BS NGUYỄN HY VỌNG

C�i chữ đ� l� c�i nợ ba đời của c�i tiếng

sưu tầm & tản mạn

 

��� Đang được tự do chạy ngồng ngồng ngo�i trời, bỗng kh�ng c�ch đ�y 5000 năm, ba thứ tiếng Ai cập, T�u v� Phenicien bị b� buộc phải c� chữ�nghĩa l� phải mặc quần. Nếu kh�ng c� ba c�i chữ đ� th� vẫn c� tiếng n�i, c�i bộ m�y l�c đầu đời của con nguời để m� n�i l�n, n�i ra việc g� m�nh l�m, c�i suy nghĩ của m�nh v� c�i t�nh cảm y�u, gh�t, giận hờn của m�nh.

��� Giầc mơ của những kẻ đầu ti�n b�y ra chữ l� l�m sao để viết ra m� khi đọc, nh�n v�o mặt chữ hay con chữ, th� ph�t �m ra, n�i ra tiếng đ�ng với c�i �m, c�i tiếng m� m�nh đ� n�i ra từ mu�n đời khi chưa c� chữ�chứ đ�u phải từ mới 5000 năm !

Vậy m� c�i ước mơ tầm thuờng đ� kh�ng bao giờ c� được.

��� Đối với 1 ng�n triệu nguời T�u hiện nay, giấc mơ đ� vẫn l� giấc �c mộng v� c�i chữ T�u kh�ng phải l� chữ m� chỉ l� một h�nh vẽ, khi th� qu� đơn giản, như ao th� ch�ng n� vẽ một c�i h�nh l�m xuống hay đột� th� vẽ một c�i h�nh lồi l�n, khi th� qu� phức tạp như chữ Mường, hay chữ M�n, v� khi phải vẽ ra [sic] những � niệm đ� ch�ng n� cũng "bấn x�c x�ch" kh�ng biết phải đại diện cho triều đ�nh của n� l�c đ�, phải vẽ l�m sao đ�y ?� Th�nh thử suốt đời v� cho đến m�i m�i , bọn T�u chỉ l� những đứa b� muốn viết ra c�i tư tưởng của ch�ng n�, m� đ�nh phải b� tay chỉ vẽ ra m� th�i kiểu như kh�ng c� ch� th� bắt m�o ăn cứt vậy th�i m� đ� phải ăn 5000 năm rồi�

��� C�c �ng H�n Việt giờ thứ hai mươi lăm c� lẽ tức kh�, nhưng đ�nh phải chịu th�i m� d� chữ T�u, đon giản hay phức tạp cũng đều l� những b� buộc phải ph�t �m như thế n�y thế kia m� kh�ng c� một l� lẽ n�o giải th�ch tại sao phải như vậy cả.

��� Rồi th� 1300 triệu người T�u, sau khi học đến bạc t�c vẫn c�n c� chuyện vớ vẩn l� nguời th� đọc v� ph�t �m thế n�y nguời th� đọc v� ph�t �m thế kia, kh�ng ai cho l� nguời kia đ�ng cả.� V� thật ra ai cũng sai ! Từ Khổng tử cho đến kh�ng Kh�ng tử� ! Kh�ng dựa v�o con chữ m� dựa v�o một c�i h�nh vẽ th� l�m sao m� ph�t �m được, cũng như kh�ng dựa v�o tiền th� l�m sao m� n�i chuyện ph�t tiền ? Kh�ng dựa v�o con đen m� chỉ đ�nh lận con đen, đ�nh lộn s�ng c�i chữ c� �m với c�i chữ h�nh vẽ để m� t�m c�ch đ�nh vần th� n�o c� vần đ�u m� đ�nh ?

��� Đ� l� chưa kể ai giỏi � như Khổng tử th� biết nhiều mặt chữ, ai �t học th� biết �t, hay l� đọc kh�ng ra, tr�i hẳn với lối viết chữ theo �m tiết của nguồn văn minh Ấn độ đ� c� s�ch văn phạm từ hơn 2200 năm [Panini] th� nguời T�u chỉ c� văn phạm m� kh�ng hề c� tự phạm nghĩa l� 10.000 c�i h�nh vẽ m� họ gọi l� tự đ� chẳng qua chỉ l� 10.000 c�i �p buộc phải đọc như thế như kia.� T�y theo �ng thầy của m�nh đọc theo như thế n�o th� m�nh cũng phải đọc theo như thế ấy. �V� vậy m� một �m T�u trung b�nh c� đến 7 � nghĩa kh�c nhau, c�c nh� ngữ học gọi l� tiếng n�i c� nhiều homonyme nhất thế giới. Trong thời khoa học qu� tiến bộ hiện nay, tiếng T�u l� một c�i bẫy sập về từ ngữ luống cuống kh�ng biết ăn n�i l�m sao cho kịp với người ta, đ�nh phải nhờ �ng Japan đặt gi�m tiếng mới cho họ d�ng k� lu�n m� cũng chẳng kịp, ngay ch�nh anh ch�ng Nhật cũng đang c�ng quẫn trong c�i c�ch đặt tiếng mới m� dựa v�o gốc T�u xưa, v� n� kiệt quệ như một kh�c s�ng cạn m� một chiếc t�u lớn phải đi qua ! V� vậy m� kh�ng ai bảo ai, anh ch�ng T�u phải bấm bụng n�i thu�ị theo h�ng ng�n ng�n từ ngữ �u ch�u v� Mỹ nhưng chối bai bải v� dấu như m�o dấu cứt v� anh ch�ng Nhật th� kh� hơn nhiều cứ ngang nhi�n mượn v� đọc theo c�c từ ngữ khoa học của �u Mỹ [bin r� cho chữ building v� jai r� s� c� pic s� ta pi lai za cho chữ gyroscopic stabilizer ! Thảm lu�n !

