Shi Tao

Th�ng S�u

 

nghe đọc b�i thơ June - Th�ng S�u �(MP3)

 

Th�ng S�u, suốt đời t�i kh�ng thể sống qua

�Th�ng S�u, con tim đ� chết

Thơ đ� chết

Người y�u nằm trong vũng m�u đang mơ

Th�ng S�u, mặt trời kh� cằn ch�y thịt da

Tự nhi�n g�y th�nh thương t�ch

Th�ng S�u, con c� bơi khỏi biển m�u

Trốn v�o giấc ngủ qu�n

Th�ng S�u, đất quằn quại, s�ng hồ n�n c�m

Cất giữ ng�n l� thư, gửi kh�ng đến những người đ� chết.

(Dịch. Ngu Y�n. Từ bản Anh)

June

by Shi Tao

My whole life� ������������������������������������������

Will never get past �June�
June, when my heart died
When my poetry died��
When my lover
Died in romance�s pool of blood
June, the scorching sun burns open my skin
Revealing the true nature of my wound
June, the fish swims out of the blood-red sea
Toward another place to hibernate
June, the earth shifts, the rivers fall silent
Piled up letters unable to be delivered to the dead

(Translated to English from Chinese by Chip Rolley)

Shi Tao l� một k� giả, một thi sĩ Trung Hoa, bị t� mười năm �khi d�ng hộp thư Yahoo để gửi b�i vở ra c�c trang web hải ngoại v�o năm 2004

Theo th�ng tin th� v� Yahoo �đ� cung cấp �IP của �Shi Tao cho ch�nh quyền T�u

B�i thơ June, Th�ng S�u, ��Shi Tao m� tả cảm x�c của m�nh về �biến cố đẫm m�u Thi�n An M�n, xảy ra tại Bắc Kinh năm 1989

 

Ngu Y�n

 

www.gio-o.com/NguYen/

 

      

� 2008 gio-o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.