BS NGUYỄN HY VỌNG

C�I TINH THẦN ĐẶC BIỆT CỦA TIẾNG VIỆT �

sưu tầm & tản mạn

 

Theo c�c nh� ngữ học th� tiếng Mỹ l� thứ tiếng n�i vay mượn rất nhiều từ ngữ của c�c tiếng kh�c tr�n khắp thế giới, v� vậy m� n� rất dồi d�o v� sống động, n� l� tiếng n�i số một của lo�i người hiện nay

��� Theo t�i th� tiếng Việt cũng kh�ng thua k�m chi.

N� đang đứng thứ 12 về số đ�ng người n�i [83 triệu] v� đang lan ra khắp thế giới tự do từ c�i biến cố 1975.

��� N� c� một nguồn gốc rất l� đa dạng v� qua 2,3 ng�n năm n� đ� mượn rất nhiều tiếng T�u m� x�i, rồi gần đ�y lại c�n mượn h�ng trăm tiếng một của Ph�p m� n�i, b�y giờ đ� trở th�nh tiếng Việt rồi, th� dụ như b�ret, kaki, kilo, gara, accu, v.v� C�c bạn c� thể kể ra v�i trăm tiếng như thế

��� Hiện nay tiếng Việt lại c�n đang d�ng rất nhiều tiếng Anh Ph�p Mỹ vay mượn như computer, battery, charge, v,v,, mượn như thế sau n�y một thời gian sẽ Việt ho� v� trở th�nh tiếng Việt lu�n.

��� Đ� l� một điều hay, rất hay, tiếng Việt dồi d�o th�m, c� th�m nhiều c�ch n�i, nhiều ngữ vững, nhiều c�ch ph� b�y tư tưởng.

� ��Nhưng ta n�n để � rằng d� c� n�i bao nhi�u thứ tiếng kh�c nhau đi nữa, ta cũng chỉ c� một thứ chữ abc hiện nay để viết, ta kh�ng c�n viết chữ N�m nữa, ta kh�ng c�n viết chữ T�u nữa, ta kh�ng c�n biết chữ khoa đẩu l� chữ g� nữa, v� sẽ kh�ng bao giờ.

��� Như trong c�u n�i sau đ�y : cho xe v� gara, rồi check gi�m c�i b�nh điện, nếu hết charge� th� c�u điện gi�m, v� nh� coi c�ng to [compteur] th�ng n�y tiền nước bao nhi�u. �C� đến 6 ng�n ngữ kh�c nhau của cả thế giới trong c�u n�i ngắn đ� m� ta kh�ng ngờ ! [Việt, T�u, Ph�p, Anh, Mỹ]

Một chuyện lạ hơn nữa l�, c�ch đ�y mấy ng�n năm, ngo�i tiếng T�u ra, �ng b� ta c�n d�ng v� x�i kh�ng biết bao nhi�u l� tiếng nước ngo�i ở Đ�ng nam � ch�u m� ta cứ tưởng đ�u l� tiếng Việt của ta, kh�ng ngờ đ� l� tiếng n�i của biết bao ng�n ngữ l�ng giềng, m� lại kh�ng phải l� tiếng T�u.

Th� dụ ta n�i tha thiết thiết tha �đ� l� tiếng Th�i

������������������� vắng vẻ, đ� cũng l� tiếng Th�i lu�n

������������������� đủng đỉnh, v�ng, cũng l� tiếng Th�i !

��������� ����������vơ vẩn vẩn vơ, đ� l� tiếng L�o đ� bạn oi

������������������� ch�n tay, ch�n m�y. n� l� tiếng Khmer đ�

������������������� một ng�y, một hai ba bốn năm, đ� cũng l� tiếng Mi�n lu�n !

Cụ Nguyễn gia Thiều c�ch đ�y gần 200 năm đ� viết :

���� ��������������"Trẻ tạo ho� đ�nh hanh qu� ng�n"

������������������� [đ�nh hanh l� tiếng gốc Ch�m đ� bạn ơi, c� nghĩa l� ganh gh�t, ganh tị]

Cụ Nguyễn Tr�i c�ch đ�y gần 600 năm n�i:

������������������� Tuy rằng bốn bể cũng anh tam,

������������������� [Đ� l� tiếng M� lai hiện nay đ� bạn ơi, c� nghia l� thằng em trai]

Hay l� : Hai chữ c�ng danh tiếng vả v�

Đ� l� tiếng L�o xưa đ�, vả v� c� nghĩa l� trống vắng, m� b�y giờ người Việt kh�ng c�n ai n�i nữa

Người Việt� n�i c�i� d�i cui hay đ�i cui th� 250 triệu người Indonesia v� Malay cũng n�i l� đulkul� � y hệt!

