BS NGUYỄN HY VỌNG

NHẬn X�T VỀ C�C �M D, GI, V, GH

sưu tầm & tản mạn

Nhận x�t về �m d v� �m gi

Theo Alexandro de Rhodes th� :

Tiếng Bắc Việt xưa c� đủ c�c �m như �u ch�u trừ ra / z / kh�ng c� ph�t �m được như �u ch�u / d / nhẹ như Bắc b�y giờ m� �ng ta gọi l� kh�ng cần thiết cho c�ch n�i của người Việt [sic] /

Tr�ch nguy�n văn :

"Excepto uno / z / nam quamus etiam propri� nostrum�, �vậy th� theo ổng, xưa người Bắc cũng chỉ c� ph�t �m nặng như miền Trung, miền Nam, Th�i, L�o, Mi�n b�y giờ.

Vậy m� sau 355 năm, to�n thể người Bắc đều n�i l� za, ză, z�, , ze, z�, zi, zo, z�, zo, zu, zu �o �o, v� kh�ng những l� �o �o m� họ c�n� / z / ho� tất cả mọi phụ �m kh�c như / gi / / tr / [�ng giời] v� lu�n cả phụ �m R của to�n thể người Việt cũng bị họ đọc v� ph�t �m l� e-zờ lu�n [ zầu zi # rầu ri] c� cả thảy 500 tiếng R bị z ho� như vậy

���� Bởi v� trong 4 thế kỷ vừa qua người Bắc xui xẻo đ� bị ảnh hưởng nặng nề của tiếng T�u Quảng đ�ng v� của tiếng Hmong,� hai sắc d�n n�y cũng z� z� zụt zịt� y hệt như c�i lưỡi của người Bắc

Th� dụ : dong dảy�� th� người Hmong ph�t �m lࠠ��� zong zảy

����������� rửa rau����� th젠�������������������������������������������� zửa zau

����������� rừng r������ th젠����������������� ��������������������� zừng z�

Th� dụ : biểu diễn�� th� T�u Quảng đ�ng� ph�t �m l� piệu� ziễn

[y hệt như bắc Việt, trừ ra �m /p/ v� /b/]

Lẽ tất nhi�n, c�i n�y, cụ Rhodes nh� ta chết đ� ba thế kỷ rồi l�m g� biết, nếu c� sống lại chắc cũng phải la l�ng v� đ�i in lại s�ch của ổng !

Vậy m� c�c �ng học zả nh� ta cứ cho l� chong x�ng, chuẫn, thống nhất cho bằng đuợc !

���� C�i thực tế của ng�n ngữ v� giọng n�i ba miền l� con k� đ� cản mũi c�i "wishful thinking" #� những điều vớ vẩn hoang đuờng, n�i ra như chuyện th�ng thuờng � c� lu�n" của c�c �ng "học zả� ba phải" .

 

nhận x�t về �m / v /

[N�n biết l� �m / v / l� rất mới mẻ ,

Ngay cả với tiếng Ph�p !

Xưa l� uelle� nay l� voyelle [mới c�ch đ�y 300 năm th�i !]� Ngay cả tiếng Spanish / T�y ban Nha cũng kh�ng c� n�i đuợc �m / v / cho r� r�ng.

Th� dụ : la vie / đời sống / th� họ viết l� "vida' nhưng vẫn ph�t �m l� �biđa

Năm 1651, nghĩa l� mới c�ch đ�y 355 năm, ta cũng ph�t �m l� ui�c� u�n [việc v�ng]

@ Alexandro de Rhodes

Hiện nay tiếng L�o Th�i vẫn chưa c� / v / như ta� .

Họ n�i v� viết Việt nam l� "uyệt� n�m"�

Tại sao Việt gọi l� g� [chicken] m� L�o, Th�i, Mi�n đều gọi l� r-k�

Trả lời:

Mường cũng gọi l� ca, k�

Họ kh�ng c� c�i �m gh

T�i đ� từng th�ch một người L�o n�i g� l� g� trong 10 lần chỉ n�i đuợc ba lần th�i

C�i luỡi của họ n� vậy

Nh� ngữ học Maspero cũng viết l� "người Việt cũng chỉ ph�t �m gh gần đ�y th�i nghĩa l� khoảng 4 hay 5 trăm năm vừa qua

 

Tại sao lại gọi l� trời cao đất d�y?

D�y c� phải l� thick / �pais kh�ng ?

Kh�ng phải

D�y l� gốc L�o Th�i : y�y�� c� nghĩa l� to lớn / rộng lớn

Cũng như dạ d�y, dạ con vậy, kh�ng c� nghĩa l� d�y , d�y dặn hay l� bề d�y đ�u

Ta c�n n�i �D�y c�ng luyện tập�, �Ơn đức cao d�y�, �D�y d�y sẵn đ�c một to� thi�n nhi�n� c� nghĩa l� n�ng Kiều lớn con, kh�ng phải l� c�i g� đ� của Kiều n� d�y v�i inches đ�u !

 

Từ điển của Alexandro de Rhodes giữ ba kỹ lục sau đ�y:

1/ N� l� một trong năm quyển từ điển xưa nhất trong thế giới, truớc cả Khang Hy từ điển 1716 của T�u đến 65 năm ! N� chỉ sau từ điển xưa nhất của Spain chỉ 100 năm

2/ N� l� từ điển ba tiếng đầu ti�n tr�n thế giới

3/ V� t�nh n� l� từ điển Mường Việt đầu ti�n cho ta thấy r� c�i gốc Mường của �ng b� ta m� sau đ� cả 200 năm c�c nh� ngữ học mới thấy ra

 

BS Nguyễn Hy Vọng

 

http://www.gio-o.com/NguyenHyVong.html

 

� gio-o.com 2012

 

 

 

�����