Thơ Ảnh của Ngu Yên

Thơ Ảnh mới của Ngu Yên xử dụng ảnh

làm nền phụ họa cho thi hứng.

Một khai phá mới của nhà thơ thích khai mở tên Ngu Yên

Gió O

ánh sáng

khi ở một mình

mông

nhảy qua nhảy lại