BS NGUYỄN HY VỌNG

cái giọng và cái âm ba miền

sưu tầm và tản mạn

 

 

 

Trung                      Bắc                          Nam

 

lớng  nhỏ                lớn   nhọ                  lớng  nhó

nhỏ bé                     nhọ be-é                  nhó bé

nếu có                     nêu  có                    nêu có

vược biêng             vượt biên                yược biêng

phác triểng            phát triễn                phak triếng

mỷ thuậc                mỹ thuật                 mí thuậc

ưu đải                     iu  đai                     ưu đái

về hưu                     về hiu                      yề hưu

bí ẩng                      bí ận                        bí ấn

có gì                        có zì                        có  gì

lạ không                 lả không ?                lạ không

không có chi          không có zì                khồng có gì

giung giăng            zung zăng                giung giăng

sao vậy                    xao vậy                   sao yậy

 

 

--------------------------------------------------------------

                  

 

So sánh

         

Huế / Thừa Thiên      Khmer

 

đặk                               dăk                         to put down

ỏn  ẻn                            kr-eng kr-ong          swinging hip

eo ók                             r-ok                         beseeching

ớk                                  amrok                      red pepper