .

 

BS Nguyễn Hy Vọng

 

http://www.gio-o.com/NguyenHyVong.html

 

� gio-o.com 2011