BS NGUYỄN HY VỌNG

cái giọng và cái âm ba miền

sưu tầm & tản mạn

 

 

 

Trung                      Bắc                          Nam

 

lớng  nhỏ                lon   nhọ                  long  nhó

nhỏ bé                     nhọ be-é                  nhó bé

nếu có                     nêu  có                    nêu co

vuợc biêng              vuợt biên                yuợc biêng

phác triểng            phát triễn                phak triếng

mỷ thuậc                mỹ thuật                 mí thuậc

uu đải                     iu  đai                     uu đái

về huu                     về hiu                      yề huu

bí ẩng                      bí ận                        bí ấn

có ǵ                        có ź                         co  ǵ

lạ không                 lả không ?              lạ không

không có chi           không có ź             khồng co ǵ

giung giăng            zung zăng                giung giăng

sao vậy                    xao vậy                   sao yậy

 

 

 

So Sánh

         

Huế / Thừa Thiên       Khmer

 

đặk                                dăk                                to put down

ỏn  ẻn                            kr-eng kr-ong               swinging hip

eo ók                             r-ok                               beseeching

ớk                                  amrok                            red pepper

 

 

( trích Từ Điển Nguồn Gốc Tiếng Việt, tác giả BS Nguyễn Hy Vọng  sẽ phát hành tại Paris, mùa Hè năm 2012)

 

BS Nguyễn Hy Vọng

 

http://www.gio-o.com/NguyenHyVong.html

 

© gio-o.com 2011