BS NGUYỄN HY VỌNG

Đừng Qu� Xem Trọng

C�i Tiếng C�i Chữ

Của Người Kh�c 


sưu tầm & tản mạn

 

 

��� Xưa ta qu� trọng chữ T�u, một miếng giấy vụn c� viết một hai chữ Nho� cũng kh�ng d�m vất đi cho l� chữ nghia của th�nh hiền của �ng b� [sic]

��� Nay c�i chữ T�u đ� hết thời trong chữ Việt, kh�ng c�n ai viết� nữa, c�i tiếng h�n-Việt th� đang c�n ngo ngoe đ�i ch�t � Nhưng coi bộ cũng hết hơi hết nghỉn rồi, bọn con n�t n� n�i computer �o �o, đứa n�o nghe mấy chữ h�n việt như l� nhu liệu, cương liệu, vi t�nh g� đ�, n� cuời muốn t� đ�i ra quần.

��� Nay th� ta lại qu� trọng chữ Anh Mỹ l�m như thể ch�ng n� phải l� khu�n mẫu ?! Cho chữ viết abc hiện nay của ta, n�n mới c� chuyện buồn cuời l� một �ng tr� thức mức đại học Mỹ, đem ba c�i chữ c�i abc m� hỏi học tr� Việt l� tiếng Việt c� bao nhi�u chữ c�i , m� ch�ng ta kh�ng hiểu l� con số chữ c�i ba miền kh�c nhau, t�y theo l� tiếng Việt của miền n�o mới đuợc chứ ?

1/ với miền bắc, ph�t �m bắc th� l�m g� c� c�c �m d, gi, tr ?

tất cả , họ đều ph�t �m l� / z / hay l� / ch

ch�n� zời / z� xao / zầu kh�ng [betel]

ch�nh chị / politics thay v� ch�nh trị

2/ họ cũng đ�u c� ph�n biệt đuợc s v� x

[cả hai phụ �m ấy đều bị x�o nấu lại th�nh ra một �m x m� th�i :

z� xao th� x�t cung đ�nh ch�n zời / the lightning came from the sky no matter what

3/ họ l�m g� c� �m v� vần / -inh /� ?

tất cả họ đều n�i, đọc v� ph�t �m nhu l� / ing / [t�ng h�ng ch�ng chị] / political event mặc d� họ viết l� inh

4/ nguời Bắc, họ c�n nhiều trẹ �m viết một đang m� đọc một nẻo, l�m cho con số �m, vần v� chữ c�i của tiếng n�i của nguời bắc đều trật lất kh�ng thể n�i chắc l� bao nhi�u cả

5/ với miền Trung v� Nam th� l�m g� c� �m con, c�n, con, cun v.v..?

��� Tất cả đều ph�t �m bằng conk, c�nk, conk, cunk, chữ Việt kh� viết diễn tả cho đ�ng c�i �m n�y đuợc, m� đ� l� một �m rất thuờng n�i ra ở khắp đ�ng nam �, 400 triệu nguời n�i, của mấy chục thứ ng�n ngữ chung quanh Việt nam, chỉ c� nguời bắc l� kh�ng, th�nh thử trong c�ch ph�t �m đ�, ch�nh nguời bắc lại l� thiểu số

6/ Với tiếng n�i từ Huế m� v�o đến C� m�u, th� l�m g� c� vần / oi /, họ đều n�i l� / oai /

th� dụ no�i giống / race�

��������� conk thoai / the shuttle

��������� �t oải� /� few, little

��������� ăng no�i / to speak.

��� Nguời Trung v� Nam cung viết một đang m� n�i một nẻo� ăng uống � nhung m� phải chịu thua họ th�i, v� họ l� đa số đấy nh�, với họ, vần tiếng Việt kh�ng đủ cho họ no�i v� viếk [sic] / to speak and write, vậy m� họ n�i v� ph�t �m v� viết chỉnh hon nguời bắc nhiều

��� Xin đừng buồn v� mặc cảm v� fruit v� fruit lại đọc kh�c nhau, t�y theo bạn n�i tiếng Ph�p hay tiếng Anh đ� nghe bạn ! th�nh ra c�i tiếng nguời ta cung năm cha bảy mẹ, c�i tiếng của m�nh cung năm th� bảy thiếp, đừng c� tuởng bở m� đoi chuẩn l�n chuẩn xuống c�i tiếng Việt t�m lum nhu c�i Viện ng�n ngữ học H�nội, đ�i chuẩn theo kiểu "em nguời h�lội", nghe bạn !

��� Cũng xin đừng c� ng�y ng� m� đem tiếng Ph�p tiếng Mỹ l�m �model� cho tiếng Việt, v� nuớc mắm kh�ng so s�nh với tương, m� cũng đừng c� m�o khen m�o z�i đu�i m� cho rằng tiếng Việt của ta ? đ� chuẩn rồi, chuẩn rồi, h�y đem tiếng miền n�y m� l�m chuẫn cho tiếng miền kia, kh�ng kh�o bị n� chuẩn ngược lại cho một c� m�o mặt.

��� H�y đợi ng�y l�nh th�ng tốt, v�i trăm năm nữa m� l�m c�i chuyện đ�, chưa biết ai chuẩn cho ai đ�, hạ hồi ph�n giải nghe bạn !

��� Th�nh ra, kh�ng những con số chữ c�i kh�c nhau từng miền m� con số �m tiết, vần trong tiếng Việt cũng thay đổi, con số dấu giọng cũng thế, khi s�u khi năm, t�y theo ba miền

��� Ta kh�ng n�n dựa v�o c�i chữ viết của Anh, Mỹ, Ph�p m� so s�nh với tiếng v� chữ của ta l� n�n, kh�ng n�n, đ�ng kh�ng đ�ng, chuẫn kh�ng chuẫn c�i g� cả,

Chỉ c� giữ nguy�n c�i th�i quen của ta viết sao cứ vậy l� đ� quen rồi, mấy �ng học zổm đừng n�n�thay qu�n đổi quờn� thay l�o đổi mọi rồi ng� ngửa ra m� chẳng hiểu m� t� ni nớ c�i z� cả, h�y t�m hiểu th�m, học hỏi th�m nữa truớc khi muốn ngo ngoe c�i chữ nghĩa của họ.���

����������

Từ Điển Nguồn Gốc Tiếng Việt

 

BS Nguyễn Hy Vọng

 

http://www.gio-o.com/NguyenHyVong.html

 

� gio-o.com 2012