Ngu Y�n

 

Trộm V�o Nh�

 

Khuya ăn trộm cạy cửa

C�i b�o động thất thanh

Tay soi đ�n

Tay cầm viết

C�u thơ hiện th�nh l�nh

 

Kẻ trộm tr�o qua tuổi

Bẻ gảy kh�a học tr�

Em thay mưa �o lạnh

Ướt m�i h�n Tuy H�a

 

Kẻ trộm chạy ra biển

Về ngủ Hai B� Trưng, thức dậy Tăng Bặt Hổ

Qui Nhơn tr�o Trứng C�

Đường buồn đếm ổ g�

Đ�o thăm em Đ� Lạt

Giữa chừng lạnh gay gay

Đ�m đ�p mền da thịt

Thuở chẳng cần ng�y mai, chẳng cần ai, ngo�i em

 

Soi đ�n v�o hiện tại

Kẻ trộm bỏ chạy rồi

Để lại ly rượu đỏ

C�y viết v� b�i thơ

 

Houston, 23 th�ng 2 năm 2011

 

 

Tư �n 1

 

X�c đụng v�o hồn k�u: Xin Lỗi

Lỡ lầm chưa chắc muốn v� nhau

 

B�y giờ x�c n�i lời từ biệt

Lỡ thất th�n rồi

Cứ ở đ�y

 

 

Tư �n 2

 

Y�u: C� chữ Y, chữ �, chữ U

Em: C� chữ E, chữ M

Sao y�u em đọc qu� kh�:

M�U� YE

UEM� �Y

YU� E�M

�MUYE

 

 

Tư �n 3

 

Con n�t kh�ng biết

Cầm đ�i

�ng lớn biết nhiều

Cầm đ�i

 

Em biết được g�

Sao cầm kh�ng đ�i

 

 

Tư �n 4

 

V� dụ: Thơ l� m� g�i

T�i ăn khi kh�ng c� m�n ngon

V� dụ: Thơ l� thể dục

T�i cố tập d� ch�n

V� dụ: Thơ l� g�i điếm

Vợ t�i cấm l�m

 

 

Tư �n 5

 

Thi sĩ?

Người l�m thơ?

Hay thơ l�m người?

 

 

Tư �n 6

 

Cử động đi

Nằm im m�i sao?

C�i con n�y

M�y khinh bỉ tao?

Đ� 60 mươi năm chung th�n thế

Nỡ đ�nh phản nhau?

H�y đứng l�n

 

 

24 Th�ng 2 Năm 2011

 

Sầu sủi tăm

T�nh s�i bọt

Ngẫm nghĩ� kh�ng ra hết năm lon bia

Củ kiệu t�m kh� thơm m�i ngựa c�i

Nắng bỏ đi rồi

Biết hỏi ai?

 

Hỏi khan cổ

Ng�n năm điếc

Trời cao kh�ng miệng

Đất rộng kh�ng tai

Người chẳng buồn nghe

Chỉ thằng b� h�t:

-          ABCDEFG�.sing with me�

 

Ngu Y�n

http://www.gio-o.com/NguYen.html

 

� gio-o.com 2011

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.