photo:NAT @gio-o..com

 

Nguyễn-h�a-Trước

 

tr�n kh�i biếc l� m�y

 

 

 

v�n dễ thương

nhu h�a hơn con g�i

mắt thỏ hồng

l�ng l�nh trăng sao

(ừ, rọi đuốc v�o những kh�c khuỷu của tư duy nhiệm �

đ�y, điều kiện cần

v� đủ.)

 

ng�n kh�ng d�i

barrer b�ng t�y ban cầm cổ điển đủ khiến rừng m�y gai c�i đầu b�i ngưỡng

trộn trong �m nuốt vần

những b�i giảng ghi kh�ng thiếu một dấu chấm

v� tr�ng nổ d�n tan của chiếc gắn m�y puch đỏ bầm buổi buổi đến trường

hung h�n

l�

nh�t ch�m của c�nh tay cầm b�t: �chinh phục tương lai.�

 

vọng �m đại ph�o đứng �p v�ng r�o d� quỳ

vẫn xa hơn �nh điện ấp ngh�o C� Giang soi đ�nh đố những ổ chữ la tinh những thuyết l� nhức đầu kh� nh�

mắt ta mỏi lắm

k�o m�n xuống đi

mọi thước phim thường trực l�ch c�ch hỏa ch�u

tai ta ong �ng

h�y b�t k�n đường bay

c�c bản tin chiến sự ngầu ngấu từng mươi lăm ph�t một

nhượng s�n khấu cho bập b�ng flamenco v�y x�a

h�n l�n đi

chiếc radio cassette nứt vỏ s�

rung sằng sặc giọng kẹo caramel vừa ngấu tới fran�oise hardy

ils s�en vont amoureux sans peur du lendemain

 

(phải, tiếng ch�o của tương lai

dứt kho�t

l� m�y đập y�u đương

của con tim đến tuổi n�y vẫn chưa c� người đưa tay đ�n nhận.)

 

mời ra chỗ kh�c chơi

tất cả

cho si�u h�nh v� ước vọng

l�n ng�i

 

bốn m�a nấu nồi l� �a l� tươi

v�n diễm lệ đi nhặt l� xanh l� v�ng gai b� đậu

tay chai l� m�i hai cột trơn tru

v�ng căng kẽo kẹt

bảo tương lai

chờ

 

đạn m� tử đạn s�t nh�n v�y trũng n�n nường espagnoles

ngủ chung tuần huấn nhục

 

g�nh h�ng rong b�i tập sương s�m

phục k�ch

chờ bia l�n

lưỡi l� thay b�t bic ghi sổ chờ lương cuối th�ng

 

đ�m-l�-ng�y-l�-đ�m băng băng đi t�m chim h�a b�nh cổ t�ch

 

hai thập ni�n m�i chưa ấp nụ đồng trinh

c�n bằng �m dương những v�ng chạy nh�o nhẹt đ�y ba l� nhồi sức trệ b�n s�nh

dạt kh� nước mắt

 

xộc xệch t�c như v�n như kh�i

gi� h�t hồn thổi đến từ hướng ngỡ l� sinh lộ của qu� hương

ch�n lấp lơ giữa trời

v� vị tr� hố c� nh�n

 

hai lọn s�ch xoạc g�y

một triết l� ngổn ngang

nửa hiện sinh d�y dụa

một phần ba tuổi trẻ huy ho�ng

 

tốc tếch phần cuối

 

rien de nouveau � l�Ouest

 

b�n phải ta mọi mặt trận giờ đ� lắng

 

b�n tr�i ta ch�o ng�y mai hết c�n mắt hồ ti�u thiếu ngủ

 

nấm nh� đắp vội

lưng sống tr�u gập ghềnh hơn độ cong tờ thư lấm mưa

bốn bề s�ng đọc

 

lồng l�n đi tiếng gầm chiếc puch

khạc kh�i biếc thắp hương l�n trụ đ� mới nh� nhem

v� thanh v�n

 

hẳn b�y giờ ng�n đ� đủ d�i vắt hết một đồi guitares

m�ng đ� đủ cong rải trimolo ướt cả rừng dừa xứ Ph� Y�n

nhịp gi�y saut giẫm cuồng đủ thổi tung h�ng n�i v�y x�e mắt gườm nũng nịu

 

flamenco

khiến cựa m�nh thao thức

chờ một m�i h�n

biết n�i

 

 

th�ng 4-2013

 

Nguyễn-h�a-Trước

 

 

http://www.gio-o.com/NguyenHoaTruoc.html

 

 

 

� gio-o.com 2013