NGU ���Y�N

 

Thơ �Kh�c �Lch �S

 

Để giết một tổng thống

Người bắn từ cửa sổ lầu cao

Để giết một tổng thống

Người bắn trong xe tăng

Để giết thi sĩ

Người kh�ng đọc thơ

 

Ở kh�c quanh Dallas

Tổng thống chết

C�ng ng�y c� ng�n kẻ qua đời

Ngẫu nhi�n kết th�nh lịch sử

Đảo ch�nh

Tổng thống chết

Lịch sử chứa ngẫu nhi�n

Với ng�n kẻ kh�c chết

 

Ngẫu nhi�n l� thơ

Lịch sử l� thi sĩ

 

Ai tin kh�ng c� �m s�t Kennedy ?

T�i tin c� thủ ti�u Ng� Đ�nh Diệm

H�m S�i G�n xe nh� binh chạy c�n tr� nhớ

Đ�i ph�t thanh vang lời c�ch mạng

Để giết hai tổng thống

Người ta d�ng ch�nh trị

Để giết thi sĩ

Chỉ cần kh�ng đọc thơ

 

C� ai hiểu:

Thơ l� lịch sử

Thi sĩ l� ngẫu nhi�n

 

Trăm ng�n trang t�i liệu

Ba chữ: Tổng thống chết

Một chữ: Thơ

Để thơ chết

Kh�ng bao giờ

 

Houston, 8-4-2006

 

 

Đa �Tr �Kh�ng �Bao �Gi �Ln

 

T�i l� đứa trẻ

T�c bạc

C� r�u

Y�u một b� gi�

Đẹp như trăng của chị Hằng mu�n thuở

Đứa trẻ nằm b�n em

Trong v�ng tay bao dung

B� v� mẹ

Mơ một thời thơ ấu an l�nh

Ng�y mẹ mua b�nh b�ng lan

Dắt đi nh� thờ

Kể chuyện đời xưa

 

M�i m�i l� đứa trẻ

T�i kh�ng muốn lớn kh�n

Thế giới gi� nua trong quĩ quyệt

Chằng chịt �u lo

D�nh rối kh�ng lối tho�t

Bao l�u rồi thăng trầm

T�i m�i l� đứa trẻ

 

T�i chỉ th�nh người lớn

Mỗi khi y�u em

 

23-4-2006

 

Ghi �Vi

 

Ngồi với đứng l� ngừng với đối

Mỗi luật đời l� mỗi ngẫu nhi�n

Ngừng với đối l� ngồi với đứng

Mỗi ngẫu nhi�n l� mỗi luật đời

 

Mắt qu� mệt muốn nhắm v�o an nghỉ

L�ng mở ho�i chưa thấy thi�ng li�ng

Cho t�i chết kh�ng cần sự thật

Sự thật c� g�? Cũng vậy th�i

 

Sống lỏng lẻo giữa kh�ng v� kh�

Tưởng được g�!

H�a chỉ được thơ

Ngồi đứng l� ngừng đối

Tưởng� g� hay

N�i l�i l�m thơ

 

28-4-2006

 

Soi �Gương �T�m �Kh

 

Con khỉ nh�n v�o gương soi

L�m sao thấy con người nh�n lại? (*)

 

Mỗi ng�y t�i soi gương

Thấy khỉ

Thấy người

Thấy đ�n �ng

Thấy lại c�i

Thấy �c nh�n

Thấy thầy tu

Thấy kẻ sĩ

Thấy s�c sinh

55 năm soi mặt

Chưa một lần thấy t�i

 

Nếu Thượng Đế soi gương

Kh�ng chừng sẽ ch�nh l�...

 

8-5-06

�(*) Lời của tri�t gia đ� qu�n

 

NGU ��Y�N

 

tr�ch tập "Thơ Bạc T�c" thi phẩm thứ 6 của Ngu Y�n

 sẽ ph�t h�nh v�o m�a Thu 2009

 

� gio-o com 2009

 

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.