Nguyễn-h�a-Trước

 

nu�i kh�n hạt s�t của trời

 

 

 

bỏ con dốc sốt lạc đời

b�m theo guồng nước sang ngồi b�n kia

 

ngoăn ngoe phấn gọi b�ng về

ơ ời! c�nh đẹp

m�i k�

h�t ho�i


n�i n�y, th�n nửa, v� hai

một mương xẻ m�i cũng r�i đất hoa


m�n chi�n mời đĩa ri�ng ta

m�m lồi k� ghế lạc đ� nhẩn nhơi

 

ch�i ve �o r�t sương th�i

ảnh hư hội kiệu nhện nhồi ph�ng to

 

da trời rạn trứng g� so

chu�ng l�ng b�n đẩy co ro xuống triền

 

gi�n ng�y lưới c� l�nh t�nh

đựng cơn ng�i ngủ t�i kinh bỗng trầm

 

chắt chiu từng v�t m� đ�ng

m�n ăn tội nghiệp xu�n lồng gửi theo

 

r�c ru cội dưới khe đ�o

mồi rơm lửa thấp tăm keo đ�y tr�

 

ch�o tia nắng nhỏ kia ra

r�ch th�ng ba l� ọc �a sống l�n

 

 

11/2014

Nguyễn-h�a-Trước

 

http://www.gio-o.com/NguyenHoaTruoc.html

 

 

� gio-o com 2014