Nguyễn-h�a-Trước

 

 

�lời của buổi s�ng

 

 

 

 

1.

về

sương vo gạo đầu c�y

suối bươn sấp mặt

cỏ dầy lối qua

 

hồn sơn sắc n�i thu gi�

v�ch r�u gi� quẩn thở nh�a hư kh�ng

cứu c�nh kh� vướng khựng d�ng

m�a vu vơ rạch toạt m�ng u m�

 

bạch nga mỏ qu�c ven đ�a

v� cao

b�ng gọn

vo ve tiếng rền

 

 

2.

 

ngo ngoe đũa sắp hai b�n�����

xơi lưng bữa s�ng xới mềm g�c trưa

 

thiếu dăm tr�i nhỏ ch�n m�a

dang tay vỗ

rụng

b�y rua m�m qu�

 

b�n thi�n đ� gột mưa ra

sấp so c�u

v�ng nhựa ng� mốc meo

 

b�m ch�ng ch�nh nh�m cột k�o

v�ng đu c�t k�t nhện th�u r�ng m�nh

���������

thổi v� đĩa bụi đi�u linh

sượng s�ng mấy nốt t�nh tinh gượng cười

 

 

3.

 

xưa, xoay chốt cửa tạ đời

nhằn lan cắn tr�c trộn tươi với nhầu

 

rễ phương phi v�t gậy c�u

m�o h�o hoa m�c tua r�u đội về

 

b�t t� mực s�nh bộn bề

rừng kinh thư chẻ gối k� đỡ nằm

 

gần, hai b�m nổi m� m�n

nửa say nửa tỉnh cởi lần chuỗi sao

 

đ�nh đu c�ng rặng tre lao

ủ men hạ nổi tắm r�o với mai

 

xưa, v� xoe mớ hồng gai�

nghĩ, trong, nhung gấm đang thay �o chờ

 

 

4.

 

địa h�nh phủi g�y bạc phơ

lầm bầm phương gi�c lội bờ tồn sinh

 

xưa, ta ch�i g�c thượng phi�n

lửa ch�u đỏ mượn thắp t�m tuổi thơ

xưa, ta ng�n chụm từng giờ

dụ chim l�ng trắng rợp n� đất mầu

 

 

5.

 

hầm mai phục lấn nương s�u �

mũi hư v� độn l�a ch�u cắt về

 

nhẹ rồi, kh�i nổ m�y ria

hương xoăn ốc vẽ lốt

loe lược c�i

 

s�u xưa h�a bướm, h�m nay

cờ rung t�t tắp vệt l�i đu�i nheo

 

 

04, 2014

 

Nguyễn-h�a-Trước

 

 

http://www.gio-o.com/NguyenHoaTruoc.html

 

 

� gio-o.com 2014