BS NGUYỄN HY VỌNG

TIẾNG VIỆT

CHUYỂN �M M� KH�NG ĐỔI NGHĨA

sưu tầm & tản mạn

 

 

�������������� �U // AU

 

Gầu����������������� g�u������������� dandruff / pellicules

Giầu���������������� gi�u������������ rich / riche

Lầu lầu��� ��������� l�u l�u�������� fluent, courant

Mầu����������������� m�u����������� color / couleur

Nhầu��������������� nh�u���������� wrinkled / froiss�

Tầu������������������ t�u������������� chinese / chinois

Con tầu����������� con t�u������� boat, train // bateau, train

 

�������������� �Y // AY

 

B�y������������������ bay������������ you all / vous autres

Bầy ra������������� b�y ra�������� to display / d�ployer

B�ng bẩy��������� b�ng bảy���� figurative / au figur�

Đi cầy�������������� đi c�y��������� to plough / cultiver

Chẩy nuớc������� chảy nuớc�� to ooze / suinter

Chậy mau�������� chạy mau��� to run fast / courir vite

Bề dầy������������� bề d�y�������� thickness / �paisseur

Giẫy giụa��������� giảy giụa���� to shake / s�agiter

Dậy học� dạy học������ ��������� to teach / enseigner

Đ�y�������� đay��� ������������������ here / ici

Bị đầy ra ��� bị đ�y ra ��������� exiled to / exil� �

Gẩy đ�n gảy đờn����� ��������� to twang the guitar / jouer de la guitare

Khẩy mỏ khảy mỏ���������� ��� to pry open the mouth

Khuấy ��� kho�y������������������ to stir / remuer en tournant

Cười khẩy, ��cười khảy������� to snicker / esquisser un rire sarcastique

Lậy�������� lạy������������ ��������� to kow tow / se prosterner

Mầy����������������� m�y����������� you / tu, toi

Nầy ���������������� n�y������������� this / ci, ceci

Nẩy ra������������� nảy ra�������� to get [an idea] / avoir [une id�e subite]

Ngu�y nguẩy, ngoay ngoảy quick head movement / vif mouvements de la t�te

Nậy ra������������� nạy ra�������� to pry open / ouvrir de force

Nhẩy��������������� nhảy���������� to jump / sauter

B�n nhậy �������� b�n nhạy���� acute / aigu

Phe phẩy ����� phe phảy������� to fan leisurely / s��ventere

Qu�y��������������� quay���������� to turn / tourner

Quầy h�ng, qu�y h�ng�������� a stall / �ventaire

Quầy quả, qu�y quả�� ��������� agitated / agit�

Rẩy nuớc rảy nuớc��������� ���� to sprinkle / asperger

Sẩy thai� sảy thai������ ��������� aborted / avort�

S�nh tầy s�nh t�y����� ��������� matched up / � �galit� avec

Thầy������ th�y*��������� ��������� teacher / maitre

Hết thẩy� hết thảy����� ��������� all / tout

Trấy*����� tr�i������������� ��������� fruit / fruit

Trẫy hội� tr�y hội������ ��������� to go to the fair / aller � une f�te

Vẩy cᠠ� vảy cᠠ���������������� fish scale / �caille de poisson��

 

Ch� � :

C� chiều hướng từ đ�ng Ngo�i v�o Đ�ng trong // từ Bắc qua Trung rồi v�o Nam

C� từ buổi đầu Nam tiến # 1550 AD

C� rất nhiều trong từ điển Hu�nh tịnh Của 1894

Tiếng Việt quả đ�ng l� sinh ngữ, thay đổi kh� mau, kh� nhiều

 

 

 

DẤU SẮC TR�NG VỚI DẤU NẶNG KH�NG ĐỔI NGHĨA

 

�t����������� ạt

 

ắp���������� ặp

 

�o����������� ẹo

 

bắp�������� bặp

 

b�ch������� bạch

 

b�t���������� bẹt

 

b�ng������� bong

 

 

 

 

DẤU HỎI NG� BIẾN MẤT TRONG C�C �M C� DẠNG N�Y

 

- t / - c

-k

-p

 

vầi� ai� /� al

 

 

 

 

C�C DẤU /?/ V� /~/ HO�N TO�N KH�NG C� GI� TRỊ TƯ TƯỞNG

�ĐỂ PH�N BIỆT � NGHĨA /SEMANTIC VALUE/

 

C�c bạn c� biết rằng trong tiếng Việt chỉ c� 160 tiếng l� hỏi v� ng� kh�ng ? M� nếu tất cả đều viết ngược lại, � nghĩa vẫn thế th�i, đ�u c� kh�c :� C�y c�i / cải cọ

Nếu ta� đổi tất cả dấu hỏi ra dấu ng�, v� nếu l�m ngược lại th� 83 triệu người Việt vẫn kh�ng ai hiểu lầm về � nghĩa của n� cả, trừ phi mấy người đi�n

[Sẽ tặng 100 đ� cho ai kiếm ra một ngoại lệ, exception, một nghĩa mới khi tự � đổi v� ho�n chuyển hai dấu n�y ]

�� Hỏi / ng� l� v� bắt chước T�u Quảng đ�ng từ khi bị� đ� hộ: bọn T�u đ� n�i lࠠ piệu� ziễn th� người Bắc bắt chước theo �m� n�i theo y hệt :� biệu �ziễn� � chỉ kh�c� b� v� p

�� Người Trung (Bắc-Trung) ph�t giọng� hỏi v� nặng giống nhau! Th� dụ như : Ăn ba ch�i th� đụ m� vẫn chưa đụ th� chừng n�o mới đụ ? Th�i đừng n�i nữa � đụ zồi đụ zồi

Đ�y l� c�ch viết c�c dấu,� ph�n biệt được người viết l� người miền n�o ngay lập tức !

Nếu bạn viết như thế n�y th� chắc chắn bạn l� người Bắc : Bạo về t�ng h�u nghị� / bảo vệ t�nh hữu nghị /

Nếu bạn viết như ri �th� chắc chắn bạn l� người miền Trung : Ch�ng đoại em� jửa� jồi, chớ bắc em� jửa� nửa (ch�n đọi* em rửa rồi, chớ bắt em rửa nữa)

Nếu bạn viết như yầy� th� chắc chắn bạn l� người miền Nam : N�u� co� tiềng� th� đong chi�c thuyềng� di� yược� being co� kho� g� m� cu� noi� ho�i �(Nếu c� tiền th� đ�ng chiếc thuyền đi vượt bi�n� c� kh� g� m� cứ n�i ho�i

 

BS Nguyễn Hy Vọng

 

http://www.gio-o.com/NguyenHyVong.html

 

� gio-o.com 2011