Hai tiếng N�m na m� ai cũng cho l� N�m l� Nam , vậy th� na l� g� ? mọi người đều lờ đi !

Thật ra, N�m v� na� đều c� nghĩa gốc l� xưa, cũ, l�u đờiđ� c� từ l�u.

[C�c tiếng L�o Th�i Khmer đều c� ghi hai tiếng "n�m na" v� đều giải th�ch như vậy]

Tiếng N�m l� tiếng n�i xưa của người nước ta, đ� n�i như vậy từ l�u, truớc khi �ng b� ta gặp người T�u.

C�n nhiều nữa, rất nhiều nữa, cả thảy 27 ng�n 400 tiếng Việt như vậy, ta đ� c�ng n�i c�ng x�i chung, d�ng chung, của kh�ng biết bao nhi�u l� ng�n ngữ anh em chung quanh ta, đến nỗi l� kh�ng c� một tiếng Việt n�o m� lại kh�ng c� chung đồng nguy�n [gốc g�c] với một v�i ng�n ngữ kh�cở miền Đ�ng nam � n�y

C�c tiếng n�i Đ�ng nam � [Khmer, L�o, Th�i, Ch�m, Malay, Indonesia, N�ng, Hmong Bahnar, Rhade, v.v.. bao bọc tiếng Việt trong một v�ng d�y th�n �i của t�nh anh emng�n ngữ chung gi�ng chung họ h�ng m� ch�ng ta kh�ng ngờ đến đ� th�i.

Nhưng tiếng Việt c� một điểm rất lạ, dễ th� dễ m� kh� cũng thật l� kh�, v� ta tưởng l� ta viết đuợc tiếng Việt l� ta hiểu được tiếng Việt ,

Thật ra ta kh�ng hiểu tiếng mẹ đẻ của ch�ng ta n� ra l�m sao cả :

- ta n�i đau đớn� m� ta kh�ng hiểu đớn l� g�, [đớn l� tiếng Mon c� nghia l� đau c�i đau của l�ng m�nh]

- ta n�i rộn rịp m� kh�ng hiểu rịp l� g�, [rịp l� bận việc], gốc tiếng L�o Th�i đ� bạn ơi

- ta n�i săn s�c , chăm s�c m� ta chẳng hiểu săn l� g� m� s�c l� g�. �Săn l� theo d�i, s�c l� sức khoẻ # health [gốc Sanskrit / Pali đ�]

C� cả thảy chừng 10 ng�n tiếng Việt gốc g�c như thế !

Th�nh thử d� cho ta c� biết viết chữ N�m, hay chữ T�u đi nữa, ta vẫn kh�ng thể n�o b�ết � nghĩa của mỗi từ ngữ trong tiếng Việt của ta đ�u!

Biết th�m v�i ba ng�n� tiếng Ph�p, tiếng Anh, chữ T�u chữ N�m th� cũng tốt th�i, ta sẽ trở th�nh một thứ học giả "bất đắc dĩ", nhưng đừng tưởng rằng như vậy l� đ� hiểu th�ng suốt tiếng Việt.

C�i n�y đ�i hỏi phải c� một tr�nh độ v� khả năng hiểu biết � nghĩa nguồn gốc của mỗi chữ mỗi �m, mỗi từ trong tiếng Việt� m� con số l�n đến gần 10 ng�n tiếng đơn như vậy.

Chỉ c� một c�ch qua được c�i kh� khăn vuợt bực đ�.

Đ� l� phải c� một bộ từ điển nguồn gốc tiếng Việt, tham khảo khắp cả 58 thứ tiếng lớn nhỏ ở� nam � ch�u, từ tiếng Th�i L�o, Khmer, Miến, Malay, Indonesia cho đến những tiếng n�i thiểu số với v�i ba trăm ng�n người, tiếng Muờng, tiếng N�ng, tiếng Hmong, tiếng Ch�m �Ch�ng n� đều c� đ�ng g�p �m thanh, giọng n�i v� � nghĩa gốc g�c,� hay l�m nguồn cội ban đầu cho mọi từ, mọi ngữ trong tiếng� Việt.

V� đ� l� bộ Từ điển nguồn gốc tiếng Việt, sắp xuất bản m� ch�ng t�i xin phổ biến� truớc một �t từ ngữ nguồn gốc Việt để c�c bạn v� qu� vị xem cho vui.

� ������������

BS Nguyễn Hy Vọng

 

http://www.gio-o.com/NguyenHyVong.html

 

� gio-o.com 2012

�����