�����

BS NGUYỄN HY VỌNG

Nh� Văn B�NH NGUY�N LỘC

sưu tầm & tản mạn

 

Rancho Cordova, CA� 12-9-86

K�nh gởi bs Nguyễn hy Vọng

K�nh thưa bs

Anh bạn Trần cao Lĩnh c� cho t�i xem một b�i của b�c sĩ về nguồn gốc tiếng Việt.� T�i rất vui mừng m� gặp bạn đồng h�nh tr�n một nẻo đuờng vắng vẻ.

��� Từ bao l�u nay t�i đ� l�m c�i c�ng việc n�y một m�nh, rất l� buồn. Nếu kh�ng c� vũ trang bằng một say m� lớn, chắc t�i đ� bỏ cuộc.

��� Từ đ�y c� g� cần đuợc ai g�p �, chắc chỉ c�n biết thỉnh � của b�c sĩ th�i, chứ xem ra kh�ng c� ai đi theo con đuờng của ch�ng ta hết.

��� V� để tỏ thiện ch� t�i xin mạn ph�p g�p � với b�c sĩ về quan niệm của nh� ng�n ngữ học Logan. �ng n�y cũng l� một trong v�i tổ sư trong c�ng việc t�m nguồn cho ng�n ngữ ta, c�ng lớn như c�ng của �ng H. Masp�ro.

�� Nhưng cả hai �ng n�y, mỗi �ng chỉ học c� một hoặc v�i ng�n ngữ của Đ�ng Nam �, n�n c�c �ng chỉ thấy sự thật một c�ch phiến diện v� kết luận cũng phiến diện.

�� Th� dụ �ng Masp�ro thấy tiếng Th�i diễn � niệm Lớn bằng h�nh dung từ h-y�y to, c�n ta th� cũng n�i l� to, �n�n �ng ấy kết luận rằng Việt ngữ do Th�i ngữ m� ra.

�� Trong khi đ� th� �ng Logan cho rằng Việt ngữ do Mon ngữ m� ra v� ta n�i muối th� nguời Mon n�i l� bui-h.

�� Quả đ�ng, tiếng ta c� giống tiếng Mon, c� giống tiếng Th�i, nhưng Việt ngữ kh�ng do tiếng Mon tiếng Th�i m� ra.

�� To�n thể Hoa Nam v� Đ�ng Nam � đều đồng một gốc về mặt ng�n ngữ, c�i gốc đ� l� trung � cho n�n mới c� sự giống nhau đ� chứ ta kh�ng l� con ch�u của Mon của Th�i.

��� T�i xin đối chiếu những danh từ mang nghia l� muối để b�c sĩ thấy muối do đ�u m� ra. T�i đ� viết xong nguồn gốc Việt ngữ.

Nhưng cọng sản x�t nh� t�i, thấy tập bản thảo lớn đ� , cho rằng đ� l� mật m� của CIA, n�n tịch thu, v� t�i đ� chạy chọt v� hối lộ, chứ kh�ng, đ� bị kh�p v�o tội giữ mật m� của CIA.

���� Nay sang đ�y, t�i đ� qu�n qu� nhiều, m� t�i liệu lại thiếu, th�nh thử trong 10 ngh�n bảng đối chiếu, t�i chỉ c�n nhớ hai ngh�n, m� mỗi biểu đối chiếu� h�ng trăm d�n tộc, t�i chỉ c�n nhớ v�i mươi.

���� Biểu đối chiếu sau đ�y c� mặt 102 d�n tộc, nhưng t�i chỉ c�n nhớ c� 16 d�n th�i, đ�nh chịu vậy . C�i danh từ Th�i h�nh như l� klua nhưng t�i kh�ng nhớ chắc n�n kh�ng d�m viết v�o đ�y.

Những biến �m của từ gốc đều theo những c�i luật bất di bất dịch, c� n�i ? Sẽ đuợc lối 60%, hay một b�i sắp đăng ở tạp ch� Văn học ở Los Angeles.

��� Sợ k�o d�i qu�, , bức thư nầy, xin chỉ tr�nh ra một luật độc nhứt th�i để b�c sĩ đỡ thắc mắc phần n�o.

��� Tại sao c�i gốc l� mo lại biến th�nh moi của Chi�m th�nh ? v� c� luật b v� m ho�n chuyển với nhau:

Cam bu chia ���� ka�� b�i

Chi�m th�nh���� cha b�i

Việt nam���������� m�i / c�i m�i che miệng��

��� Khi n�o b�c sĩ cần đối chiếu, t�i tưởng b�c sĩ n�n cho đặt in loại giấy đặc biệt m� t�i d�ng tr�n đ�y.

��� D�ng giấy thuờng, những �ng đ�nh m�y của c�c nh� in, của c�c b�o, họ kh�ng biết đ�nh họ sẽ l�m sai biểu đối chiếu của b�c sĩ, c�n như d�ng giấy đ�, họ chụp h�nh, họ in v�o s�ch th� kh�ng thể sai đuợc, sai th� biểu đối chiếu chẳng c�n gi� trị g� hết.

��� Dưới đ�y t�i xin đối chiếu chơi chơi �h�nh dung từ� mang nghĩa l� sạch m� �ng Masp�ro cho l� Việt vay mượn của Campuchia.

