Nguyễn-h�a-Trước

cứ đến ng�y giỗ chị (2)

 

 

kh�i liu thiu bốc lả hồn

nhấp chai rượu bụi vị cồn đ� chua

 

thảm đa nghi bước mập mờ

v�ng d�y đốt m� ch�ng trơ ngất cười

 

răng m�i cắn vỡ k�nh soi

nửa truồng nửa đậy rối n�i l�i hoa

 

nằm l�u ngắc ngử xương da

giọt khuya khoắc rớt lạnh qua mấy tầng

 

dột l�ng ngắm cội đang xu�n

tạ ơn thơm ướp hai hầm nhũ s�u

tr� sen ngầm ngậm m�c c�u

độn ch�m lọn lật cả bầu t�c ti�n

 

mắt cay x� muội ưu phiền

quầng trinh nữ nh� luống đi�n đảo n�y

 

kinh ng�m tụng s�t ch�n m�y

ấp a vấp v�p khấn sai hạt lần

 

cặn nhang trầm trụa thương th�m

phướng ri rỉ x�c c�y phần phật reo

 

m�t m�n kẹo h�c giấy điều

nợ dương gian sẽ trả theo lưỡi gi�

 

chị khoe �o xống lượt l�

mỗi tuần c�ng mỗi s�nh ca xập x�nh

 

xới vồng cơm b�t trăng nghi�ng

m� c�o sắc mở cửa tiền kiếp sang

 

s�ng so�i ngủ cụm chung th�n

sướng �m thấu lốt si�u thăng:

chị về!

 

 

7/2013

Nguyễn-h�a-Trước

 

http://www.gio-o.com/NguyenHoaTruoc.html

 

� gio-o.com 2013