Nguyễn-h�a-Trước

 

cứ đến ng�y giỗ chị �3

 

trống đi tiễn kh�c đ�n cười

một khoang ngắt dội r�m mười b�t hương

 

nến thơm nắn rỗ hạt cườm

ch�n kh�ng chạm đất chạy r�ng lối n�o?

 

tịnh nhi�n �m cấn thang cao

phất trần loe đục cả lầu kh�nh treo

m� sa phấn b�m nhanh theo

trăng �m phản b�ng l�u kh�u lạ l�ng

 

kh�i x� ruột xốp hơn b�ng

miếng cơi chẻ sọc ngược v�ng l�n la

 

động ngời hạt nước ng�n nga

nắng đương kỳ lột gi� r� k�o qu�n

 

qu� ăn oản bột bảy m�m

nghẹn nơ lụa thắt hoa gằm b�p co�

 

dột r�m lất phất mưa chưa

sấy kh� dịch phổi l�e bờ định t�m

 

v�n tay đứt đoạn ch�n lần

đau nh�m nhẩm nhắc d�n xăm rằm n�y

 

tai vui với bọn ph�ch gầy

g�c sinh c�n lại sẽ ng�y ngất chờ

 

 

09/14

Nguyễn-h�a-Trước

 

http://www.gio-o.com/NguyenHoaTruoc.html

 

 

� gio-o.com 2014