��� C�n c�c học giả của ta th� lại cho l� �m �sẽ� ho�n to�n �v� nghĩa�, hay l� sạch sẽ � chỉ th�m v�o chơi để nghe �m tai vậy th�i !

��� Gốc của n� l� : pesowawiseharow :��� #� sạch sẽ, tinh khiết, thuần chất

M� lai xia :�������� ber�� se

Campuchia :������ so�at

Th�i :���������������� sa�ad

Việt Nam cổ :��� sạch sẽ

Việt nam kim :� sạch

Malaysia :��������� jati ���������thuần chất

Chi�m th�nh :��� jăt������� ������� thuần chất

�� Thấy r� l� ta kh�ng hề �vay� sạch của Cambuchia hay của Th�i cũng kh�ng hề do Th�i hay Cambuchia m� ra, m� do gốc trung � pesowasiseharow m� ra.

��� Nếu b�c sĩ biết tiếng sạch sẽ của Mon, b�c sĩ cứ để v�o biểu, n� sẽ �ăn khớp�. thật ra th� kh�ng ăn khớp, v� biểu n�y t�i l�m sơ cho vui , chứ c�i gốc th� d�i hơn nhiều lắm.

��� Cứ theo c�c tạp ch� ng�n ngữ học của Mỹ th� tiếng của d�n tộc Naga giống tiếng Việt nhiều hơn. Naga l� d�n thiểu số sống trong tiểu bang Assam của Ấn độ. Nếu b�c sĩ biết tiếng Assam, xin m�ch t�i v�i trăm từ.

��� Ch�ng ta chỉ c� từ căn bản như : đầu, mặt, lưng, con ch�, con m�o , c�i c�y, c�i l��chớ những từ kh�c như :� c�i �o, c�i khăn th� kh�ng l�m sao m� giống được, v� c�c d�n tộc đ� đều bỏ gốc tổ, t�a ra khắp noi từ 6, 7 ng�n năm rồi, c�c từ s�ng t�c th�m ở c�c địa b�n mới đều kh�c hết.

����� Tr�n trọng,

����� B�nh nguy�n Lộc

 

Rancho Cordova� 1- 15 1987

Thưa b�c sĩ,

Được bức thư thứ nh� của b�c-sĩ, t�i l�n tinh thần nhiều lắm v� được biết chắc v� đ� c� bạn đồng h�nh.

�� Ta chỉ c� một nh� ng�n ngữ học đệ nhất l� gi�o sư H�a nhưng �ng ấy kh�ng l�m việc t�m nguồn Việt ngữ đ�ng kể như ta mong muốn. Thế th� ta c�ng l�m vậy, kh�ng c�n biết đợi ai nữa.

�� T�i tiếc rằng kh�ng đ�p lễ b�c sĩ một c�ch xứng đ�ng v� t�i c� năm con v� mười ba ch�u, một ảnh chụp chung với 18 người kh�c, cọng th�m với tiện nội v� t�i nữa l� 20 nguời, sẽ kh�ng cho b�c sĩ biết được ai cả.

�� Th�i t�i xin b�c sĩ chỉ tạm biết một m�nh t�i c�i đ�. T�i sinh năm 1914, tuổi dần, n�n kh�ng c�n tr�ng kiện như b�c sĩ đuợc, lại đang yếu tim, v� chứng cao huyết �p [high blood pressure] n�n c�ng yếu hơn c�c �ng gi� b�nh thuờng.

�� Thấy b�c sĩ h�nh nghề psychiatry, t�i chắc b�c sĩ c� biết con t�i , anh ấy t�n l� T� Dương Hiệp, học nghề tại � v� l�m gi�m đốc nh� thương đi�n Bi�n h�a, qua đời năm 73 v� bịnh acute leukemia , chỉ ngả bịnh c� năm ng�y l� bỏ m�nh. Nay ch�u lớn tuổi nhất của t�i, con của Hiệp, sang đ�y theo học y khoa tại đại học David ở Cali.

��� B�i vở của b�c sĩ, tưởng n�n cho đăng ở c�c tạp ch�, chứ b�o, họ in sai kinh khủng, nhứt l� b�o h�ng ng�y, sẽ l�m mất gi� trị của c�ng phu của b�c sĩ. Thật ra th� c�c tạp ch� in cũng c�n sai, , nhứt l� về c�c biểu đối chiếu, họ kh�ng chịu chụp ảnh bản đ�nh m�y của ta m� cứ nhờ nguời dốt sắp theo lối đ�nh m�y typesetting, n�n sai hết.

�� T�i đ� sợ b�o lắm rồi.

�� Xin hẹn ra gi�ng,

�� Người qu� mến b�c sĩ.

��������� B�nh nguy�n Lộc

 

Để nhớ nguời anh cả B�nh nguy�n Lộc,

Chưa đuợc kết anh em l�u d�i th� Anh đ� qua đời�B�nh Nguy�n Lộc l� người đ� c� một c�i nh�n kh�c biệt về nguồn gốc của tiếng n�i của �ng b�

 

     ( tr�ch Từ Điển Nguồn Gốc Tiếng Việt, t�c giả BS Nguyễn Hy Vọng  sẽ ph�t h�nh tại Paris, m�a H� năm 2012)

 

BS Nguyễn Hy Vọng

 

http://www.gio-o.com/NguyenHyVong.html

 

� gio-o.com 2011����� ����������������������������