BS NGUYỄN HY VỌNG

c�i giọng v� c�i �m ba miền

sưu tầm & tản mạn

 

 

 

Trung��������������������� Bắc����������������������� Nam

 

lớng� nhỏ��������������� lon�� nhọ����������������� long� nh�

nhỏ b頠������������������ nhọ be-頠��������������� nh� b�

nếu c󠠠����������������� n�u� c󠠠���������������� n�u co

vuợc bi�ng������������� vuợt bi�n��������������� yuợc bi�ng

ph�c triểng����������� ph�t triễn��������������� phak triếng

mỷ thuậc��������������� mỹ thuật���������������� m� thuậc

uu đải�������������������� iu� đai�������������������� uu đ�i

về huu�������������������� về hiu��������������������� yề huu

b� ẩng��������������������� b� ận����������������������� b� ấn

c� g젠��������������������� c� z젠���������������������� co� g�

lạ kh�ng���������������� lả kh�ng ?������������� lạ kh�ng

kh�ng c� chi���������� kh�ng c� z젠���������� khồng co g�

giung giăng����������� zung zăng��������������� giung giăng

sao vậy������������������� xao vậy������������������ sao yậy

 

 

 

So S�nh

���������

Huế / Thừa Thi�n ����� Khmer

 

đặk������������������������������� dăk������������������������������� to put down

ỏn� ẻn��������������������������� kr-eng kr-ong�������������� swinging hip

eo �k���������������������������� r-ok������������������������������ beseeching

ớk��������������������������������� amrok �������������������������� red pepper

 

 

( tr�ch Từ Điển Nguồn Gốc Tiếng Việt, t�c giả BS Nguyễn Hy Vọng  sẽ ph�t h�nh tại Paris, m�a H� năm 2012)

 

BS Nguyễn Hy Vọng

 

http://www.gio-o.com/NguyenHyVong.html

 

� gio-o.com 2011     

���������