������������������������

 

BS NGUYỄN HY VỌNG

C�i Ngạo Nghễ Của Tiếng Việt

sưu tầm & tản mạn

 

�� C�ch đ�y # 2000 năm khi chữ "minh" chui v�o chơi với tiếng Việt th� liền bị chữ s�ng đ� cho một đ� văng ra ngo�i giường,� th�nh thử đ�nh phải đ�nh bạn với� bạn b� b�n T�u của n� m� th�i : minh bạch, minh mẫn, minh nguyệt �

�� C�n chữ s�ng th� chỉ chơi với bạn b� Việt của n� m� th�i : s�ng sủa, s�ng trăng, s�ng mai, s�ng nhu gương, gương s�ng, �nh s�ng, trong s�ng, hừng s�ng kh�ng bao giờ th�m chơi với Minh n�n kh�ng c� cặp Minh S�ng� bao giờ cả !.

�� Th�nh thử d� cho qua 2000 năm �ng b� ta đ� x�i nhiều tiếng T�u nhưng m� kh�ng hề đi n� lệ tiếng T�u, tiếng chi m�nh đa c� th� m�nh x�i, kh�ng th�m muợn luỡi muợn miệng của T�u m� n�i.

��� C�i sự hiểu lầm l� c� qu� nhiều tiếng T�u trong tiếng Việt sinh ra từ quan niệm độc t�n tiếng T�u [coi n� như thần như th�nh]� của mấy �ng �H�n Việt "lỗm nhỗm" qua mấy trăm đời l�m "quan" l�m "lại" cho T�u.

��� Nhưng m� nguời Việt bu�n th�ng b�n bưng, đi c�y đi cấy th� lại c�c cần n�i tiếng T�u l�m chi, khi họ kh�ng biết chữ.

��� Họ b�n b�y ra một c�ch để học tiếng T�u m� ch�nh c�c quan lại H�n Việt cũng kh�ng ngờ ! Họ cặp đ�i tiếng T�u v�o tiếng Việt m� vẫn chọn lọc rất kỹ !

��� Họ b�y ra những cặp tiếng như : xuất ra, nhập v�o, thượng l�n, hạ xuống, trừ bớt, cọng th�m, sinh sống gi� l�o, truy l�ng đ�nh chiếm � cả mấy ng�n cặp như thế m� kh�ng �ng T�u n�o hiểu được l� c�i chi chi, ngay cả mấy �ng H�n Việt sồn sồn chữ nghĩa cũng tuởng bở, tuởng đ�u n� l� tiếng Việt @ Đao Duy Anh

��� T� ra một tiếng T�u cặp đ�i với một tiếng Việt 50/50 l�m sao m� bảo l� Việt 100% đuợc hở c�c �ng ?

Th�nh thử ra, những tiếng m� mấy �ng H�n Việt thường cho l� "tiếng H�n Việt" đ�, như l� ch�nh phủ, chủ nghĩa thật ra ch�ng n� l� tiếng T�u 100%, m� qua 2000 năm rồi ta vẫn kh�ng ph�t �m cho đ�ng, trong khi ch�nh h�ng ng�n tiếng thật sự l� H�n Việt, lai 50% T�u 50% Việt, như c�c cặp tiếng tr�n đ�y, th� lại tuởng lầm l� tiếng Việt 100.

 

( tr�ch Từ Điển Nguồn Gốc Tiếng Việt, t�c giả BS Nguyễn Hy Vọng  sẽ ph�t h�nh tại Paris, m�a H� năm 2012)

 

BS Nguyễn Hy Vọng

 

http://www.gio-o.com/NguyenHyVong.html

 

� gio-o.com 2012