BS NGUYỄN HY VỌNG

V� VẺ V� VE

NGHE V� TIẾNG VIỆT

sưu tầm & tản mạn

 

 

 

V� vẻ v� ve,

nghe v� tiếng Việt

 

Chuyện n�y kh�ng biết

b�y đặt ở đ�u

thiệt ra l�c đầu

ba T�u Chợ lớn !

 

mấy ng�n năm hơn

vẫn c�n huyền thoại

l� c�i tiếng n�i

ở tận b�n T�u

rớt xuống tr�n đầu

đ�m� d�n Giao chỉ

 

c�i luỡi l� nh�

x� xồ x� x�

tiếng n�i của ta

c� đ�u như vậy ?!

 

tầm bạ tầm bậy

ba l�p ba x�m

lai rai l�m r�m

kh� m� bắt chước

 

B� Trưng n�i được

M� Viện th� kh�ng !

cứ việc mất c�ng

m� so m� s�nh

 

tiếng T�u kh�ng vần

c� đ�u m� đ�nh ?

muốn so với s�nh

th� cũng "d� k�u"

 

chuột tr�u cọp m�o

rồng rắn ngựa d�

khỉ g� ch� heo

mọi thứ đều kh�c

 

chạ chạ l�c l�c

kh�ng ai giống ai

m� cứ van n�i

cho t�i giống b�c

 

 

� � cạc cạc

đ� mấy ng�n năm

m� cứ tưởng lầm

của anh h�ng x�m

 

ho� ra của nỡm

bắt được b�n T�u

m� cứ tưởng đ�u�

khu�n v�ng thước ngọc

 

c�i con n�ng nọc

kh�ng học cũng hay,

chẳng giống chi m�y

c�i con khoa đẩu !

 

xập x� xập ngầu

đ�nh lận con đen

kh�ng trống kh�ng k�n

mười lăm mười bốn !

 

một hai ba bốn

nhờ ch� Khmer

tối lửa tắt đ�n

nhờ c� L�o Th�i

 

xu�i ch�o m�t m�i

đ� c� anh Mường

cũng một d�ng lu�n

với N�ng với Thổ

 

nghĩ lại xấu hổ

c�i bọn văn n�

chỉ muốn nh�o y�

l�m th�n t�i mọi

 

băn hăn b� h�

đi học chữ t�u

muốn học cho mau

để l�m n� lệ

 

n�i năng� lễ mễ

th� lấy l�m le

tiếng n�i �ng b�

ch� l� m�ch qu�

 

n�i n�m n�i na

l� n�i thiệt th�

n�i kiểu văn hoa

l� thằng n�i chữ

 

ban ng�y mắc cỡ

tối ngủ qu�n liền

con vợ xỏ xi�n

sao mau qu�n zậy ?

 

l�m m�nh l�m mẩy

thụt tới thụt lui

l�i h�i lui hui

cũng l� tiếng Việt

 

thiết tha tha thiết

tiếng Th�i đ� anh !

đớn đau, đanh hanh

tiếng M�n vậy đ� !

 

trong nh� ngo�i ng�

ai nghe thuộc l�u

chỉ ri�ng ba t�u

kh� m� hiểu được

 

tổ quốc�chộ quố

khốn lịn � khốn n�n

bắt chước bắt qu�ng

thằng T�u thằng Chệt

 

ngu m� kh�ng biết

dốt cũng chẳng hay

c�i bịnh ăn m�y

cốp pi chữ nghĩa

 

tr� thức tr� ngủ

học giả học thiệt

ai dại ai kh�n

c� trời mới biết

 

 

 

( tr�ch Từ Điển Nguồn Gốc Tiếng Việt, t�c giả BS Nguyễn Hy Vọng  sẽ ph�t h�nh tại Paris, m�a H� năm 2012)

 

BS Nguyễn Hy Vọng

 

http://www.gio-o.com/NguyenHyVong.html

 

� gio-o.com 2011