C�n mấy �ng H�n Việt "dổm" b�n nh� th� cứ đ�i hỏi phải lặp theo c�c tiếng mới ? của T�u-Nhựt đặt ra m� c�p theo. Đ�u c� được! ch�ng n� n�i c�i g� đ�u, kh�ng lẽ lại bắt chước c�i bọn bắt chước, th� chẳng mấy l�c m� "đi đong" !

��� Ch�ng n� n�i l� ưu lực mẫn [super energy] trời đất ! Chả ai m� n�i theo được ! Cứ xem mấ� quyển tự điển H�n Việt th� qu� ch�n mớ đời, to�n l� những tiếng T�u m� kh�ng bao giờ ta biết l� g� nữa chứ đừng n�i l� đ� "d�ng qua"

��� Kh�c hẵn c�i tuồng chữ abc m� một đứa b� 7 tuổi đọc như thế n�o th� �ng Nguyễn văn Vinh hay Phạm Quỳnh hay �ng Đ�o duy Anh, Trần trọng Kim cũng đọc ra như vậy th�i, kh�ng hơn g� n� cả. Đ� l� c�i hay kh�ng kể hết được cho tiếng Việt

��� C�i đ� l� một c�i rất tiện lợi v� quan trọng m� �t ai để � v� khi đ� đọc được chữ Việt rồi đứa b� được "xả cảng" để m� c� tự do hiểu c�i chữ ấy c� nghĩa g�, kh�ng c�n phải nhớ v� t�y thuộc v�i c�i c�ch viết nữa. để m� bị g� b� v�o đ� nữa

Cả mấy chục ng�n em b� học viết chữ Việt, sau hai ba năm l� nhiều th� c� gi�o thầy gi�o cũng đọc như ch�ng n� m� th�i � kh�ng hơn ch�ng n� được, kh�ng giống như �ng thầy T�u th� cứ l� hơn học tr� của ổng m�i v� ổng bắt học tr� ổng phải viết như vầy v� phải đọc như vầy m� nguời học tr� kh�ng biết được c�i l�, c�i lẽ của �ng thầy m�nh v� thật ra đ� l� một sự �p đặt �p buộc ho�n to�n c� muốn giải th�ch bằng l� n�y lẽ nọ cũng kh�ng được. Thảm!

Muốn tr�nh khỏi c�i lạc hậu của tiếng T�u "kỳ đ� cản mũi" cho sự học hiểu th� ta n�n bắt chước Indonesia v� Malaysia, d�ng ngay từ ngữ khoa học �u Mỹ [electrici thay v� cho điện] chỉ trong thời gian ngắn ta sẽ c� h�ng chục ng�n từ ngữ khoa học m� n�i ngay, khỏi cần n�u �o �ng thầy T�u v� �ng n�y �thảm thay cũng đang n�u �o �ng thầy Nhật đ� !

��� Đ� l� chưa kể sau n�y c� th�m bao nhi�u l� tiếng mới về khoa học cũng chỉ việc viết theo abc, thay v� bọn T�u phải lo rằng mỗi tiếng mới ra l� lại phải t�m cho ra một c�� h�nh vẽ mới để m� vẽ.

��� Nh�n xem, c�c bạn trẻ người Việt tr�n khắp thế giới đang n�i tiếng Anh Mỹ đ�, c� sao đ�u ! nhất l� h�ng ng�n những từ ngữ về computer v� , bạn biết kh�ng, theo kết quả ghi nhận của Rockfeller Research Institute ở �c, th� trong 30 năm qua, người Việt bỏ nước ra đi bốn phương trời đ� s�ng chế ra được 15 ng�n bằng s�ng chế trong khi cả nước Th�i Lan chỉ c� được 6 ng�n 5 trăm c�i v� Singapore [b�y giờ c�n ai th�m n�i l� t�n gia ba nữa đ�u !] chỉ c� 7500 c�i.

Thảm hại nhất l� Việt nam dưới thời Cọng Sản mạt rệp hiện nay chỉ c� được vỏn vẹn 256 bằng s�ng chế trong 30 năm qua.� �t hơn người Việt ngo�i nước đến 58 lần trong khi số người Việt ấy chỉ bằng 1 phần 27 của d�n số trong nước.

 

( tr�ch Từ Điển Nguồn Gốc Tiếng Việt, t�c giả BS Nguyễn Hy Vọng  sẽ ph�t h�nh tại Paris, m�a H� năm 2012)

 

BS Nguyễn Hy Vọng

 

http://www.gio-o.com/NguyenHyVong.html

 

� gio-o.com 2012     

����������������������������������