Ngu Yên

Nguyện Cầu, Kỳ Quan,
Bản Đồ Thế Giới,Tắm, Sinh Nhật