Nguyễn-h�a-Trước

 

mầm đ�ng

giang san b�o gột bớt

l� rồi chậu san h�

nh�y nh� s�ng dọn bờ

k�n bưng, h�nh vỡ nhọn

c�t mạn trinh tuyền, đấy

đ� lạnh gần như băng

kh�a non cứa sạch ngần

 

men theo đ� rải mầm

hột v�ng khi thức dậy

 

khoanh thịt trần nứt c�ng

r�t, vo mền ngủ sớm

m�u tụ về bao dung

 

nhựa trườn tr�y c�u cạnh

trống n�o mượn vỗ tưng

t�ch tưa đ�m vỏ ngồng?

nhớ, chụm m�i l� gi�

rắc ước cầu l�n b�ng

rộn rơi phấn lưng chừng

 

hồn xanh n�n ngực trắng

dắt mộng kh�o sang chơi

thuyền ngang ch�o vụng qu�

dặm lẻ mất cả đời

 

h�m qua ch�m nửa nấc

giờ b�m thủy b�nh tr�i

 

ngồi tụng vờ như nước

đổ tự nguồn mưa xưa

xối chưa tr�n sợi t�c

triệu hạt kia cũng thừa

 

mỗi bước lần em xa

l� t�nh ta gấp tr�i

 

k� sinh qu�o lợp m�i

 

l�n v�i củ thủy ti�n

tr�i g� thời gian lại

 

c�i c�t mảnh nhặt n�y

soi l�n sắc đ� phai

cầm l�n chưa xao động

m� lắm nhạc, chao �i!

 

m�a đ�y đương l�c lạ

lạ đến sốt trầm hơi

ph�n lưng r�ch tơi bời

then luồng x� lệch cửa

đ�m buồn bực khỏa th�n

sao ch�m đầu gối ngửa

��

n�y th�n ta, cỏ năng

n�y răng em, lưỡi h�i

dễ thường b�n trăm năm

luống rầu qu�n đ�nh lại

mắt l�a r�o giậu nan

kh�n tiếng chim r�ch rưới

 

ng� l�ch v�o đ�m hụt

m�a-đ�ng-em, vừa thức

 

12/2014

Nguyễn-h�a-Trước

 

 

http://www.gio-o.com/NguyenHoaTruoc..html

 

 

 

� gio-o.com 2015