Nguyễn-h�a-Trước

 

biển h�

 

 

chiều em ra biển một m�nh

trời chơi trượt nước cuối ghềnh phi lao

s�ng xun xoe nổi bọt c�o

bập b�nh m�t m�t nhột nao ch�n luồn

 

đ�m em gh� biển mịt m�ng

sao rung r�c độn nẩy h�ng gối thuyền

rướn h�n da thịt n�u mềm

phao ken thọc nhấp nh� tim lưới ho�i

 

giờ ngồi lặng ngắm biển mai

thả r�ng bờ t�c dừa g�i n�t che

thong dong liễu trắng hơi h�

tr�ng l�n em trợt no n� đẫm cười

 

trưa em xuống biển c�ng t�i

b�i ng� phủ phục phất đu�i lượn lờ

m�y đ�n bếp hực phấn tro

đỏ, v�o đổ tuột đống gờ c�t thiu

 

l�a x�a dăm l�t hương ti�u

nghe trong h�t thở cợn nhiều tơ lay

hải đăng đ�m lẻ nơi n�y

từ em đến vũng s�ng d�i biết bao!

 

khuya về biển giấu �m hao

ng�n mu�n miệng thả tan v�o nửa hơi

t�i m� t�t ngọn c�y đồi

thấy em d�m dấp bụi phơi phới s�ng

 

07/14

 

Nguyễn�h�a-Trước

 

 

�� gio-o.com 2014