BS NGUYỄN HY VỌNG

Những c�i lạ l�ng về Tiếng Việt

sưu tầm & tản mạn

 

 

Người ta thường cho l� huyền ng� nặng đi với nhau, hỏi sắc kh�ng c�ng thế.

Kh�ng đ�ng !

Dấu sắc đi với dấu nặng trong mọi trường hợp

V� tiếng Muờng [tiền Việt] kh�ng c� dấu nặng :

mắt v� mặt đều ph�t �m l� MĂT !

Tiếng Việt ng�y nay cũng thế, d� c� hai dấu sắc v� nặng, nhưng vẫn c�ng nghĩa :

�p / ọp

�p, ẹp

�ch / ịch

�ch / ạch

mết / mệt

m�t, mịt

b�p / bọp

b�t / bịt

bết / bệt

bứt / bực

c�ch / cạch

cắp cặp

l�c c�c, lọc cọc

l�t t�t / lọt tọt

muớt / muợt

ch�t b�t / ch�t bẹc

mốt / một

tr�t / trịt

th�t th�t / sụt sịt

lắp / lặp

lu l�t / lịt mặt

lắt nhắt / nhỏ nhặt

ngat / ngạt

ngốt / ngột

ng�t / ngụt

m�t, mụt

h�t / hụt

l�t / lụt

nh�t / nhụt

r�t / rụt

th�t / thụt

tr�t / trụt

v�t / vụt

nắn n�t / nặn nọt

th�t / thọt

 

( tr�ch Từ Điển Nguồn Gốc Tiếng Việt, t�c giả BS Nguyễn Hy Vọng  sẽ ph�t h�nh tại Paris, m�a H� năm 2012)

 

BS Nguyễn Hy Vọng

 

http://www.gio-o.com/NguyenHyVong.html

 

� gio-o.com 2011